< съдържание >

Тематичен индекс - В

Ваал

– Д.А. 7:43

Вавилон


Името .... от 1Пет. 5:13 и връзката му с Рим – Виж. Въведение към Първо Петрово послание II; и 1Пет. 5:13; Отк. 17:5
.... и Рим, символи на гонение и нечестие за вярващите – 1Пет. 5:13; Отк. 17:5
.... и управлението на звяра от Откровение – Отк. 16:17-21, великият град

Валаам


Истинен или лъжлив пророк е .... – 2Пет. 2:10-16, пророка

Варава

– Мт. 27:15-18

Варвари

– Д.А. 28:2; Рим. 1:14

Варнава


Името, характера и служението на .... – Д.А. 4:36
Стихове за живота и служението на .... – Гал. 2:1, варнава

Вартоломей

– Йн. 1:45; Д.А. 1:13

Василий Велики


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.
За тълкуванието на 2Сол. 3:5

Вдовица/та


Бог закриля сирачето и .... – Як. 1:27
За вдовиците и грижите за тях – 1Тим. 5:3-7
Виж. и Жена/та.

Вездесъщие/то


.... на Бога – Мт. 18:20
.... на Христос – Мт. 28:20; Еф. 1:23

Велиал

– 2Кор. 6:15

Верникия

– Д.А. 25:13

Верен


В какво е .... Бог към своите чада – 1Кор. 1:9; 2Сол. 3:3
Христос, като Амин, (.... и истинен) – Мт. 5:18
Виж. и Верност/та.

Верност/та


Божията .... е основа за нашата безопасност – 1Кор. 10:13, обаче
За верния и неверния настойник (слуга) – Тит. 2:9
Да не се съмняваме в Божията .... когато сме в трудност – Мт. 14:28-31
За .... на Божия служител – 1Кор. 4:1,2
Стихове говорещи за Божията .... – 1Кор. 1:9

Ветстайн


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Вечен живот


.... е в Христос – Йн. 17:3, 20:31
.... за всички или само за тези, които вярват – Рим. 5:15-19, дойде на всичките човеци оправданието
.... като настоящо притежание – Йн. 3:36, 5:24, 10:28
.... се придобива чрез вяра, а не чрез дела – Мт. 19:16
Писанията сочат към Христос, който дава .... – Йн. 5:39
Същността на .... – Йн. 3:36, 5:24, 10:28, 17:3, 20:31

Видение/я


.... и откровения – 2Кор. 12:1, и сл.
Целта на .... – 2Кор. 12:3, чу неизразими думи

Викторин


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Вина

(виновност)
Двама или трима свидетели са нужни за доказване на .... (стихове) – 2Кор. 13:1

Вино/то


.... и Господнята вечеря – Мт. 26:29
.... и разврат – Еф. 5:18
Назиреите не са пили .... – Лк. 1:15
Свещениците не са пили ...., когато са служили в храма – Лк. 1:15; 1Тим. 5:23
Състоянието на хляба и .... при Господня вечеря – 1Кор. 10:16, която
Пиене на .... е символ на веселие – Мт. 26:29
Пиене на .... с медицински цели – 1Тим. 5:23
Пиенето на ...., противопоставено на изпълването със Светия Дух – Лк. 1:15; Еф. 5:18

Витавара

– Йн. 1:28

Витания

– Мт. 26:6; Йн. 11:1

Витесда

– Йн. 5:1

Витиния

– 1Пет. 1:1

Витлеем

– Мт. 2:1

Витсаида

– Мт. 11:21

Витфагия

– Мт. 21:1

Власт/та


.... на Исус, да извърши делото на спасение за погиналите – Мт. 28:18
.... на Исус да изцелява – Д.А. 9:32-35
.... на Исус над живота и притежанията ни – Мт. 8:32
.... на Исус над Сатана и демоните – Мт. 8:28,29
.... на църковния служител е за назидание – 2Кор. 10:8
За апостолската .... на ап. Павел – 2Кор. 1:24
Покорството към законната .... е белег на християнството – 2Кор. 2:9
Покорство към светската .... – Мт. 5:41, 22:21; 1Пет. 2:13-17. Виж. и Светска/та власт.
Христос за светската .... – Мт. 22:21
Христос има .... да прощава грехове – Мт. 9:2; Лк. 7:49
Христос има .... над природните стихии – Мт. 8:25
Христос освобождава хората от .... и силата на Сатана – Мт. 12:29
Учениците на Исус се позовават на .... на Исус при извършване на велики дела – Д.А. 9:32-35

Влъхви

– Мт. 2:1

Воанергес

– Мк. 3:16-19

Водителство


.... от Бога в думи и дела – Лк. 21:14

Водно кръщение.

