< съдържание >

Тематичен индекс - Г

Гавриил

(ангелът) – Лк. 1:19

Гадаринска земя

– Виж. Гергесинска земя.

Гаий


За името .... – Виж. Въведение към второто и третото Йоанови послания II.
Кой .... е получателя на Третото Йоаново послания – Виж. Въведение към Второто и третото Йоанови послания II.

Галатия


За областта .... и Галатийските църкви – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Галатяните I.

Галилея


Географско месторазположение на .... – Мт. 2:22; Лк. 2:4
.... като средище на най-много Христови последователи по времето на неговата смърт и възкресение – Виж. §170 на Ев. от Матей.

Галилейско езеро

– Мт. 4:18

Гамалиил


Талмудът за .... – Д.А. 5:33-39

Гаризин

– Йн. 4:20

Гемара

– Мт. 15:2

Генисаретска земя

– Мт. 14:34

Гергесинска (Гадаринска) земя

– Мт. 8:28

Гетсимания


Значение на името и месторазположението на .... – Мт. 26:36
Предсмъртната агония на Христос в .... е била силна и действителна – Евр. 5:7

Гибон


За процъвтяващия Рим по време на политическото си могъщество – Отк. 18:11-19

Гностицизъм/а


За Карпократийците, една Гностическа секта – 2Пет. 3:4
За Керинт, виден учител на .... – 1Йн. 2:26
За отношението на гностиците към греха и пороците – Юда 19, плътски
За същността и учението на .... – 1Йн. 2:26

Гняв


Бог се гневи на греха – Мк. 3:5;Як. 1:13; Рим. 1:18
Божия .... и Божията любов – Лк. 21:23
Божия .... срещу Ерусалим – Лк. 21:23
.... като дело на плътта – Як. 1:21
За Божия справедлив .... над нечестивите – Мк. 3:5; Евр. 3:7-11, така се заклех
За човешкия ....  – Мт. 5:22; Еф. 4:26; Евр. 3:7-11, така се заклех
Контролиране на .... чрез Божия Дух – 1Кор. 13:5, не се раздразнява
Правилен и неправилен .... – Як. 1:19, Еф. 4:26
Човешкия .... и влиянието на Сатана – Еф. 4:27

Говорене

– Виж. Думи.

Гог и Магог

– Отк. 20:7

Годе


За страданията на Исус в предсмъртния Му час – Йн. 12:27

Голгота


Значение на името и месторазположение на .... – Мт. 27:33
За двамата разбойници на .... – Мт. 27:38,44

Гонения/та


.... в Ранната църква – Д.А. 8:1
.... заради Христовото име – Мт. 5:10,11; 1Йн. 3:13; 2Тим. 3:10-12
.... като “мнима” служба на Бога – Йн. 16:2; Д.А. 23:12-16; 1Сол. 2:15
.... и мир сред тях – Мт. 5:10; Йн. 14:27
.... и радост – Мт. 5:10,12; Йн. 15:11, 16:20, 18:11; Д.А. 2:4, 13:52, 16:25; 1Сол. 1:6, 5:16
.... и разпространението на евангелието – Д.А. 8:1
.... и себепожертвувателност – Йн. 13:35
.... и търпение – 1Кор. 13:7, всичко търпи; 2Сол. 1:4,5; Евр. 10:36
.... предречени от Христос – Йн. 16:4
.... срещу Христос и християнството, предречени от Симон (старецът) – Лк. 2:34
Издържането на ...., свидетелства за любовта на християните към Христа – Лк. 21:12
Издържането на ...., свидетелства за реалността на Бога – Лк. 21:12
Който иска да живее праведно в Исуса, ще претърпи .... – 1Йн. 3:13; 2Тим. 3:10-12
Примери от Стария и Новия Завет за .... – Мт. 21:35
Причината за .... – Йн. 15:21,25
Съпричастност към гонените за Христа – Евр. 13:3
Утехата и подкрепата на Св. Дух по време на .... – Д.А. 2:4
Виж. и Мъченичество/то.

Гордост


Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат (стихове) – 1Пет. 5:5
Бог предпазва своите служители от .... – 2Кор. 12:7
..... и богатство – Як. 1:9-11
.... и смирение – Лк. 18:9-14; Фил. 2:3
Духовна .... – 2Кор. 10:12
Знанието води до .... – 1Кор. 8:1, знанието
Виж. още Себеотричане, Смирение. 

