< съдържание >

Тематичен индекс - Е

Ева


.... и първородния грях – 2Кор. 11:3, както змията

Евангелие/то, благовестие/то


Бог възложи проповядването на .... на човеците – Д.А. 5:20;10:3-8
Божията подготовка на грешника за приемане на .... – Д.А. 9:10-19, 10:2
Големите градове и .... – Рим. 1:8, защото вярата ваша; 1Сол. 1:8
Гоненията и разпространение на .... – Д.А. 8:1
Дръзновение за проповядване на .... – Фил. 1:14; 2Тим. 1:7
.... и спасение – 1Кор. 15:1; 2Сол. 2:14
..... и спасението са както за езичниците, така и за евреите (за всички) – Мт. 15:24, 21:43; Йн. 3:17; Д.А. 13:38-41; Рим. 15:8; Евр. 2:9, за всеки човек
.... има своята основа в Стария Завет – Рим. 1:2
.... ни задължава да изпълняваме закона – 1Тим. 1:9-11
.... носи духовно и земно благополучие – Лк. 4:18
.... променя живота на грешника от грях към светост – Мт. 13:33
.... сочи единственния път към Бога – Д.А. 10:35
За ... от Марко – Д.А. 12:12; 1Пет. 5:13
За .... от Матей – Мт. 1:1, п-ф 3.
Закона и .... в Посланията към Римляните и Галатяните – Виж. заключителното обобщение на посланието към Галатяните.
Използване на различни обстоятелства за проповядване на .... – Д.А. 3:12-26
Искрено или не, проповядването на .... довежда до желаните от Бог резултати – Фил. 1:18
Предметът на .... е Исус Христос – Рим. 1:3
Пречки, които пречат на хората да откликнат на .... – Лк. 14:18-20
Приемането на .... носи радост – Д.А. 8:39
Присъствието на евреи в деня на Петдесетница, съдейства за разпространението на .... по целия свят – Д.А. 2:9
Проповядване на .... за спасение или за осъждение – 2Кор. 2:16
Проповядване на .... навсякъде и на всеки – Лк. 5:3,5; Фил. 2:16
Проповядване на ...., пред външните ритуали – Д.А. 10:44-48
Проповядването на ...., сравнено с глас на тръба – Мт. 24:31
Проповядването на ...., задължение на църквата през всички векове – Мк. 16:15
Светия Дух, подготвя сърцето на човека да приеме .... – Д.А. 8:30
Следствията от проповядване на .... – Лк. 4:18
Същината (елементите) на .... – Лк. 4:18; 1Кор. 15:1
Трябва да отхвърлим проповедниците на лъжливо .... – Гал. 1:8
Христовата жертва на кръста, същността на .... – 1Кор. 2:2, освен Исуса Христа
Христос ще задоволи материалните нужди на своите служители, които изпраща да проповядват .... – Лк. 22:35
Виж. и Евангелизиране/то.

Евангелизатор.

Виж. Благовестител.

Евангелия/та


За привидните противоречия между .... – Лк. 2:39
За достоверността на .... – Мт. 3:17;Лк. 2:39
За липсващите събития в някои от .... – Лк. 2:39

Евангелизиране/то, благовестване/то


Да не евангелизираме богохулници – Мт. 7:6
Да показваме любов към тези, които евангелизираме – Мт. 9:22;Лк. 14:21-23
Евангелизаторските походи на Христос и учениците му – Виж. §49 на Ев. от Лука.
.... задължение на църквата през всички векове – Мк. 16:15
.... като Божие и човешко дело – Мк. 4:26-29
.... на Ефес и неговите служители – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, II.
.... чрез слово и дело (живот) – Мт. 5:16; Лк. 24:48; Кол. 4:5
Ние трябва да отидеме при хората, за да ги евангелизираме, а да очакваме и те да дойдат при нас – Лк. 3:3-5
Овчарите, първите евангелисти (евангелизатори) – Лк. 2:17
Подходи при .... – Мт. 4:19
Присъствието на евреи в деня на Петдесетница, съдейства за .... на целия свят – Д.А. 2:9
Виж. още Благовестител, Евангелие/то.

