съдържание напред

ТАБЛИЦА
на събития и поучения разказани в четирите Евангелия по временният им ред

или

“Съгласие на Четирите Евангелия”

ЧАСТ I. ВЪПЛАЩЕНИЕТО, РОЖДЕНИЕТО И МЛАДОСТТА НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

1 Предисловието на Евангелието от Йоан Йн. 1:1-18.
2 Предисловието на Евангелието от Лука Лк. 1:1-4.
3 Ангел Гавриил предсказва на Захария рождението на Йоан. (В Ерусалим) Лк. 1:5-25.
4 Ангел Гавриил предсказва на Дева Мария, че тя ще зачне и ще роди Исус. (В Назарет) Лк. 1:26-38.
5 Дева Мария посещава Елисавета. (В планинската част на Юдея) Лк. 1:39-56.
6 Рождението на Йоан Кръстител. (В планинската част на Юдея) Лк. 1:57-80.
7 Ангел Господен се явява на Йосиф. (В Назарет) Мт. 1:18-25.
8 Рождението на Исус. (Във Витлеем) Лк. 2:1-7.
9 Родословия Мт. 1:1-17; Лк. 3:23-38.
10 Ангел известява на овчарите за раждането на Исус. (Близо до Витлеем) Лк. 2:8-20.
11 Обрязването на Исус и представянето му в храма. (Във Витлеем и Ерусалим) Лк. 2:21-38.
12 Посещението на мъдреците Мт. 2:1-12.
13 Бягството в Египет; жестокостта на Ирод Мт. 2:13-18.
14 Завръщането от Египет и заселването в Назарет Мт. 2:19-23; Лк. 2:39,40.
15 Исус в храма на дванадесет години Лк. 2:41-52.

ЧАСТ II. ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ДО ПЪРВАТА ПАСХА В ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ

16 Проповядването на Йоан Кръстител. (В Юдейската пустиня) Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18.
17 Кръщението на Исус. (В Йордан) Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21,22.
18 Изкушението на Исус. (В Юдейската пустиня) Мт. 4:1-11; Мк. 1:12,13; Лк. 4:1-13.
19 Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус. (Оттатък Йордан) Йн. 1:19-34.
20 Запознаването на учениците на Йоан с Исус Йн. 1:35-42.
21 Разговорът на Исус с Филип и Натанаил Йн. 1:43-51.
22 Сватбата в Кана Галилейска Йн. 2:1-12.

ЧАСТ III. ПЪРВАТА ПАСХА В ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ИСУС И СЪБИТИЯТА ДО ВТОРАТА

23 Исус чисти храма. (Ерусалим) Йн. 2:13-25.
24 Разговор с Никодим. (Ерусалим) Йн. 3:1-21.
25 Исус кръщава в Юдея. Йоан пак свидетелствува за него Йн. 3:22-36.
26 Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница Йн. 4:1-3; Мт. 4:12; Мк. 1:14; Лк. 4:14; Мт. 14:3-5; Мк. 6:17-20; Лк. 3:19,20.
27 Разговор със самарянката. Мнозина от самаряните повярват в Исус. (В Сихар) Йн. 4:4-42.
28 Исус поучава в Галилея Йн. 4:43,44; Мт. 4:17; Мк. 1:14,15; Лк. 4:14,15; Йн. 4:45.
29 Изцеление на сина на един царски чиновник от Капернаум. (В Кана) Йн. 4:46-54.
30 Исус поучава в Назарет, но хората не го приемат Лк. 4:16-30.
31 Исус напуска Назарет и се заселва в Капернаум Мт. 4:13-16.
32 Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан. (Близо до Капернаум) Лк. 5:1-11; Мт. 4:18-22; Мк. 1:16-20.
33 Изцелението на един обладан. (В Капернаум) Мк. 1:21-28.; Лк. 4:31-37.
34 Изцелението на тъщата на Петър и на мнозина други. (В Капернаум) Мт. 8:14-17; Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41.
35 Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен Мт. 4:23-25 и 8:2-4; Мк. 1:35-45; Лк. 4:42-44 и 5:12-16.
36 Изцелението на един парализиран човек. (В Капернаум) Мт. 9:2-8; Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26.
37 Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му. (В Капернаум) Мт. 9:9-13; Мк. 2:13-17; Лк. 5:27-32.
38 Отговор на питания за поста Мт. 9:14-17; Мк. 2:18-22; Лк. 5:33-39.