Виж. Кръщение/то.

Война/и


.... бедствия и разрушения по времето на Христос – Мт. 24:6
Исус е против свещената .... – Лк. 9:55

Войник


Христовият служител, като .... – 2Тим. 2:3,4

Войнство

(войска)
Ангелите, представени като небесно .... – Лк. 2:13
Бог е генерал на небесното .... – Лк. 2:13

Воюване.

Виж. Духовно воюване.

Време/то


Използване на .... пълноценно – Еф. 5:15, изкупувайте времето
Виж. и Последно време.

Връбница

– Йн. 12:1

Второ пришествие.

– Виж. Пришествие.

Вулгата


За получателя на Второ Йоаново послание – Виж. Въведение към второ и трето Йоанови послания II.

Вундеркинд


Христос, дете .... – Лк. 2:47

Възкресение/то


Важността на Христовото .... за спасението ни – Рим. 4:25, и възкръсна
Враговете Христови, свитетели на неговото .... – Мт. 27:65
Второто пришествие и .... на тялото – Фил. 3:20, отгдето;1Сол. 4:14, бог ще приведе
.... е най-важното учение на християнството – Евр. 6:1, (5)
.... и окончателното премахване на греха – 2Кор. 4:14
.... като крайна фаза на изкуплението – 2Кор. 4:14
.... като проявление на Божията сила – Мт. 22:29, Фил. 3:21, по упражнението
.... на мътвите, в потвърждение на проповядваното слово – Д.А. 9:36-42
.... на мъртвите потвърдено от Христос – Мт. 22:31
.... на Христос, е доказателство, че той е Месия – Д.А. 5:30-32
.... на Христос, модел за .... на вярващите – Лк. 24:38-40; 1Кор. 15:20, първият плод;Фил. 3:21, за да стане
.... се учи в Мойсеевия закон – Мт. 22:31
Възкресенията, извършени от Исус – Мт. 9:25;Виж. §46 на Ев. от Лука, както и Лк. 7:14
Вярващите умират с Христовата смърт за греха и стария си грешен живот и възкръсват за нов и свят живот – 2Кор. 5:14, че понеже един е умрял
12-те апостоли, като свидетели на Христовото .... – Мт. 16:18; Д.А. 10:40-43, 13:30-37
Евреите вярвали във .... на мъртвите – Мк. 9:10; Евр. 6:1, (5)
За възкресенското тяло на Исус – Лк. 24:38-40
Павел набляга на .... в своите поучения – Д.А. 17:22-31
Печални следствия от отхвърлянето .... на Христос – 1Кор. 15:14, и сл.
Пророчества изпълнени в Христос при неговата смърт и .... – Мт. 20:18
Разликата между.... извършени от Илия и тези от Исус – Лк. 7:14
Старо-заветни примери на .... – Д.А. 26:8
Старо-Заветни пророчества за Христовата смърт, погребение и .... – 1Кор. 15:3, според писанията, и сл.
Тавор, вероятното място на срещата на Исус след .... с голяма част от учениците си – Мт. 28:16
Телесното .... на вярващите – Фил. 3:11
Фарисеи, садукеи и апостолите за .... – Евр. 6:1, (5)
Христос възкръснал и възкресен от Отца – Рим. 6:4
Явяванията на Исус след .... – Виж. §160 на Ев. от Матей; и 1Кор. 15:5,6,7,8
Яденето – доказателство, че един човек е наистина възкръснал – Мк. 5:42

Възнесение/то


.... на Христос, модел за .... на вярващите – Лк. 24:38-40
Новия Завет за .... на Христос – Виж. §172 на Ев. от Лука.
Христос предсказа .... си – Виж. §172 на Ев. от Лука.

