< съдържание >

Тематичен индекс - Б

Балсамиране

– Виж. §158 на Ев. от Йоан.

Барнс


За значението на 1Пет. 3:19, като проповядване на Христос чрез Ной на грешниците в Ноевите дни – 1Пет. 3:19, № I
За тълкуванието на Откровение – Виж. Въведение на Откровението V, 3, п-ф 2.
За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Басня/та


Басните, противопоставени на истинното Християнско учение – 2Пет. 1:16-18
Разликата между .... и притча – Мт. 13:3-8
Същността на .... – Мт. 13:3-8

Беза


За значението на 1Пет. 3:19, като проповядване на Христос чрез Ной на грешниците в Ноевите дни – 1Пет. 3:19, № I

Безбрачие/то


За брака и .... – 1Кор. 7:1, и сл.; 1Тим. 4:3
.... е изключение, а не правило – Мт. 19:10,12
Ползата от .... – 1Кор. 7:26, и сл.

Безплодие

– Лк. 1:25, 23:28-30

Безсмъртие/то


Учението за .... – 2Тим. 1:9-11, осия

Бедност/та


Бог определя .... или богатството на човека – Лк. 2:24
Богатите и бедните са равни пред Бога – Як. 1:9-11
Да дадем на бедния, е дълг пред Бога – Як. 2:15-17
Евангелието променя от .... в благополучие – Лк. 4:18
За бедния християнин и положението му в Христос – Як. 1:9-11
И бедните и богатите са длъжни да дават милостиня – 1Кор. 16:2, всеки от вас
Справяне с .... в Ранната църква – Д.А. 2:44
Сребролюбието застрашава както богатия, така и бедния – Лк. 6:24
Христос и .... – Лк. 2:24
Христос стана беден, за да бъдем ние богати (в какво) – 2Кор. 8:9

Бедствия


.... войни и разрушения по времето на Христос – Мт. 24:6

Безквасни/те хлябове


Естеството на .... – Мт. 26:26
Празникът на .... – Мт. 26:17

Бенгел


За гоненията и страданията на ап. Павел – 2Кор. 6:4
За тълкуванието на 1Кор. 10:29,30
За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Бернард


За длъжностите на презвитера (пастора) към Божието стадо – 1Пет. 5:1-4

Библия/та


За авторитета и непогрешимостта на .... – Евр. 1:1
За изгубените книги, споменати в .... – 1Кор. 5:9
За прогресивното откровение на .... – Евр. 1:1
За явните противоречия в .... – Виж. Въведение към Посланието на Яков IV.
Виж. още Апокрифи/те,Боговдъхновеност/та, Божие/то слово, Светите Писания.

Бид


За значението на 1Пет. 3:19, като проповядване на Христос чрез Ной на грешниците в Ноевите дни – 1Пет. 3:19, № I

Бирник

– Мт. 5:46

Бичуване


За Еврейския обичай на .... – 2Кор. 11:24
За Римския обичай на .... – Мт. 27:26
Използване на .... за изпитване на виновен – Д.А. 22:24-29

Благовестие на царството


Обяснение на термина .... – Виж. §59 на Ев. от Матей.

Благовестител/я


Молитва за .... – Еф. 6:19
Разликата между .... и апостол – Д.А. 21:8
Служението на .... – Д.А. 21:8; Еф. 4:11
Виж. и Евангелизиране/то.

Благодарност

(благодарение)
.... в молитва – 1Тим. 2:1; Ф-м ст. 4-7
.... за светиите – Фил. 1:3; 1Сол. 1:2; 2Сол. 1:3
.... на Бога, винаги и за всичко – Еф. 5:20; 1Сол. 5:18
Божиите дела, трябва да предизвикват .... у нас – Лк. 17:17
Жертвите на християнина са хваление и .... – Евр. 13:15,16