ЧАСТ IV. ВТОРАТА ПАСХА И СЪБИТИЯТА ДО ТРЕТАТА

39 Господ Исус идва в Ерусалим; изцелява един болен при къпалнята Витесда; и учи Йн. 5:1-47.
40 Учениците късат класове в съботен ден Мт. 12:1-8; Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5.
41 Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден Мт. 12:9-14; Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11.
42 Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения Мт. 12:15-21; Мк. 3:7-12; Лк. 6:7-19.
43 Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли Мт. 10:2-4; Мк. 3:13-19; Лк. 6:12-17.
44 Словото на Исус на планината. (Близо до Капернаум) Мт. 5:1-8:1; Лк. 6:20-49.
45 Изцеление на слугата на стотника. (Капернаум) Мт. 8:5-13; Лк. 7:1-10.
46 Възкресението на синът на една вдовица. (Близо до Наин) Лк. 7:11-17.
47А Йоан Кръстител изпраща ученици до Исус; Свидетелството на Исус за Йоан Мт. 11:2-19; Лк. 7:18-35.
47Б Осъждението на непокаялите се градове; покана към натоварените Мт. 11:20-30.
48 На трапезата в дома на Симон Фарисеина, една жена Го помазва с миро Лк. 7:36-50.
49 Господ обхожда Галилея пак с дванадесетте апостоли Лк. 8:1-3.
50 След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус Мт. 12:22-45; Мк. 3:20-30; Лк. 11:14-36.
51 Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници Мт. 12:46-50; Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21.
52 Притчата за сеяча. (При Галилейското езеро) Мт. 13:1-23; Мк. 4:1-25; Лк. 8:4-18.
53 Притчата за плевелите и други притчи Мт. 13:24-53; Мк. 4:26-34; Лк. 13:18-21.
54 Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро) Мт. 8:18; Мк. 4:35; Лк. 8:22; Мт. 8:19-22; Лк. 9:57-62; Мт. 8:23-27; Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25.
55 Гадаринските обладани Мт. 8:28-9:1; Мк. 5:1-21; Лк. 8:26:-40.
56 Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир. (В Капернаум) Мт. 9:18-26; Мк. 5:22-43; Лк. 8:41-56.
57 Изцеление на двама слепи и на един ням обладан Мт. 9:27-34.
58 Господ отново поучава в Назарет, и пак е отхвърлен от хората Мт. 13:54-58; Мк. 6:1-6.
59 Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща Мт. 9:35-38, 10:1,5-42, 11:1; Мк. 6:6-13; Лк. 9:1-6.
60 Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите Мт. 14:1,2,6-12; Мк. 6:14-16, 21-29; Лк. 9:7-9.
61 Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди Мт. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-14.
62 Исус ходи по водата на Галилейското езеро Мт. 14:22-36; Мк. 6:45-56; Йн. 6:15-21.
63 Поучава в синагогата в Капернаум Йн. 6:22-7:1.

