< съдържание >

Тематичен индекс - И

Игнатий


За Господния ден и промяната на поклонението на ранните християни от събота в неделя – Отк. 1:10
За ...., и за любовта на филипяните към него – Виж. Въведение на посланието към Филипяните I, п-ф 7.

Идолопоклонство/то, Идоли


Блудство и .... – 1Кор. 10:8
.... пречи на хората да повярват в истинния Бог – Д.А. 17:16
.... като поклонение на Сатана – 1Кор. 10:20
.... като поклонение на Молох – Д.А. 7:43
.... като поклонение на небесните тела – Д.А. 7:42
.... като почитание на вещи, места и др. – 2Пет. 1:16-18
.... на евреите и Апис (свещения бик) – Д.А. 7:41
Зад .... се крие нечестива същност (характер) – Отк. 9:20, идоли
Религията на езичниците е .... – Рим. 1:19-23
Служение на ...., като символи на Йеова – Д.А. 7:41
Служение на истинния Бог пред служение на .... – 1Сол. 1:9, за да служите
Християнство и .... (суеверие) – 1Кор. 8:7
Християнството унищожава .... – Д.А. 16:21; 2Пет. 1:16-18

Идумея

– Мк. 3:8

Избрани/те


Кои са .... за спасение – Мт. 22:14;Еф. 1:4; Тит 2:14

Изгонване на демони

(екзорсизъм)
.... от Исус Христос – Мт. 8:16,17,28; Мк. 1:23-25
.... от апостолите – Д.А. 19:13-17
Неуспешно .... от лъже-екзорсисти – Д.А. 19:13-17

Изкупление/то


Ангелите и .... – Еф. 3:10
Астрономическо възражение на учението за .... – Лк. 15:4-6
Второто пришествие на Христос ще донесе окончателно и съвършенно .... на вярващите – Д.А. 1:10
Възкресението като крайна фаза на .... – 2Кор. 4:14
Вярващите са изкупени, за да служат на Христос – 2Кор. 5:15
Духовно ...., а не светско – Лк. 2:38
За Божия предвечен изкупителен план – Еф. 3:11
Значение на термина .... – Еф. 1:7
Изкупителната жертва на Исус обяви, че Бог е праведен – Рим. 3:25, та да се познае
.... като избавление от зло – 1Кор. 1:30, изкупление
Обсега на Христовото .... – 1Тим. 2:6
Общо описание на Христовото ....  – 1Тим. 2:6
Окончателното .... на вярващите – Рим. 8:23, изкупването на нашето тяло
Светия Дух, като продължител на изкупителното дело на Бог Отец – Йн. 14:25, 16:14
Христовата кръв, цената за нашето .... – 1Пет. 1:17-19; Еф. 1:7
Христос извърши .... за нас – Мт. 20:28; Гал. 3:13; Тит 2:14
Христос ни изкупи от вечно наказание – Еф. 1:7
Христос ни изкупи от грях и смърт, скръб и болест – Мт. 20:28; 1Кор. 1:30, изкупление
Христос премина през всички ритуали на закона, наложени на грешника, за да може да извърши .... за него – Лк. 2:21

Изкушения/та, изпитания/та


Бог не изкушава към грях – Мт. 6:13; Як. 1:13
Бог пази от изкушения и грях – Мт. 6:13; Фил. 2:13, и да желаете
Видове .... – Як. 1:2-4; 1Кор. 10:13
Вярата побеждава .... – Лк. 22:32
.... и молитва – Мт. 14:23; Лк. 22:32
.... и Сатана – Мт. 4:1-11
.... и търпение – Як. 1:2-4
.... изпитват нашата вяра – Мт. 26:41; Як. 1:2-4
.... на Исус Христос в пустинята – Мт. 4:1-11
.... пречистват (усъвършенстват) Християнския характер – Як. 1:12
.... укрепват и пречистват от грях – Мт. 26:41
Използване на Божието слово против .... на дявола – Мт. 4:5-7
Какво означава “да изкушаваш Господа” – Мт. 4:7
Младите и неопитни във вярата трябва да се подкрепят в .... от зрелите и опитните – 1Сол. 3:3
Небето е състояние (място) без .... – Мт. 11:28
Св. Дух е с вярващите в трудности и .... – Мт. 10:20
Успокоение сред .... – Мт. 11:28
Христос бе .... във всичко, но не изпадна в грях – Евр. 4:15