Евреи/те


Авраам, гордостта на .... – Лк. 16:24
Важността на родословието за .... – Евр. 7:3
Гордостта на .... като Богоизбран народ, изключваща останалите народи – Лк. 4:28
Евангелието и спасението са както за ...., така и за езичниците (за всички) – Мт. 15:24; Лк. 4:25-27, 21:24; Рим. 15:8; Евр. 2:9, за всеки човек
.... вярвали във възкресението на мъртвите – Мк. 9:10
.... като Божия избран народ – Лк. 21:24
.... като бунтовен и размирен народ – Мт. 24:6; Рим. 13:1
Единството на .... и езичници в църквата – Еф. 2:16,18
За неспособността на .... да признаят Исус за Месия – 2Кор. 3:15; Евр. 5:12-14
За обичая на ... да търсят знамения – Мт. 16:1; 1Кор. 1:22
За омразата на .... към другите народи – 1Сол. 2:15
За отхвърлянето на .... и приемането им отново от Бога – Лк. 21:24
Идолопоклонството на .... и Апис (свещения бик) – Д.А. 7:41
Исус Христос, Месия дойде от .... – Рим. 9:4
Осиновението на Еврейския народ от Бог – Рим. 9:4
Петър, апостол на .... – Гал. 2:7-10
Понятието за новорождение у .... – Йн. 3:4
Присъствието на .... в деня на Петдесетница, съдейства за разпространението на евангелието по целия свят – Д.А. 2:9
Разпръсванията и пленовете на .... в историята – Як. 1:1

Евсевий Кесарийски


За авторството на второ и трето Йоанови послания – Виж. Въведение към второ и трето Йоанови послания I.
За авторството на Второ Петрово Послание – Виж. Въведение към Второ Петрово послание.
За Господния ден и промяната на поклонението на ранните християни от събота в неделя – Отк. 1:10
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 4.
За достоверността на Евангелието от Лука и на Деяния на апостолите, и в полза на авторството на Лука (Църк. Ист., III. 4) – Виж. Въведение към Деяния на апостолите.
За името Вавилон от 1Пет. 5:13 – Виж. Въведение към Първо Петрово послание II.
За късното служение на ап. Павел (цит. Църк. Ист. II., 22) – Д.А. 28:30
За Лин (първия епископ на Рим) – 2Тим. 4:21
За Николай (дякона) и Николаитите (сектата, ереста) (цит. в Църк. Ист. III. 29) – Д.А. 6:5
За Петър и евангелието от Марко (цит. от “Църковна история) – Виж. Предисловие към Евангелията.
За прибавения текст на Йн. 8:2-11 – Виж. §80 на Ев. от Йоан.
За “пророк”, вместо Еремия – Мт. 27:9
За служението на ап. Йоан след заточението му на о. Патмос – Виж. Въведение към второ и трето Йоанови послания III.
За служението на Петър – Виж. Въведение към Първо Петрово послание I.
За смъртта на Яков “брата Господен” – Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.
За Тит, съработника на ап. Павел – Виж. Въведение на посланието до Тит, I, п-ф 2.
За управлението на Етиопия от жени (цит. Църк. Ист. II. 1.) – Д.А. 8:27
За “шестия час на деня” от Йн. 19:14
За Яков “брата Господен” – Д.А. 15:13

Египет


Бягството на Мария и Йосиф в .... – Мт. 2:13
За образованието и престижа на Мойсей в .... – Евр. 11:24-28

Единомислие/то


За .... и за свободата на изказване на мнение в църквата – 1Пет. 3:8-12; Фил. 2:2
Виж. и Единство/то.

Единороден Син

– Йн. 1:14,18, 5:18

Единство/то


Връзка (....) на Исус Христос с Бог Отец – Мт. 3:17; Йн. 10:29, 11:41, 15:26, 17:10; 1Сол. 3:11
Да не позволяваме незначителни неща да разрушават .... в църквата – Фил. 3:16
.... в Троица, и Троица в .... – Мт. 28:19, Йн. 16:15
.... в църквата и нещата, които го рушат – Фил. 2:2, и сл.
.... в човешкото и божественото естества на Исус Христос – 1Кор. 2:8, господа на славата
.... и мир – Еф. 4:3; Евр. 12:14
.... на вярващите с Исус Христос – Йн. 15:1,7
.... на евреи и езичници в църквата – Еф. 2:16,18
За .... на църквата – 1Кор. 1:10

Едомци

(идумейци) – Мт. 2:1

Езавел

– Отк. 2:20-23

Език/а

(говорене)
Всичко за .... – Виж. Як. гл. 3
Непристойното говорене на християнина е позор за него – Як. 3:9
Неразумната употреба на .... причинява много проблеми и беди в църквата и личните взаимоотношения – Як. 3:6, 4:11
Стихове за употребата на .... в Псалми и Притчи – Як. 3:13-18
Виж. и Думи/те.

Езици


Дарбата, чужди .... предназначена за невярващите, за да се убедят в истинността на Бога – 1Кор. 14:22
За говоренето на чужди .... – Мк. 16:17; Д.А. 2:4; Д.А. 8:14-17; 1Кор. 12:10, на друг да говори разни езици; Виж. въведение върху гл. 14 на 1Кор.
Виж. и Духовни/те дарби.