ЧАСТ V. ОТ ТРЕТАТА ПАСХА ДО ПОСЛЕДНОТО НАПУСКАНЕ НА ГАЛИЛЕЯ (Около 6 месеца)

64 Исус отговаря на фарисеите, които обвиниха учениците му, защото яли хляб с немити ръце. (В Капернаум) Мт. 15:1-20; Мк. 7:1-23.
65 Изцеление на дъщерята на Сирофиникянката. (В Тирската земя) Мт. 15:21-28; Мк. 7:24-30.
66 Изцеление на един ням човек и на мнозина други. Нахранване на четирите хиляди. (В Декаполските предели) Мт. 15:29-38; Мк. 7:31-8:9.
67 Фарисеите и садукеите отново искат знамение. (Близо до Магдала при Галилейското езеро) Мт. 15:39-16:4; Мк. 8:10-12.
68 Наставление против квасът на фарисеите. (Североизточната страна на Галилейското езеро) Мт. 16:4-12; Мк. 8:13-21.
69 Изцеление на един сляп. (Във Витсаида) Мк. 8:22-26.
70 Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си. (В околностите на Кесария Филипова) Мт. 16:13-28; Мк. 8:27-9:1; Лк. 9:18-27.
71 Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор) Мт. 17:1-13; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36.
72 Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят Мт. 17:14-21; Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-43.
73 Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си Мт. 17:22-23; Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45.
74 Чудесното намиране на парите за данъкът от две драхми. (В Капернаум) Мт. 17:24-27; Мк. 9:33.
75 Различни поучения. (В Капернаум): Мт. 18:1-35
75А За смиреномъдрие; пример с едно дете Мт. 18:1-5; Мк. 9:33-37; Лк. 9:46-48.
75Б За един, който не следваше учениците Мк. 9:38-41; Лк. 9:49,50.
75В За съблазните Мт. 18:6-9; Мк. 9:42-50.
75Г За търсене на погиналите; притчата за деветдесет и деветте Мт. 18:10-14.
75Д За прощението; притчата на царя, който прегледа сметките на слугите си Мт. 18:15-35.
76 Последното напускане на Галилея Йн. 7:2-10; Мт. 19:1; Мк. 10:1; Лк. 9:51-56.
77 Изпращането на седемдесетте Лк. 10:1-16.
78 Изцеление на десетте прокажени Лк. 17:11-19.

ЧАСТ VI. ОТ ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО ДО ПОСЛЕДНОТО ПРИСТИГАНЕ НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ

79 Празникът на шатрите; поучение на Исус. (В Ерусалим) Йн. 7:11-8:1.
80 Жената хваната в прелюбодейство. (В Ерусалим) Йн. 8:2-11.
81 Исус продължава да поучава, а когато юдеите искат да го убият с камъни, той се спасява Йн. 8:12-59.
82 Исус изцелява един сляпо-роден; показва себе си като Добрия Пастир Йн. 9:1-10:21.
83 Връщането на седемдесетте. (В Ерусалим или в околността му) Лк. 10:17-24.
84 Притчата за Добрия Самарянин. (Близо до Ерусалим) Лк. 10:25-37.
85 Посещение на Исус при Марта и Мария. (Във Витания) Лк. 10:38-42.
86 Господ отново поучава учениците как да се молят Лк. 11:1-13.
87 Исус в къщата на един фарисей; изобличава фарисеите Лк. 11:37-54.
88 Различни поучения Лк. 12:1-59.
89 За участта на галилеяните; притчата на безплодната смоковница; изцеление на една жена в съботен ден Лк. 13:1-17.
90 Празникът на освещението на храма; Исус се оттегля от Ерусалим и отива оттатък Йордан Йн. 10:22-42.
91 Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя. (Оттатък Йордан) Мт. 19:1,2; Мк. 10:1; Лк. 13:22-33.
92 В къщата на един фарисей Исус изцелява красничав човек, и поучава. (Оттатък Йордан) Лк. 14:1-24.
93 Какво се изисква от учениците на Христос? (Оттатък Йордан) Лк. 14:25-35.
94 Притчите за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син. (Оттатък Йордан) Лк. 15:1-32.
95 Притчата за неправедния настойник. (Оттатък Йордан) Лк. 16:1-13.
96 Изобличение на сребролюбивите фарисеи; притчата за богаташа и Лазар. (Оттатък Йордан) Лк. 16:14-31.
97 За съблазните, вярата и смиреномъдрието Лк. 17:1-10.
98 Възкресението на Лазар. (Във Витания) Йн. 11:1-46.
99 Съветът на Каиафа против Исус; Исус се оттегля от Ерусалим до Ефраим Йн. 11:47-54.
100 За идването на Божието царство Лк. 17:20-37.
101 Притчите за несправедливия съдия, и за фарисея и бирника Лк. 18:1-14.
102 За развода Мт. 19:3-12; Мк. 10:2-12.
103 Исус приема и благославя малките деца Мт. 19:13-15; Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17.
104 Богатият момък Мт. 19:16-30; Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30.
105 Притчата за работниците на лозето Мт. 20:1-16.
106 Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си. (Виж №70 и 77) Мт. 20:17-19; Мк. 10:32-34; Лк. 18:31-34.
107 Славолюбивото искане на Заведеевите синове Мт. 20:20-28; Мк. 10:35-45.
108 Изцеление на двама слепи близо до Ерихон Мт. 20:29-34; Мк. 10:46-52; Лк. 18:35-43.
109 Исус посещава Закхей Лк. 19:1-10.
110 Притчата за десетте мнаси Лк. 19:11-28.
111 Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон Йн. 11:55-57; Мт. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Йн. 12:1-11.