Възпитание


Родителите са длъжни да дадът религиозно .... на децата си – Еф. 6:4; 2Тим. 1:5; 2Тим. 3:15-17

Въплъщение/то


.... на Исус Христос – Мт. 28:18; Йн. 1:14; 1Йн. 1:1, 2:22, 4:2; 1Тим. 3:16
Христос, преди .... – Фил. 2:6
Христос се въплъти, за да стане жертва за грях – Евр. 10:5

Вяра/та


Авраам и неговата .... – Лк. 1:18; Лк. 16:24; Рим. 4:19-22; Гал. 3:6-9; Евр. 11:8,17-19
Ап. Павел, апостолът на .... – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, №4
Бог може да благославя и изцелява децата заради .... на техните родители – Мк. 9:23
Бог работи на основание .... на човека – Мк. 9:23;Лк. 4:24
Бог понякога работи и без човека да има .... – Лк. 13:12
Вечен живот се придобива чрез ...., а не чрез дела – Мт. 19:16
Водното кръщение е за възрастни хора, които могат да упражняват .... – Тит 3:4-6, окъпването
.... в Бога, независимо от ситуацията – Мт. 8:25
..... в Бога, отваря вратата за невъзможното – Мт. 17:20
.... в Бога, трябва да почива върху Божието слово – Виж. §114 на Ев. от Матей.
.... в Исус Христос за прощение на грехове, основна тема на проповедника – Д.А. 10:40-43
.... в невидимото (невидимия Бог) – Йн. 6:64;1Пет. 1:6-9; 1Тим. 6:13-16, нито може; Евр. 11:1
.... в общ смисъл – Евр. 11:1
.... в Христос – Йн. 4:53, 11:25; Д.А. 16:30-32
.... водеща към живот – Йн. 11:25
.... жертвата и мъченичеството на Авел – Евр. 11:4
.... и Господня вечеря – 1Кор. 10:16, която
.... и дела – Як. 2:18, и сл.; Виж. и заключителното обобщение на посланието към Галатяните.
.... и изпитването й – Мт. 9:28, 26:41
.... и изцеление – Мт. 8:2, 9:22,29, 13:58, 14:35,36; Мк. 8:25; Лк. 13:12; Йн. 5:8, 9:6, 11:40
.... и кръщение – Гал. 3:25-29
.... и покаяние – човешката страна на спасението (новорождението) – Мт. 12:13
.... и послушание – Гал. 3:6-9; Евр. 11:7
.... и послушанието на Ной – Евр. 11:7
.... и смирение – Мт. 8:8, и сл.
.... и спасение – Мт. 13:58, Мк. 5:32; Д.А. 10:40-43, 16:30,32, Гал. 5:6
.... и страдание – Фил. 1:29
.... и съмнение – Мт. 17:20, Мк. 11:23; Йн. 14:1;Як. 1:5-8
.... и търпение – Евр. 6:15
.... и чудеса – Мт. 13:58; Йн. 4:48, 11:40
.... идва от слушане на Божието слово – Рим. 10:16
.... има обект (Бога) – Виж. §114 на Ев. от Матей.
.... като духовна дарба – 1Кор. 12:9
.... може да превърне блудницата в почтена жена – Евр. 11:31
.... не спасява, но е средство за спасение – Лк. 7:50
.... побеждава света, греха и изкушенията – Лк. 17:5,6, 22:32
.... се укрепва с молитва и пост – Мт. 17:20
Вярващите трябва да отхвърлят всичко, което им пречи да тичат в попрището на .... – Евр. 12:1, всяка тегота
“Да видим и ще повярваме” (обяснение) – Мк. 15:32
Единственно чрез ...., можем да имаме духовна полза от тайнствата – 2Пет. 3:18
За ...., която побеждава света – 1Йн. 5:3-5
За .... на родителите на Мойсей – Евр. 11:23
За смирението и .... на Мойсей – Евр. 11:24-28
За спасителната ...., която преобразява живота – 2Кор. 6:15
Изискванията на закона и спасителната .... – Гал. 2:15-21, дела по закона
Изповедта на .... в Христос, чрез кръщение или устно са важни за спасението – Мк. 16:16
Изповедта на Христос, е доказателство за истинска .... – Рим. 10:9-11
Кръщението, изповед на .... в Исус Христос – Мк. 16:16
Кръщението, изповед на .... в и посвещение на Св. Троица – Мт. 28:19
Неискрена .... – Д.А. 8:13
Не ходенето на църква, е индикатор за отпадане от .... – Евр. 10:25
Обреди без ....  не струват нищо – Гал. 3:25-29; Евр. 13:9
Оправдание чрез закон и оправдание чрез .... – Гал. 3:11,24
Подражание .... на мъчениците – Евр. 13:7
Позитивна изповед на .... – Виж. §114 на Ев. от Матей.
Праведност, която се вменява чрез .... (обяснение) – Евр. 11:7, стана
Предстоящата награда насърчава вярващия да постоянства във .... – Евр. 6:18, поставената
Пречки, които пречат на хората да приемат .... – Лк. 3:3-5
Пълнолетие във .... – Еф. 4:14
Сатана пречи на човека да вярва в Христос – Мт. 13:18-23
Св. Писания като стандарт за .... и живот – 2Тим. 3:15-17
Християнина трябва да се осъвършенствува във .... – Евр. 6:1
Христос дава .... и всяко добро нещо на хората – Мк. 9:24
Виж. и Благочестие/то.

