< съдържание >

Тематичен индекс - У

Убеждения


Да не спорим с хората за техните ...., но да им проповядваме истината – Мт. 15:14
Хората трудно променят своите .... и навици – Лк. 5:39

Убийство

– Йн. 8:44

Угаждане


.... на Бога в служението, а не на човеците – Гал. 1:10

Уиклиф


Един от най-добрите проповедници в историята на църквата – Лк. 5:1

Уинер


За братята на Исус – Мт. 13:55

Уитфилд


Един от най-добрите проповедници в историята на църквата – Лк. 5:1

Умиване


.... на нозете – Йн. 13:14
.... на нозете (смисълът на практиката) – 1Тим. 5:9
.... на ръцете, като знак на невиност – Мт. 27:24

Умилостивение/то


     За ...., което извърши Христос – 1Йн. 2:1;Рим. 3:25
Единственно Богочовека Исус Христос можеше да извърши .... за греховете на човечеството – Евр. 1:3, след като извърши; 2:17
Обяснение на термина .... – Йн. 1:29; Евр. 2:17
.... е за всички човеци – 1Йн. 2:1   
.... като проявление на Божията любов – Йн. 3:16
Христос, като Агнец Божий принесен за .... на греховете на човечеството – Йн. 1:29
Христос трябваше да стане човек, за да извърши .... за греха – Евр. 2:14, п-ф 3.

Упование/то


Вярващите, никога не трябва да роптаят или да се оплакват, но да уповават на Бога – 1Пет. 5:7
.... в Бога за снабдяване на материалните нужди – Мт. 6:25, и сл.
..... в Бога, независимо от ситуацията – Мт. 8:25; 2Кор. 1:9
.... и вяра в Христос в трудностите на живота – Мт. 14:28-31
.... на богатство пречи на спасението – Мт. 19:23; Лк. 6:24, 16:25

Утеха

– 2Кор. 1:4; Фил. 2:1

Утешител


Исус Христос като .... (ходатай) – 1Йн. 2:1; 1Тим. 2:5,6
Светия Дух като .... – Йн. 14:16;Фил. 2:1
Светия Дух като друг .... – 1Йн. 2:1

Ученик/ци


Какво означава, че някой е .... на Христос – Д.А. 9:10-19
.... на Св. Троица – Мт. 28:19
Цената, която хората трябва да платят, за да бъдат Христови .... – Виж. §93 на Ев. от Лука.

Училища/та


.... по времето на Исус – Лк. 2:46

Учител/ите


За лъже - .... (стихове) – 1Йн. 4:1
За лъже - ...., техния характер, дела и участ – Виж. предисловие към гл. 2 на Второто Петрово послание, и 2Пет. 2:10-16
За титлата .... (равуни) по времето на Христос – Мк. 10:51
     За .... на синагогите – Лк. 4:20
Какво трябва да бъде отношението на истинските християни към ересите и лъже- .... – 2Йн. 10; 2Кор. 11:4
Пастир и ...., като служби на едно и също лице – Еф. 4:11
Предупреждение да се пазим от лъже - .... и лъже – пророците – 1Йн. 4:1

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.