Изобличение


.... на греха – Еф. 5:13
.... на саме и пред свидетели – Гал. 2:14
Как да изобличаваме съгрешилия и как той да се поправя – Гал. 2:11-13, п-ф 2

Изповед/та


За .... – Мк. 5:30,32, 16:16; 1Йн. 1:8-10
.... един пред друг – Як. 5:16; 1Йн. 1:8-10
.... на Христос, е доказателство за истинска вяра – Рим. 10:9-11
.... на Христос чрез кръшение или чрез уста, са нужни за спасението – Мк. 16:16
.... пред Бога – 1Йн. 1:8-10
.... пред свещеник – Як. 5:16; 1Йн. 1:8-10
Условия за прощение на греховете са покаяние и .... – Д.А. 2:38; 1Йн. 1:8-10

Изстъпление

(екстаз)
Какво е .... и стихове за него – Отк. 1:10, чрез духа

Изцеление


Бог може да даде .... на децата заради вярата на техните родители – Мк. 9:23
Духовно .... – Мк. 8:25; Д.А. 4:12; Як. 5:16;1Пет. 2:24
Използване името Христово за .... – Д.А. 3:1-10
.... е съвършенно когато е веднъж за винаги – Мк. 9:25
.... и вяра – Мт. 8:2, 9:22,29, 13:58, 14:35,36;Мк. 8:25; Лк. 13:12; Йн. 5:8, 9:6, 11:40
.... и Исус Христос – Мт. 4:23, 8:16,17; Д.А. 3:1-10
.... и Светия Дух – Мк. 6:9-13
.... чрез допиране дрехата на Исус – Мк. 5:27,30
.... чрез молитва на вяра – Як. 5:14
Исус Христос има (упражнява) сила за .... – Лк. 5:17, 6:19; Д.А. 3:1-10
Помазване с масло за .... – Мк. 6:9-13
Разликата в начина на .... на Исус и учениците му – Д.А. 9:32-35
Христовата жертва и кръв, гарантира нашето .... – 1Пет. 2:24
Христос, като Изцелител – Д.А. 3:1-10
Виж. още Болест/и, Лекар/я, Медицина/та.

Икония

– Д.А. 13:51

Иларий


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.

Име/то


Всички духовни дела стават в .... на Христос – Еф. 5:20
Децата от мъжки пол често носели .... на бащите си – Мк. 2:26
Използване .... Христово за вършене чудеса и знамения – Мк. 16:17; Д.А. 3:1-10; Еф. 5:20
Превъзвишеността на .... “Исус” – Фил. 2:9, и му подари името, и сл.

Император/и


Римските .... и световните империи в тълкуванието на Отк. 17:9-11. Виж. и Август.

Иполит


За тълкуванието на числото 666 – Отк. 13:18
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Ириней


За авторството на второ и трето Йоанови послания – Виж. Въведение към второ и трето Йоанови послания I.
За ап. Йоан като автор на Откровение – Виж. Въведение на Откровението I.
За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, като човек (личност), а не като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За достоверността на Деяния на апостолите – Виж. Въведение към Деяния на апостолите.
За Ев. от Матей – Виж. Предисловие към Евангелията.
За Ев. от Матей в еврейски оригинал – Мт. 1:1
За Ев. от Лука и връзката му с Павел – Виж. Предисловие към Евангелията.
За Ев. от Йоан – Виж. Предисловие към Евангелията.
За Лин  (първия епископ на Рим) – 2Тим. 4:21
За Николай (дякона) и Николаитите (сектата, ереста) – Д.А. 6:5
За отношението на гностиците към греха и пороците – Юда 19, плътски
За тълкуванието на Кол. 3:10
За тълкуванието на числото 666 – Отк. 13:18
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Ирод


За династията .... – Лк. 3:1

Ирод Велики


Характер и царуване на .... – Мт. 2:1,16
Синовете на .... – Мт. 2:1
Смъртта на .... – Мт. 2:19

Ирод Агрипа I


Характер и царуване на .... – Д.А. 12:1
За смъртта на ....– Виж. Въведение към Деяния на апостолите, и Д.А. 12:1

Ирод Агрипа II


Характер и царуване на .... – Д.А. 25:13

Ирод Антипа

(син на Ирод Велики)
Характер и царуване на .... – Мт. 2:1,22; Мт. 14:1; Лк. 3:1

Ирония


Използване на .... в Св. Писания – 1Кор. 4:8

Исаак


За принасянето в жертва на .... от Авраам (коментар) – Евр. 11:17-19

Исав

– Евр. 12:16

Исая


Давид и ...., като първообрази на Христос – Евр. 2:13
За книгата на пророк .... – Лк. 4:17