Езичници/те


Евангелието и спасението са за ...., както и за евреите (за всички) – Мт. 15:24; Лк. 4:25-27, Лк. 21:24; Рим. 15:8; Евр. 2:9, за всеки човек
Единството на евреи и .... в църквата – Еф. 2:16,18
.... и обръщението им – Виж. §125 на Ев. от Йоан.
.... и приемането им в Божието царство – Мт. 8:11, Лк. 2:32, 21:24
.... и приемането им в Християнската църква – Д.А. 10:9-16
.... наследяват чрез вяра благословенията на Авраам – Мт. 8:11
Изливането на Светия Дух върху .... – Д.А. 10:44-48
Павел, апостол на .... – Гал. 2:7-10
Петър, апостол на .... – Д.А. 10:9-16
Религията на .... е идолопоклонство – Рим. 1:18
Сега са “времената на ....”, на приемането от Бога – Лк. 21:24
Същността на Религиозния култ на .... – 1Кор. 6:9

Екзорсизъм.

Виж. Изгонване на демони.

Екстаз.

Виж. Изстъпление.

Еликот


За Божия син – Йн. 5:26
За връзката между живите и мъртвите светии – Йн. 8:56
За думите “Аз съм” – Йн. 8:23
За единството между Отца и Сина – Йн. 10:29
За единосъщието на Сина с Отец – Йн. 17:5
За класните стаи в храма – Лк. 2:46
За къпалнята Витесда – Йн. 5:3
За привличането на Св. Дух към Христос – Йн. 12:32
За работата на Св. Дух в грешника – Йн. 3:8
За “треската” в Палестина – Йн. 11:11

Елима

– Д.А. 13:8

Елини

(гърци) – Виж. §125 на Ев. от Йоан.

Елинисти

(гръцки юдеи) – Д.А. 6:1

Елиот


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Елисавета


Произход и характер на .... – Лк. 1:5,6

Емануил

– Мт. 1:22; Йн. 12:45

Емаус

– Лк. 24:13

Еномовия син


Долът на .... – Д.А. 1:18

Енон

– Йн. 3:23

Енох


За книгата на .... – Юда 14-16
За вярата и смъртта на .... – Евр. 11:5

Епафраст

– Кол. 1:7

Епафродит

– Виж. Въведение на посланието към Филипяните II, и Фил. 2:25

Епикур


.... и епикурейството – Д.А. 17:17

Епикурейство/то


.... и Епикур – Д.А. 17:17
Ученията на .... – Д.А. 17:17

Епилепсия

– Мк. 9:17,18

Епименид


Цитиран от Павел, в Тит 1:12 – Д.А. 17:22-31; Тит 1:12

Епископ.

Виж. Презвитер/ите.

Епифаний


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.

Еразъм


За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Ерес/и


За ...., лъже-учители и вредното им влияние в църквата – 2Пет. 2:1-3, 10-16
Какво трябва да бъде отношението на истинските християни към ересите и лъже-учителите – 2Йн. 10; 2Кор. 11:4
Христологични и др. ереси, с които се бореше ап. Йоан – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, №2, и №4.

Ерихон

– 20:29

Ермон

(планината) – Мт. 17:1

Ерусалим


Бедното състояние на църквата в .... – 1Кор. 16:1
Божия гняв срещу .... – Лк. 21:23
В .... обикновенно убивали Божиите пророци – Лк. 13:33
До след възнесението на Христос в .... е имало само 120 ученика – Виж. §170 на Ев. на Матей.
.... като център на религиозния и обществен живот в Юдея – Д.А. 25:1
За броя и вида на синагогите в .... през 1 век – Д.А. 6:9
За Небесния .... – Евр. 11:9
За обсадата и разрушението на .... Мт. 24:21
Имената и значението на .... – Мт. 2:1
Разрушението на .... – Мт. 2:1, 24:2

Ескулап


Бог на медицината – Д.А. 21:1; Отк. 2:13

Етика


Работна .... – Еф. 6:6, и сл.

Етиопия

– Д.А. 8:27

Ефес


    Евангелизирането на ...., и неговите служители – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, II.
.... и ап. Йоан – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, II,п-ф 3.
За град .... – Д.А. 19:1, Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, I; и Отк. 2:1-3

Ефесяни/те


Сравнителни пасажи доказващи близостта между посланието към .... и посланието към Колосяните – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, IV, и Въведение към посланието до Колосяните, п-ф 5.

Ефраим

– Йн. 11:51

Ефрем Сирийски


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.