Вярващи/те


Авраам, отец на всички .... – Рим. 4:9-12, да бъде той отец
Ангелите служат на, и пазят .... – Мт. 18:10, 24:31, 26:37;Лк. 1:11, 22:43; Д.А. 5:19; Евр. 1:14
Безсмъртието на .... – Виж. §161 на Ев. от Лука.
Белези на истинските и на лъжливите .... – 1Йн. 2:3-6
Бог е избрал ...., за да живеят свет живот – 1Сол. 4:7
Бог като Отец на всички .... – Еф. 4:6
Бог не винаги избавя .... от страданията – Мт. 27:40, Виж. и §149 на Ев. от Матей.
В очакване на второто пришествие, .... трябва да си вършат обикновената работа – 1Сол. 4:11
Взаимоотношенията на .... с хората от света – 1Кор. 5:10. Виж. и Приятелство.
Второто пришествие на Христос ще донесе окончателно и съвършенно изкупление на .... – Д.А. 1:10
Въздействието на Божията любов върху .... – Мт. 22:37-40
Възкресението на Христос, модел за възкресението на .... – Лк. 24:38-40
Възнесението на Христос, модел за възнесението на .... – Лк. 24:38-40
Вършенето на нещо, в което .... не са убедени е грях – Рим. 14:22, но оня
.... (Божиите служители) имат служение на примирение между грешника и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.
.... и второто пришествие, трябва винаги да са будни и готови за него – Мт. 24:43; Лк. 12:36; 1Сол. 5:6
.... и знаменията, които ще ги следват в служението им – Мк. 16:17
.... и смъртта – Мт. 9:24; Лк. 2:26; 1Кор. 3:22, или животът или смъртта; 1Кор. 15:6, а някои починаха; 2Кор. 5:8; Фил. 1:23
.... имат награда както в този живот, така и в бъдещия – Лк. 4:18.
.... като деца на Бога – Йн. 17:22
.... като поданици на Божието царство – Мт. 25:34
.... като посланици на Бога в света – Йн. 13:20, 20:20
.... като продължители на Христовите дела на земята – Йн. 14:12
.... като семейство на Бога – Йн. 17:22
.... като слуги и приятели на Господа – Йн. 15:15
.... като съработници на Бога – 2Кор. 6:1
.... като участници в Христовите страдания – 2Кор. 1:5
.... не трябва да гледа на временните трудности на земята, а на вечното блаженство на небето – 2Кор. 4:18
.... никога не трябва да роптаят или да се оплакват, но да уповават на Бога – 1Пет. 5:7
.... носят в себе си Божието естество, а грешниците дяволското  – 2Пет. 1:4
.... (проповедниците) са посланици на Бога в света – 2Кор. 5:20; Еф. 6:20
.... прославят и откриват Бога чрез живота и делата си – Мт. 5:16
.... са изкупени, за да служат на Христос – 2Кор. 5:15
.... са свободни от грях и от желание да го вършат – Як. 2:10-12
.... са подвластни на физическа смърт и немощ – Рим. 8:9-11, тялото е мъртво
.... също ще бъдат съдени – 2Кор. 5:10
Същината на съда на .... – 2Кор. 5:10, за да получи всеки
.... трябва да бъдат миротворци – Мт. 5:9
.... трябва да живеят в пълна зависимост и упование от Бога – Як. 4:13-16
.... трябва да живеят свят живот – Рим. 6:15-20, по човешки говоря; Еф. 1:4, да бъдем свети
.... трябва да отдават дължимото на Бога – Мт. 22:21
.... трябва да отхвърлят всичко, което им пречи да тичат в попрището на вярата – Евр. 12:1, всяка тегота
.... трябва да очакват кръщение със Светия Дух – Д.А. 2:4
.... трябва да се пазят от лошите въздействия на света – Як. 1:27; Гал. 1:1-5, настоящия нечист свят
.... умират с Христовата смърт за греха и стария си грешен живот и възкръсват за нов и свят живот – 2Кор. 5:14, че понеже един е умрял
.... ще заемат високо (управленско) място в небето – Мт. 19:28