Исидор


За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Исиод


За броя на езическите богове – 1Кор. 8:5

Истина, истина ви казвам


Значението на фразата .... – Мт. 5:18; Йн. 1:51

Исус


За името .... и употребата му от евреите – Кол. 4:11
Значение на името .... – Мт. 1:1,21, Лк. 1:31; Евр. 3:1, исуса христа

Исус

(наречен Юст) – Кол. 4:11

Исус Христос


“Аз съм”, (обяснение на фразата по отношение на ....) – Йн. 8:23
Ангелите в живота на .... – Мт. 4:11, 26:37; Лк. 22:43
Бащата на .... е Бог Отец, а не Йосиф – Лк. 2:49
Безгрешността и невинността на .... – Мт. 27:4; 2Кор. 5:21
Безгрешния и съвършен живот на .... – Лк. 2:51
Божествеността на... – Мт. 3:3, 14:32; Виж. Предисловието към Ев. от Йоан, Йн. 5:18, 8:28, 10:29, 16:15, 17:5, 19:37; 2Пет. 1:1; 1Йн. 1:1,2; 1Кор. 15:28, тогава и Сам Синът;Фил. 2:6; Тит 2:13; Евр. 1:10-12. Виж. и Ариани/те.
Христос имаше съзнание за божественост от най-ранна детска възраст – Лк. 2:49
Вездесъщието на .... – Мт. 28:20; Еф. 1:23
Връзка (единство) на .... с Бог Отец – Мт. 3:17;Йн. 10:29, 11:41, 15:26, 17:10; 1Сол. 3:11
Връзката между божественото и човешкото естество у .... – 1Пет. 3:18
Всезнанието на .... – Мт. 26:1, 14-16, Виж и §132 на Ев. от Матей; Йн. 21:15
Всемогъществото на .... – Мт. 28:20
Възкресението на .... – Мт. 26:6; Йн. 2:21. Виж. и Възкресение/то.
Въплъщението на .... – Виж. Въплъщение/то.
Датировка на рождението на... – Мт. 2:1; Лк. 2:2, бел. под линия; Йн. 2:20
Датировка на рождението и смъртта на .... (месец и дата) – Лк. 2:8
Единството в човешкото и божественото естества на .... – 1Кор. 2:8, господа на славата
Зависимост в човешкото си състояние от Отца – Мк. 13:32
Зачатието на .... – Гал. 4:4
Животът на .... от рождението до 29 години – Мт. 3:1, Лк. 2:51
Изкушенията на .... от Сатана в пустинята – Мт. 4:1-11
.... е име, което самия Господ дава на себе си – Йн. 17:3
.... и езичниците – Мт. 8:11
.... и закона – Мт. 5:17,18
.... и изгонване на демони – Мт. 8:16,17,28; Мк. 1:23-25
.... и изцерението – Мт. 4:23, 8:16,17; Д.А. 3:1-10
.... и Йоан Кръстител – Мт. 4:12
.... и Йосиф (паралел) – Д.А. 7:9-12
.... и молитвата – Мт. 6:9-13
.... и целта на идването Му на земята – Йн. 18:37
.... като Агнец Божий – Виж. Агнец Божий.
     .... като Амин, (верен и истинен) – Мт. 5:18 
.... като Апостол (пратеник) до грешното човечество – Евр. 3:1, посланника
.... като Богочовек – Мт. 28:18; 1Пет. 3:18; Рим. 1:3,4. Виж. и Богочовек/а.
.... като Божий Син – Виж. Божий Син, и Единороден Син.
.... като Втория Адам – Йн. 12:31, Рим. 5:13, който е образ на Бъдещия; 1Кор. 15:45, последният Адам
.... като Господ, Господар – 1Кор. 8:6, и един Господ Исус Христос
.... като Единороден Божий Син – Йн. 1:14,18, 5:18
.... като Единственния път към Бога – Д.А. 10:35
.... като Емануил – Мт. 1:22; Йн. 12:45
.... като Крайъгълен камък – Мт. 21:42,44; 1Пет. 2:4-8; Рим. 9:30-33
.... като Месия – Лк. 24:25-27; Йн. 1:41, 3:17, 10:25, 11:47,48, 12:22,34, 14:1. Виж. и Месия.