Благодат/та


Божията .... в Стария и Новия Завет – 2Кор. 3:6
Божията .... и апостолството на ап. Павел – Гал. 2:7-10, благодат
Божията .... ни дава сили да живеем свят живот – Тит. 2:11
.... в заключителните поздравления на Павловите послания – 1Кор. 16:23
.... и даване на милостиня – 2Кор. 8:1
.... и мир – 1Пет. 1:2
Изискванията на закона и спасителната .... и вяра – Гал. 2:15-21, дела по закона, и п-ф 3.
Изопачения на учението за ...., като позволение за съгрешаване – Рим. 6:15-20
Исус Христос е източника и средството на Божията .... – Рим. 1:5
Обяснение на термина .... – Йн. 1:16, 17:25; 2Кор. 8:9
Спасение по .... – Йн. 6:37, 17:25; Рим. 2:5, който ще въздаде; Тит. 2:11

Благополучие

(просперитет)
Духовно и телесно здраве е истинско .... – 3Йн. 2
За истинското духовно .... – 1Тим. 4:8, благочестието
Евангелието носи духовно и земно .... – Лк. 4:18
Виж. и Богатство/то.

Благославям


Благославяне на децата чрез полагане на ръце – Мт. 19:13
“Благословен Бог” (значение) – 2Кор. 1:3; Еф. 1:3
Винаги по-долния се благославя от по-горния – Евр. 7:7
Даващия милостиня се благославя чрез даването си – 1Кор. 16:2, всеки от вас (2)
Какво означава да .... Бога – Мт. 5:44; Лк. 2:28
Какво означава да .... хората – Мт. 5:44; Еф. 1:3
Молитвата, е средство за благославяне на другите – Мт. 19:13

Благотворителност

– Йн. 12:4

Благоухание

– 2Кор. 2:14, изявява,и сл.

Благочестие/то

(набожност, вяра)
Външната страна на .... – 2Пет. 1:5-7
Вътрешната страна на .... – Мт. 6:28-30
Виж. Вяра/та.

Блумфилд


За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 1

Блудница/та


.... от Лк. 7:38, пример за истинско покаяние и смирение
Вярата може да превърне .... в почтена жена – Евр. 11:31
Виж. и Блудство.

Блудство


Бог ще съди блудниците и прелюбодейците – Евр. 13:4
.... в църквата – 1Кор. 5:1, и сл.
.... и идолопоклонство – 1Кор. 10:8
Тялото е за Господа, а не за .... – 1Кор. 6:13, и сл.
Виж. още Блудница/та, Прелюбодейство/то.

Бог/а


Ако .... е добър, защо има страдание и зло на земята (обяснение) – 2Сол. 1:5
.... говори на своите чада – Евр. 1:1
.... е огън пояждащ (обяснение) – Евр. 12:29
.... като личност – Мт. 16:16
.... като Отец на всички вярващи – Еф. 4:6
“.... на мира” (стихове) – Евр. 13:20
Вездесъщието на .... – Мт. 18:20; Мт. 28:20; Еф. 1:23
Всеки грях извършен на друг човек е преди всичко грях пред .... – Лк. 15:18
Да отдаваме дължимото на .... – Мт. 22:21
За ревността на .... към неговата църква – 1Кор. 10:22; 2Кор. 11:2
Невидимия ...., може да се види само с духовни очи – 1Тим. 6:13-16, нито може
Непроменяемостта на .... – Як. 1:16
Обяснение на прилагателното “живия” по отношение на .... – Мт. 16:16; 1Сол. 1:9, за да служите
Служение на истинния .... пред служение на идоли – 1Сол. 1:9, за да служите
Христос е единствения ходатай (посредник) между .... и човека – 1Тим. 2:5,6; Евр. 5:1
Виж. още Исус Христос, Отец, Светия Дух, Троица/та.

Богатство/то


     Бог определя .... или бедността на човека – Лк. 2:24
Богатите и бедните са равни пред Бога – Як. 1:9-11
Богатите, които са благословение за църквата и света – Як. 5:1-6
Богатите, често са противници на Христа и църквата – Як. 2:6
.... в деня на смъртта не ползва – Лк. 12:19,20; Як. 5:1-6
.... докарва много грижи – Лк. 12:17
.... и гордост – Як. 1:9-11
.... като примка за душата – Лк. 16:25
.... не изключва или включва в рая – Лк. 16:25
.... не може да даде живот и сигурност – Лк. 12:15
.... не се заключава само в материални придобивки – Лк. 6:24
.... употребено за служение на Господа – Лк. 8:2,3
В какво се състои истинското .... – Лк. 12:21, 16:11
За какво да се използва излишното .... – 2Кор. 8:15
За лъжливото и истинското .... – Лк. 16:9
И бедните и богатите са длъжни да дават милостиня – 1Кор. 16:2, всеки от вас
Иска ли Бог да ни даде .... (обяснение) – Мт. 6:19
Как да използваме правилно .... – Мт. 6:19
Нечестие и .... – Як. 5:1-6
Относителността на .... – Як. 5:1-6
Упованието на ...., пречи на спасението – Мт. 19:23; Лк. 6:24, 16:25
Христос стана беден, за да бъдем ние богати (в какво) – 2Кор. 8:9
Цялото .... на света принадлежи на Христос – 2Кор. 8:9, че богат
Виж. и Благополучие.