.... ще запазят своята идентичност на небето – Мт. 17:3
.... ще управляват и съдят с Христос – Мт. 24:45-47; Юда 14-16, с десетки хиляди свои светии; 1Кор. 6:2
Демоните (злите ангели) се стремят да отделят .... от Христос – Рим. 8:38
Единството на .... с Исус Христос – Йн. 15:1,7
За .... роби и техните господари – Еф. 6:5
За истинската набожност на .... – Як. 1:27
За наследството на .... в небето – 1Пет. 1:3-5
За небесния дом приготвен от Бога за .... – 2Кор. 5:1
За новото естество на .... – Еф. 4:24
За новия живот, който .... живеят с Бога – Гал. 2:15-21, съразпнах се с христа; 6:14, новото създание
За нуждата от силата на Светия Дух в служението на .... – Лк. 24:49
За растенето на .... в Господа – 2Пет. 3:18
За свободата на .... в Христа – Гал. 5:13, Виж. и заключителното обобщение на посланието към Галатяните, п-ф 3.
За старото естество на .... – Еф. 4:22
Изпълнения със Светия Дух .... разбира по-добре личността и делото на Исус Христос – 1Кор. 12:3, и никой
Има радост на небето и на земята, когато .... ходят в истината – 3Йн. 4
Исус Христос, е модел на подражание за .... – Мт. 11:29; Йн. 20:20; 1Пет. 2:19-23; 1Йн. 2:3-6, както е ходил Христос; 2Кор. 10:1
Исус Христос е с .... в бурите на живота – Мт. 8:25, 14:27
Исус Христос е с .... и днес – Йн. 14:16,25, 15:1;Д.А. 1:3
Исус Христос не само спасява ...., но и им съчувства в скърбите на земния им живот – Евр. 2:18
Исус Христос съдейства на .... в тяхното служение – Мк. 16:20
Кога .... да не се покоряват на светската власт – Рим. 13:3
Младите и неопитни .... трябва да се подкрепят в изпитанията от зрелите и опитни .... – 1Сол. 3:3
Наградата на .... не е според духовния им стаж – Мт. 20:9
Нищо не може да отдели .... от Христовата любов – Рим. 8:35
Общение на .... с Бога и Христа (значение) – 1Йн. 1:3,6
Общението на .... с Бога и Христа, носи радост и щастие – 1Йн. 1:4
Осиновението на .... от Бога – Лк. 15:21; Йн. 17:22; Гал. 4:6; Еф. 1:5
Окончателното изкупление на .... – Рим. 8:23, изкупването на нашето тяло
Преобразяване (оподобяване) на .... по образа на Христос – 2Кор. 3:18, се преобразяваме
Пречки, които пречат на хората да станат .... – Лк. 3:3-7
Предстоящата награда насърчава .... да постоянства във вярата – Евр. 6:18, поставената
Разликата между страданието на .... и страданието на невярващите – 2Кор. 1:5, така
Религиозните задължения на .... – Мт. 6:1
Светия Дух дава сили на .... да живеят свят живот – Мт. 25:24; Рим. 8:12
Светия Дух е с .... в трудности и изпитания – Мт. 10:2
Светия Дух вдъхновява молитвата на .... – Мт. 18:20
Светия Дух води .... към съгласие с Бога – Мт. 18:20
Светия Дух като залог за спасение на .... – 2Кор. 1:22; Еф. 1:13
Светия Дух като печат в сърцата на .... – 2Кор. 1:22
Светия Дух обитава във .... – Йн. 7:38, 14:17,25, 16:7
След смъртта .... отиват директно на небето – 2Кор. 5:1,8; 1Сол. 5:10
Страданието подготвя .... за живота в небето – 2Сол. 1:5
Телесното възкресение на .... – Фил. 3:11
Троицата обитава в сърцето на .... – Еф. 3:17
Умилостивителната кръв на Христос дава достъп на .... до Светая светих (небето, Бога) – Мт. 27:51
Цената, която .... трябва да платят, за да бъдат Христови ученици – Виж. §93 на Ев. от Лука.
Виж. още Братя/та, Верност/та, Светии/те, Християнин/а.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.