.... като Назарянин – Мт. 2:23; Йн. 1:46
.... като Помазаник – Мт. 1:1; Йн. 17:3; 2Кор. 1:21
.... като Представител и образ на Отца – Йн. 12:44;Кол. 1:15
.... като Пример и модел на поведение за вярващите – Йн. 20:20; Рим. 15:3
.... като Пророк, Свещеник, и Цар – Мт. 1:1; Мт. 14:23
.... като Първосвещеник и Жертва – Гал. 1:1-5, който даде себе си
.... като Равуни – Йн. 20:16
.... като Семето на жената – Йн. 12:31
.... като Син – 1Кор. 15:28, тогава и Сам Синът
.... като Спасител – Виж. Спасител.
.... като Съдия – Йн. 5:27; 2Кор. 5:10
.... като Творец на всичко – 1Кор. 8:6, чрез когото е всичко; Кол. 1:16  
.... като Учител – Йн. 11:28
.... като Ходатай – Йн. 17:20; 1Йн. 2:1; 1Тим. 2:5,6
.... като Цар – Мт. 4:17
.... като Цар на Божието царство – Йн. 18:36,37
.... като Човешки Син – Мт. 8:19; Йн. 12:34
.... открива Бог Отец – Мт. 11:27; Евр. 1:2, чрез когото
Капернаум, най-важния град в служението на .... – Мт. 4:13
Кенозисът на .... – Фил. 2:7
Кръщение на... – Йн. 3:22,25
Любов към .... – Йн. 14:15
Любовта, състраданието и справедливостта на .... – Лк. 19:41-44
Любовта на .... към учениците му – Йн. 13:1, 15:9
Любовта на .... към грешниците – Йн. 13:31
Любовта на Бог Отец към .... – Йн. 15:9; Еф. 1:6
Павел, за личността на .... – Кол. 1:15
Пасхите в служението на .... – Йн. 5:1
Победа на .... над Сатана – Йн. 12:31; Кол. 2:15; Евр. 2:14, да унищожи; Отк. 13:3
Познаване на Бога (Отца) чрез .... – Йн. 17:3,26
Покорство (подчинение) на .... на Бог Отец – Мт. 11:27, 28:18; Йн. 14:28; 1Кор. 3:23, а Христос; 1Кор. 15:28, тогава и Сам Синът Божий; 1Кор. 11:3; Фил. 2:8, и стана послушен
Предвечно съществуване на...  – Йн. 1:1, 8:58, 17:5, 18:37; Кол. 1:16
Преображение на .... – Виж. §71 на Ев. от Матей;2Пет. 1:19-21
Присъствието на .... в света – Мт. 28:20; Йн. 15:1
Пророчества, изпълнени в живота и делото на .... – Йн. 12:38, Виж. и Пророчества.
Проповядването на .... (същината му) – Мт. 4:17
Професията (занаята) на .... – Мт. 3:1
Равенство на .... с Бог Отец – Мт. 11:27, 28:18;Йн. 5:18,19, 10:29, 14:28; Рим. 1:7; Фил. 2:6; Кол. 1:15
Родословието на .... – Мт. 1:1
Светия Дух в живота на .... – Мт. 3:16, 4:1
Синовството на .... – Мт. 3:17; Йн. 5:18, 17:22
Славата на .... – Йн. 12:26, 17:5
Словото като... – Виж предисловието към Ев. от Йоан, и 1:14, 1Йн. 1:1,2
Смирението на .... – Йн. 13:3
Смъртта на .... – Йн. 10:18, 11:51, 12:24,25,32, 19:33
Стоене на .... от дясната страна на Бог Отец – Д.А. 7:55; 1Пет. 3:21; Еф. 1:19
Страданията на .... в предсмъртния час – Йн. 12:27; Лк. 22:44; Евр. 5:7
Състраданието на .... към страдащите – Мк. 8:23;Лк. 7:13; Йн. 11:33,35; Евр. 2:18, 5:2
Човешкото естество на.... – Лк. 2:50; Йн. 1:14, 4:5, 11:34, 14:28, 20:17; 1Йн. 1:1,2; Гал. 4:4; Фил. 2:7, и стана; Евр. 2:14
Човешкото развитие на .... – Лк. 2:40,51
Чудесата на .... – Йн. 11:47
Юношеството на .... – Лк. 2:51
Виж. още Власт/та, Грешник/ът, Жертва/и, Исус, Кръв/та, Кръст/а, Умилостивение/то, Христос.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.