ЧАСТ VII. ВЛИЗАНЕ НА НАШИЯ ГОСПОД В ЕРУСАЛИМ И СЪБИТИЯТА ДО ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА

112 Тържественото влизане на Исус в Ерусалим Мт. 21:1-11, 14-17; Мк. 11:1-11; Лк. 19:29-44; Йн. 12:12-19.
113 Безплодната смоковница; изчистване на храма Мт. 21:12,13,18,19; Мк. 11:12-19; Лк. 19:45-48, 21:37,38.
114 Смоковницата изсъхнала Мт. 21:20-22; Мк. 11:20-26.
115 Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина Мт. 21:23-32; Мк. 1:27-33; Лк. 20:1-8.
116 Притчата за лошите земеделци Мт. 21:36-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19.
117 Притчата за сватбата на царския син Мт. 22:1-14.
118 Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря Мт. 22:15-22; Мк. 12:13-17; Лк. 20:20-26.
119 Питане на садукеите за възкресението Мт. 22:23-33; Мк. 12:18-27; Лк. 20:50.
120 Питане на един законник; големите заповеди Мт. 22:34-40; Мк. 12:28-34.
121 Как може Христос да е син на Давид? Мт. 22:41-46; Мк. 12:35-37; Лк. 20:41-44.
122 Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите Мт. 23:1-12.
123 Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим Мт. 23:13-39.
124 Двете лепти на вдовицата Мк. 12:41-44; Лк. 21:1-4.
125 Някои гърци искат да видят Исус; неговия разговор; глас от небето Йн. 12:20-36.
126 Неверието на юдеите Йн. 12:37-50.
127 Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците Мт. 24:1-14; Мк. 13:1-13; Лк. 21:5-19.
128 Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава Мт. 24:15-42; Мк. 13:14-37; Лк. 21:20-36.
129 Исус говори за последното си идване, сиреч за съда: Мт. 24:43-51
129А Нуждата да бъдат учениците му будни Мт. 24:43-51.
129Б Притчата за десетте девици Мт. 25:1-13.
129В Притчата за талантите Мт. 25:14-30.
130 Виденията за съдния ден Мт. 25:31-46.
131 Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда Мт. 26:1-5,14-16; Мк. 14:1,2,10,11; Лк. 22:1-6.
132 Приготовление за Пасхата Мт. 26:17-19; Мк. 14:12-16; Лк. 22:7-13.