Горница

(горна стая) – Д.А. 1:13

Господ, Господар


Титлата .... говори за божественоста на Исус – 1Кор. 12:3
Обяснение на титлата .... – 1Кор. 8:6, и един Господ Исус Христос

Господня/та вечеря


Всичко за .... – Виж. §136 на Ев. от Матей.
За думите “Това е моето тяло” – 1Кор. 11:24
.... и вяра – 1Кор. 10:16, която
.... и пасхата – Виж. §133 на Ев. от Матей, и Мт. 26:26
.... като жертва – 1Кор. 10:18 (края на бел.)
Единственно чрез вяра, можем да имаме духовна полза от .... – 2Пет. 3:18
Злоупотреби с .... в църквата – 1Кор. 11:17-34
Ползата и целта на .... – 1Кор. 10:16, която
Постановлението на .... – Виж. §136 на Ев. от Матей.
Състоянието на хляба и виното при .... – 1Кор. 10:16, която
Ядене Христовата плът и пиене Христовата кръв във връзка с .... (обяснение) – Йн. 6:53; Евр. 13:10

Господнята молитва

(Отче наш) – Мт. 6:9-13

Господния ден


1. Неделя – денят за поклонение на ранните християни – Мт. 12:8,  Виж. и §168 на Ев. от Йоан;Д.А. 20:7; 1Кор. 16:2; Отк. 1:10
2. Ден на възмездие и съд от Господа – 2Пет. 3:10-12; 1Кор. 4:3, или от човешки съд; 1Сол. 5:2

Гостоприемство/то


Безкористност при .... – Лк. 14:12
Да показваме .... и да се грижим за Божиите работници (мисионери) – 3Йн. 5-8
За истинското .... – Лк. 14:12
Злоупотреба с .... – 1Пет. 4:9
.... като най-голяма добродетел – Евр. 13:2

Грабване

– 1Сол. 4:17

Гражданство


За Римското .... на Павел – Д.А. 22:24-29

Гресуел


За братята и сестрите на Исус – Мт. 13:55
За датировката на рождението и смърта на Христос – Лк. 2:8

Грешник/ът


Бог винаги е готов да даде прощение на .... – Лк. 15:20
Божията милост е достатъчна и за най-големия .... – 1Тим. 1:12-17
Божията подготовка на .... за приемане на евангелието – Д.А. 9:10-19, 10:2
Всеки е .... (и юдеин и езичник) – Рим. 3:22-24
Вярващите (Божиите служители) имат служение на примирение между .... и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.
.... е духовно мъртъв – Еф. 2:1
.... носи в себе си дяволското естество, а вярващия Божието – 2Пет. 1:4
.... се ожесточава, когато го изобличаваш за греховете му – Лк. 11:53
..... се плаши от Божието присъствие – Мт. 17:6, Мк. 5:15; Лк. 5:8
Евангелието променя живота на .... от грях към светост – Мт. 13:33
Има радост на небето, когато .... се кае – Лк. 15:7
Невярващите (грешните) са поданици на Сатана – 2Кор. 4:4
Окаяността на .... без Бога – Лк. 15:14
Промяна на .... (от вътре на вън) – Мт. 23:25
Промяната, която новорождението изработва в .... – 2Кор. 5:17
Светия Дух отваря духовните очи на .... за истините на Св. Писания и за спасителния път – 1Кор. 2:10, на нас
Светия Дух променя характера и живота на .... – Мт. 22:11-13;Д.А. 16:14
Хваление (славене) Бога, поради обръщението и промяната в живота на .... – Гал. 1:24
Христос взе мястото на .... – 1Пет. 2:24
Христос заповяда да проповядваме, че всеки човек е ...., и трябва да се покае – Лк. 24:47
Христос като апостол (пратеник) до грешното човечество – Евр. 3:1, посланника
Христос се моли (ходатайства) за .... и престъпника – Виж. §152 на Ев. от Лука.
Христос премина през всички ритуали, наложени от закона на ...., за да може да го изкупи – Лк. 2:21
Христос служи за примирение между .... и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.
Христовата смърт, най-голямото доказателство за Божията любов и милост към .... – Рим. 5:6-8, Христос умря
Църквата трябва да приема с любов ...., който се кае – Лк. 15:32
     Виж. и Грях.

Григорий Велики


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2.

