< съдържание >

Тематичен индекс - Ч

Чаша/та


.... като символ на страдание и скръб – Мт. 20:22

Черва


Сърцето под гръцката дума ...., като седалище на любовта – Ф-м ст. 4-7, сърцата

Четверовластник

– Мт. 14:1

Числа/та


За символичната употреба на .... седем, десет и дванадесет в Откровението на Йоан – Виж. Въведение на Откровението IV, 3.
За тълкуванието на числото 666 – Отк. 13:18

Чистилище

– Мт. 5:26; Лк. 23:43; 1Пет. 3:19, след II, 4; 1Кор. 3:15, п-ф 2

Човек/а


Божия образ и подобие у .... – Як. 3:9
Загубата на владението на .... над света поради греха и възтановяването на властта му – Евр. 2:5, п-ф 1, и ст. 6
Защо Бог възложи проповядването на евангелието на ...., а не на ангелите (обяснение) – Д.А. 5:20; 9:10-19, 10:3-8
Защо Христос трябваше да стане .... – Евр. 2:14, п-ф 3.
Христос единствения ходатай между Бога и .... – 1Тим. 2:5,6; Евр. 5:1

Човешки Син

– Мт. 8:19; Йн. 12:34

Чудеса/та


Антихрист и лъжливите му .... – 2Сол. 2:9,10
Използване името Христово за вършене .... и знамения – Мк. 16:17
Начините, по които Бог върши .... – Д.А. 5:15
Новозаветните .... са достоверни – Евр. 2:4, п-ф 3.
Христос, потвърждава проповядването на Божието слово с .... и знамения – Мк. 16:20; Д.А. 9:36-42
.... винаги се вършат от Самия Бог (макар понякога и чрез човеци) – Виж. §114 на Ев. от Матей; Д.А. 5:15
.... и вяра – Мт. 13:58; Йн. 4:48, 11:40; Д.А. 9:36-42
.... и Исус Христос – Мт. 8:2;Йн. 11:47, 14:12; Д.А. 9:32-35
.... и молитвата – Д.А. 9:36-42
.... и Св. Дух – Д.А. 9:36-42
.... извършени от Исус са били многобройни – Виж. §46 на Ев. от Лука.
.... потвърждават Христос като изпратения Месия – Д.А. 2:22
.... чрез мощи на светии – Д.А. 5:15

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.