ЧАСТ VIII. ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА

133 Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си Мт. 26:20; Мк. 14:17; Лк. 22:14-18, 24-30.
134 Исус измива нозете на учениците си Йн. 13:1-20.
135 Исус посочва предателя; Юда се оттегля Мт. 26:21-25; Мк. 14:18-21; Лк. 22:21-23; Йн. 13:21-35.
136 Постановлението на Господнята вечеря Мт. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:19,20; (1Кор. 11:23-25).
137 Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър Мт. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-38; Йн. 13:36-38.
138 Последният разговор на Исус с учениците преди страданията му Йн. 14,15 и 16гл.
140 Исус в Гетсимания Мт. 26:30, 36-46; Мк. 14:26, 32-42; Лк. 22:39-46; Йн. 18:1.
141 Исус предаден и хванат Мт. 26:47-56; Мк. 14:43-52; Лк. 22:47-53; Йн. 18:2-12.
142 Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос Мт. 26:57,58, 69-75. Мк. 14:53,54, 66-72; Лк. 22:54-62; Йн. 18:13-27.
143 Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият Мт. 26:59-68; Мк. 14:55-65; Лк. 22:63-71.
144 Завеждат Исус при Пилат Мт. 27:1,2; Мк. 15:1; Лк. 23:1; Йн. 18:28.
145 Юда се разкайва и се обесва Мт. 27:3-10. (Д.А. 1:18,19).
146 Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне Йн. 18:29-32; Мт. 27:11-14; Мк. 15:2-5; Лк. 23:2-5; Йн. 18:33-38.
147 Нашия Господ пред Ирод; връщат го при Пилат; Пилат отново търси случай да го пусне Лк. 23:6-16.
148 Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие Мт. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:17-25; Йн. 18:39,40, 19:1.
149 Войниците се поругават с Исус Мт. 27:27-30; Мк. 15:16-19; Йн. 19:2,3.
150 Последният опит на Пилат да пусне Исус Йн. 19:4-16.
151 Отвеждат Исус да го разпнат Мт. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Йн. 19:16,17.
152 Разпятието Мт. 27:35-38; Мк. 15:24-28; Лк. 23:33,34,38; Йн. 19:18-24.
153 Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник Мт. 27:39-44; Мк. 15:29-32; Лк. 23:35-37, 39-43.
154 Исус препоръчва майка си на Йоан Йн. 19:25-27.
155 Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус Мт. 27:45-50; Мк. 15:33-37; Лк. 23:44-46; Йн. 19:28-30.
156 Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста Мт. 27:51-56; Мк. 15:38-41; Лк. 23:45, 47-49.
157 Пробождането на ребрата Му Йн. 19:31-37.
158 Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус Мт. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Йн. 19:38-42.
159 Поставянето на стража при гроба Мт. 27:62-66.

ЧАСТ IX. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОДА И ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ДНИ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО МУ

160 Възкресението; Жените посещават гроба Мт. 28:1-4; Мк. 16:1-4; Лк. 24:1-3; Йн. 20:1,2.
161 Ангелите при гроба Мт. 28:5-7; Мк. 16:5-7; Лк. 24:4-8.
162 Жените се връщат към града, Исус им се явява Мт. 28:8-10; Мк. 16:8; Лк. 24:9-11.
163 Петър и Йоан тичат към гроба Лк. 24:12; Йн. 20:3-10.
164 Исус се явява на Мария Магдалина Мк. 16:9-11; Йн. 20:11-18.
165 Разказът на стражарите Мт. 28:11-15.
166 Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус Мк. 16:12,13; Лк. 24:13-35.
167 Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях Мк. 16:14; Лк. 24:36-43; Йн. 20:19-25.
168 Явява се втори път на учениците, когато и Тома е с тях Йн. 20:26-29.
169 Явява се на седем ученици при Галилейското езеро Мт. 28:16; Йн. 21:1-24.
170 Исус се явява на апостолите и на други ученици на една планина в Галилея Мт. 28:16-20. (1Кор. 15:6); Мк. 16:15-18.
171 Последните наставления на Исус към апостолите Лк. 24:44-49. (Д.А. 1:3-8).
172 Възнесението на Исус Мк. 16:19,20; Лк. 24:50-53. (Д.А. 1:9-12).
173 Краят на евангелието от Йоан Йн. 20:30,31, и 21:25.

съдържание напред


© Всички права запазени.