Гроб/а


Ангелите при празния .... на Исус – Мт. 28:2-4,5
Жените при .... на Исус – Мт. 28:1
За отваления камък на .... на Исус – Мт. 28:2-4
Пещерите, използвани като .... – Йн. 11:38
Църквата на .... Господен – Мт. 27:33

Грънчарска/та нива

– Д.А. 1:18

Грях


Бог не изкушава към .... – Мт. 6:13; Як. 1:13
Бог пази от изкушения и .... – Мт. 6:13; Фил. 2:13, и да желаете
Бог се гневи на греха – Мк. 3:5; Як. 1:13; Рим. 1:18
Божието чадо мрази греха, а чадата на дявола го обичат – 1Йн. 3:4-10
Всеки .... извършен на друг човек е преди всичко .... пред Бога – Лк. 15:18
Възкресението и окончателното премахване на греха – 2Кор. 4:14
Вършенето на нещо, в което вярващия не е убеден е .... – Рим. 14:22, но оня
Вътрешните (негативни) чувства, водят към .... - Мт. 5:22
Вяра в Исуса за прощение на ...., основна тема на проповедника – Д.А. 10:40-43
Вярата побеждава света и греха – Лк. 17:5,6
Вярващите умират с Христовата смърт за греха и стария си грешен живот и възкръсват за нов и свят живот – 2Кор. 5:14, че понеже един е умрял
Вярващия е свободен от .... и от желание да го върши – Як. 2:10-12
Гневът често води до .... – Мт. 5:22
Грехът е измамлив – Евр. 3:13, да не би
Грехът е неестествен за човека – Лк. 15:17
Грехът се предава по наследство (първороден ....) – Рим. 5:12, и по тоя начин смъртта; 1Кор. 15:22
.... и болест – Мт. 9:2
.... и кръв – Мт. 26:28; Д.А. 22:16
.... и проказа (сравнение) – Мт. 8:2
Ева и първородния .... – 2Кор. 11:3, както змията
Евангелието променя живота на грешника от .... към светост – Мт. 13:33
Единственно Богочовека Исус Христос можеше да извърши умилостивение за греховете на човечеството – Евр. 1:3, след като извърши
За прощаването и задържането на греховете от свещено лице – Мт. 16:18
За смъртния и несмъртния .... ­– 1Йн. 5:16
За смъртта към греха – Кол. 2:12, 3:5
За християнската борба и победата над греха и злото – Отк. 2:7
Загубата на владението на човека над света поради греха и възтановяването на властта му – Евр. 2:5, п-ф 1, и ст. 6
Изобличение на греха – Еф. 5:13
Изкушенията и изпитанията, пречистват от .... – Мт. 26:41
Квас, символ на .... – 1Кор. 5:6, не знаете ли, и сл.
“Който пребъдва в Христа, той не върши ....” – 1Йн. 3:4-10
Коренът и произхода на греха – Як. 1:14
Начало, развитие и следствията от извършения грях – Як. 1:14
Не всяко злощастие (наказание) е следствие от .... – Лк. 13:1
Неверието е .... – Йн. 16:9
Невършенето на добро е .... – Як. 4:17
Няма прошка за самоволно извършения .... – Мт. 26:74
Отец предаде Своя Син за греховете ни – Рим. 4:25
Пожеланието е .... – Як. 1:14
Смъртта (духовна и физическа) и злото са влезли в света чрез .... – Лк. 13:4; Рим. 5:12, и чрез греха смъртта; 1Кор. 15:21,56
Спасението е освобождение от .... – 1Йн. 1:8-10
Сребролюбието е .... – Еф. 5:3; Евр. 13:5
Същността (корена) на греха – Мт. 5:22
Трябва да изобличаваме другите за ...., а не да ги изкушаваме към него – Лк. 17:3
Удобряването на греха, е по-голям ...., отколкото ако си извършил самия .... – Рим. 1:32
Умишления .... не се извинява от Бога – 1Йн. 2:1, на целия свят
Хората са роби на греха – Мт. 11:29
Христос бе изкушаван във всичко, но не изпадна в .... – Евр. 4:15
Христос има власт да прощава грехове – Мт. 9:2; Лк. 7:49
Христос ни заповяда да проповядваме покаяние и прощение на греховете – Лк. 24:47
Христос ни изпупи от .... и смърт – Мт. 20:28
Христос прие тяло, за да стане жертва за .... – Евр. 10:5
Христос трябваше да стане човек, за да извърши умилостивение за греха – Евр. 2:14, п-ф 3.
Христос умря за нашия .... – Мт. 25:24; 1Пет. 2:24; 1Кор 15:3; 2Кор. 5:21
Целта на страданието е да ни отвърне от .... – 1Пет. 4:1
Човекът първоначално е създаден без .... – Лк. 15:17
Виж. и Грешник/ът.

Гълъб

– Мт. 3:16

Гърци

– Виж. Елини.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.