Боговдъхновеност/та


.... на Евангелията – Лк. 2:39
.... на пророците – Лк. 1:70
.... на Светите Писания – Мт. 8:28; 2Пет. 1:19-21;1Кор. 2:13, но с думи научени от Духа
Христос счита Стария Завет за боговдъхновен – Лк. 24:25-27

Богослужение/то


За реда и съдържанието на .... в Ранната църква – Д.А. 10:36-39, 20:7
За реда на .... в синагогата – Д.А. 2:9
Децата могат да участват в .... – Мт. 21:14-16
Исус проповядваше Божието слово на своето ...., а не отслужваше литургия – Лк. 5:3
Мълчание и очакване в .... – Отк. 8:1
Мястото на жените в .... – 1Тим. 2:11-15, п-ф 2
Пеене и музика в .... – Еф. 5:19
Спазване на благоприличие и порядък в .... – 1Кор. 14:34
Участието в .... и личния духовен живот – Евр. 10:25
Участието в .... не те спасява – Лк. 13:26
Виж. още Поклонение/то, Църква/та.

Богохулство


Какво е .... (обяснение) – Мт. 9:2
Лъжливи обвинения в .... – Д.А. 6:10-15

Богочовек/а


Единственно .... Исус Христос можеше да извърши умилостивение за греховете на човечеството – Евр. 1:3, след като извърши; 2:17
Св. Писание свидетелствува, че Христос е .... – Евр. 2:14

Божие/то слово


Апостолите, посветени на .... и молитвата – Д.А. 6:4
.... и Светия Дух – Мт. 10:20; 2Пет. 1:19-21
.... и Светия Дух възраждат (новораждат) човека – Як. 1:18;1Пет. 1:22
.... като огън, който пояжда – Отк. 11:5
.... което събира множествата – Лк. 5:1
.... показва единствения верен път за спасение – Д.А. 20:32
.... трябва да се приспособява към съвремените нужди на хората – Лк. 5:1
.... трябва да се тълкува вярно и излага ясно – Лк. 5:1
Вярата в Бога трябва да почива върху .... – Виж. §114 на Ев. от Матей.
Вярата идва от слушане на .... – Рим. 10:16
За вдъхновението от Бог и използването на естествените сили на писателите при написването на .... – Лк. 1:3
За начина на събиране данни при написване на .... – Лк. 1:1-3
За слушането на .... – Д.А. 2:42
За творческата и поддържаща сила на .... – Евр. 1:3, и държейки
Изпитване на духовните опитности чрез .... – 1Сол. 5:21
Използване на .... против атаките на дявола – Мт. 4:7; Еф. 6:17
Исус проповядваше .... на своите Богослужения – Лк. 5:3
Начините за тълкуванието на .... – 2Пет. 1:19-21, не е частно
Непогрешимостта на .... – Мт. 5:18
Павел защитава проповядването на ...., което спасява, пред проповядването на философска мъдрост – 1Кор. 1:17-31, 2:1, и сл.
Преданието, като човешки заповеди и наредби противни на ....  – Мт. 15:2
Христос потвърждава проповядването на .... чрез чудеса и знамения – Мк. 16:20
Цитиране на .... по смисъл, а не буквално – Мт. 27:9
Четене на вселослушание .... – Кол. 4:16
Четене систематично на .... – Лк. 4:17; 1Тим. 4:13
Четене на .... изправени – Лк. 4:20
Виж. още Библия, Проповядване, Светите Писания.

