< съдържание >

Тематичен индекс - З

Завет/ите


Ангела на Завета и другите ангели – Евр. 2:2
За вечния .... в Христа Исуса – Евр. 13:20, чрез кръвта
.... в Стария Завет – Рим. 9:4
Обяснение на думите .... и завещание в гръцки език – Евр. 9:16
Виж. още Нов/ия Завет, Стар/ия Завет.

Заведееви/те синове


.... и приложеното им име Воанергес – Мк. 3:16-19
Майката на .... – Мт. 20:20, 27:55
Яков и Йоан като .... – Мт. 20:20, 26:37

Завист/та


До какво води .... – Як. 4:1-3
Естеството на .... – Мт. 20:11; 1Кор. 13:4, любовта не завижда
Християнинът и .... – 1Кор. 13:4, любовта не завижда

Закон/а


Даването на .... и служението на ангелите – Гал. 3:19, беше прогласен от ангели; Евр. 2:2
Думата .... се употребява както за Петокнижието, така и за целия Стар Завет – Йн. 10:34; 1Кор. 14:21
Евангелието ни задължава да изпълняваме .... – 1Тим. 1:9-11
За грехът и .... – Рим. гл. 7; 1Кор. 15:56
За обредния и нравствения .... – 1Кор. 9:21
За почитането на Римския .... по времето на апостолите – Д.А. 19:41
.... и евангелието в Посланията към Римляните и Галатяните – Виж. заключителното обобщение на Посланието към Галатяните.
.... като детеводител – Виж. Предисловието към 3-та глава на Посланието към Галатяните, п-ф 3.
Изискванията на .... и спасителната благодат и вяра – Гал. 2:15-21, дела по закона, и п-ф 3.
Исус Христос и Мойсеевия .... – Мт. 5:17,18
Исус Христос изпълни всички изисквания на закона – Лк. 2:21; Рим. 10:4
Кой .... отмени Христос – Кол. 2:14; Евр. 7:12
Никой не е способен да изпълни целия .... без да съгреши – Як. 2:10-12; Гал. 3:10
Оправдание чрез .... и оправдание чрез вяра – Гал. 3:11,24
Старо-Заветния .... изявява греха и води (е като детеводител) към Христос – Рим. 5:20, 10:4
Старо-Заветния .... само осъжда грешника, но не го оправдава – Рим. 3:20, да се оправдае
Християнство и .... – 1Кор. 9:21
Целия Старо-заветен .... се изпълнява в любовта – Мт. 22:37-40
Целта за даване на .... – Виж. Предисловието към 3-та глава на Посланието към Галатяните, п-ф 3; 19 и 24 ст. на същата глава.

Законник

– Лк. 11:45,46,52

Закхей

– Лк. 19:2

Залог


Светия Дух, като .... за спасението на вярващите – 2Кор. 1:22; Еф. 1:13

Захарий

(бащата на Йоан Кръстител)
Произход и характер на .... – Лк. 1:5,6

Зачатие/то


.... и човешко естество на Исус Христос – Гал. 4:4

Здраве


Духовно и телесно ...., е истинско благоуспяване (просперитет) – 3Йн. 2

Земя/та


За изгарянето на .... и целия материален свят с огън в края на времената – 2Пет. 3:10-12
Ново небе и нова .... – 2Пет. 3:13
Съвършенствата в небето пред несъвършенствата на .... – 1Кор. 13:9, и сл.

Зенон


.... и стоицизма – Д.А. 17:17

Зло/то


Ако Бог е добър, защо има страдание и .... на земята (обяснение) – 2Сол. 1:5
Бог не е източник на ...., но на доброто – Як. 1:16
Да се защитим от .... – Мт. 5:32; Йн. 18:22,23
Да се съпротивим на .... – Мт. 5:32; Йн. 18:22,23
Да отговаряме на .... с добро – Рим. 12:17-21
За израза “Прави ...., за да спомогнеш на предполагаемо добро” – Д.А. 23:12-16
За християнската борба и победата над греха и .... – Отк. 2:7
Поста и молитвата, мощно оръжие срещу силите на .... – Мк. 9:28
Сатана и демоните постоянно желаят и вършат .... на хората – Мт. 12:26
Силите на ...., се съюзяват против силите на доброто – Лк. 23:12
Смъртта и .... са влезли в света чрез греха – Лк. 13:4

Змия/та


     .... като символ на Сатана и медицината – Отк. 2:13

Змии


За предпазването от .... на христовите последователи – Мк. 16:17

Знамение/я


За обичая на евреите да търсят .... – Мт. 16:1; 1Кор. 1:22
Използване името Христово за вършене чудеса и .... – Мк. 16:17
Определение за .... – Отк. 12:1
Христос, потвърждава проповядването на Божието слово с чудеса и .... – Мк. 16:20; Д.А. 9:36-42
Виж. и Чудеса/та.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.