Божие/то царство


.... е в душите на хората – Лк. 1:33, 17:20; Йн. 18:37;Д.А. 3:21
.... и езичниците – Мт. 8:11
.... и нищите духом – Мт. 25:34
.... и притчата за Кваса – Мт. 13:33
.... и притчата за Синаповото зърно – Мт. 13:31,32
.... и Светия Дух – Мт. 25:34
.... и царството на Сатана – Мк. 9:20
.... настъпило и все още не (обяснение) – Мт. 25:34; Лк. 12:32
.... отворено за всички (евреи и езичници) – Мт. 21:43
.... приготвено за хората, ада за дявола и неговите ангели – Мт. 25:41
.... се получава не по заслуги, а по наследство – Мт. 25:34
Да каним хората в .... с любов, а не да ги принуждаваме със сила – Лк. 14:21-23
Духовният характер на .... – Мт. 25:34; Лк. 17:20;Д.А. 3:21
За включването и изключването от .... (Божие или човешко право) – Мт. 16:18
Неправилно разбиране на апостолите за .... – Д.А. 1:6; 3:21
Неправилно разбиране на евреите за .... – Мт. 2:4, 4:17;Лк. 19:11; Д.А. 3:21
Новорождението, входа към .... – Йн. 3:3
Същината на .... – Лк. 17:20; Йн. 18:36; Д.А. 3:21
Христос, царят на .... – Лк. 1:33; Йн. 18:36,37;Д.А. 3:21
Виж. и Небесно/то царство.

Божий Син


Доказателства, че Исус Христос е .... – Рим. 1:4
Значение на термина .... – Лк. 1:35
Исус Христос, три пъти потвърден от небето като .... – Мт. 3:17
Още обяснения за .... – Мт. 3:17, 8:19; Лк. 2:49; Йн. 1:49; Евр. 1:5

Божия/та воля


Ангелите вършат .... – Мт. 24:31; Лк. 1:11; 1Тим. 5:21; Евр. 1:7,14
Покорството и смирението пред Бога извършват .... – Лк. 1:38

Болест/и


Демоните причиняват .... – Виж. §72 на Ев. от Матей; Лк. 13:11
.... и грях – Мт. 9:2
Виж. и Изцеление.

Босюе


За тълкуванието на Откровение – Виж. Въведение на Откровението V, 2.

Брак/а


.... е ограничен в този живот – Мт. 22:30; Рим. 7:2
.... и безбрачие – 1Кор. 7:1, и сл., Виж. и Безбрачие/то.
.... и безплодие – Лк. 1:25, 23:28-30
.... като благословение и отговорност – Мт. 19:13
.... като пълнотата на човека – Мт. 19:4-6
.... между вярващ и невярващ е забранен – 2Кор. 6:14
... от двама към “една плът” (едно) – Мт. 19:4-6; Еф. 5:28
Брачните отношения са само за този живот – Лк. 20:34,36
“Затова ще остави човек, и пр., и ще се привърже към жена си”, като фраза приспособена към .... – Еф. 5:31
Отговорностите в .... не трябва да ни възпират от него – Мт. 19:12
Повторен .... – Рим. 7:2; 1Тим. 5:14,15
Прелюбодейството разрушава .... – Мт. 19:9
Първоначалния закон за .... – Мт. 19:4-6
Развод и повторен .... – 1Кор. 7:15. Виж. и Развод/а.
Сексуалното въздържание в .... – 1Кор. 7:3-5
Смесен .... (между вярващ и невярващ) – 1Кор. 7:12, и сл.
Тайнство ли е .... – Еф. 5:32
Християнския .... е моногамен (за една жена) – 1Кор. 7:2, своя си жена; 1Тим. 3:2, една жена
Христос за .... – Мт. 19:4-6
Виж. още Женитба/та, Развод/а, Ревност/та,  Семейство/то.

Братя/та


За .... и сестрите по плът и в Господа – 2Йн. 12
За земните .... и сестри на Христос – Мт. 13:55, Д.А. 1:14

Братолюбие

– 1Сол. 4:9; Евр. 13:1. Виж. и Любов/та.

Бънян


Цит. от “Пътешественика” – Виж. заключителното обобщение на посланието към Галатяните.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.