< съдържание >

Тематичен индекс - Т

Тавор

(планината)
.... като вероятното място на преображението Христово – Мт. 17:1; 2Пет. 1:16-18
.... като вероятното място на срещата на Исус след възкресението с учениците си – Мт. 28:16

Тадей

– Мт. 10:3

Тайна/та вечеря

– Виж. §133 на Ев. от Матей.

Тайнства/та


Единственно чрез вяра, можем да имаме духовна полза от .... – 2Пет. 3:18

Талмуд

– Мт. 15:2

Тарс


.... като виден образователен и културен център, столица на Киликия, родно място на ап. Павел – Виж. Въведение на посланието към Римляните I.

Тацит


За бедствията през първи век – Мт. 24:6
За влиянието на окултистите по времето на апостолите – Д.А. 13:6
За вярата в месия у Източните народи – Мт. 2:2
За гладът по времето на Клавдий – Д.А. 11:27-30
За датировката на Деяния на апостолите – Виж. Въведение към Деяния на апостолите.
За Иродовия храм – Лк. 21:5
За наказанието за измяна – Йн. 19:12
За омразата на евреите към другите народи – 1Сол. 2:15
За отстъплението на християни при гоненията на Нерон – Мт. 24:10
За потеклото и управлението на Феликс – Д.А. 23:24
За християните – Мт. 24:9

Теле/то


.... в идолопоклонството на евреите – Д.А. 7:41
Златното .... като видим образ на Йеова – 1Кор. 10:7

Темян/а


Познаването на Христа като благоухание от .... – 2Кор. 2:14, изявява
Съставките и употребата на .... – Лк. 1:9
.... и триумфалното шествие на римляните – 2Кор. 2:14, изявява
.... като символ на молитвата – Лк. 1:9
Християните като благоухание от .... – 2Кор. 2:15

Теодицея

– 2Сол. 1:5

Теодор Мопсуестийский


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.

Теодорит


За Павловото изобличение на Петър в Гал. 2:11-13
За тълкуванието на Фил. 1:16, 3:12,17, 4:11
За тълкуванието на 2Сол. 3:2
.... като един от най-авторитетните тълкуватели на Пасланията на ап. Павел – 2Сол. 3:2

Теофания


Явяването на Христос като ангел в Стария Завет – Д.А. 7:30

Теофил


Получателят на Ев. от Лука и Деяния
За общественото положение на .... – Д.А. 1:1, 23:25-30 век
За любовта към светиите – 2Сол. 1:3

Теофилакт


За епископите и дяконите във Фил. 1:1
За съперничеството – Фил. 2:3
За тълкуванието на Фил. 1:5

Тертулиан


За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, като човек (личност), а не като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За датировката на Рождество Христово – Лк. 2:8
За достоверността на Деяния на апостолите – Виж. Въведение към Деяния на апостолите.
За достоверността на посланието на Юда – Виж. Въведение към Общо послание на Юда.
За думата “съсъд” в 1Сол. 4:4
За книгата на Енох – Юда 14-16
За потвърждението от Римските архиви на слънчевото затъмнение по време на Христовото разпятие – Мт. 27:45
За тълкуванието на Кол. 2:18
За тълкуванието на 1Пет. 3:21
За тълкуванието на 2Сол. 3:2
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Тиатир

– Отк. 2:18

Тивериада

– Йн. 6:1

Тивериадско езеро

– Йн. 6:1

Тиверий

(император) – Мт. 22:17; Лк. 3:1

Тимотей


Всичко за .... – Виж. Въведение към 1 Послание до Тимотей II.
За младостта на .... – 1Тим. 4:12
За обрязването на .... – Д.А. 16:3; Гал. 2:3-5
За повярването и характера на .... – Д.А. 16:1,2
За споменаването заедно с Павел в началото на Посланията му – Фил. 1:1, Кол. 1:1
.... не е бил апостол – Кол. 1:1

Тир

– Мт. 11:21

Тит


1. Императорът
Разрушител на Ерусалим – Мт. 24:2,22,30
2.Съработникът на ап. Павел
Всичко за .... – Виж. Въведение на посланието до Тит, I.

Тихик

– Еф. 6:21

Тишендорф


За граматиката на 1Кор. 6:4
За граматиката на Фил. 4:23

Тома

– Мт. 10:3

Тома Аквински


За думите “благодат и мир” в 2Сол. 1:1

Томсън


За Емаус – Лк. 24:13

Традиция


Християнството и културните традиции – Гал. 3:25-29

Тренш


За “предстоящите” в Лк. 19:24

Триумф/а


.... на Христос над Сатана и неговите пълчища – Кол. 2:15
Виж. и Победа/та.

Троада

– 2Кор. 2:12

Тръба/та


Проповядването на евангелието сравнено с глас на .... – Мт. 24:31
С .... свиквали святи събрания – Мт. 24:31
Стихове от Стария Завет за употребата на .... – Отк. 8:2-5, седем тръби
.... и военната служба – 1Кор. 14:8
.... и второто пришествие – 1Кор. 15:52, при последната
.... като инструмент за възвестяване на радостни известия (стихове) – Отк. 1:10, глас

Троица/та


Благословението в края на 2Кор. аргумент за .... – 2Кор. 13:14
Единство в ...., и .... в единство – Мт. 28:19, Йн. 16:15
За отношенията на трите лица в .... – Лк. 1:35; Йн. 15:26
Загатване за .... – Еф. 4:6
Кръщението, изповед на вяра в, и посвещение на Св. .... – Мт. 28:19
Молитвата трябва да се отправя и към .... като цяло – 1Сол. 3:11
.... и духовните дарби – 1Кор. 12:4-6
.... изявена на р. Йордан – Мт. 3:17
.... като Отец – 1Кор. 8:6
.... обитава в сърцето на вярващия – Еф. 3:17

Труд/а


  Да не насърчаваме хората към мързел, а към .... – 2Сол. 3:10
Да не се срамуваме от физическия .... – Мк. 6:3
Да учим нашите деца на .... – Мт. 13:55, Мк. 6:3;Д.А. 18:3
Краденето, трябва да се замени с .... – Еф. 4:28
Първо и второ Солунци, послания на .... – Виж. предисловията и бел. към 1 Солунци
Христос е нашия пример за почтен .... – Мт. 13:55
Виж. и Работа.

Турция

– Виж. Въведение към 1Сол. I.

Тълкувание


Начините за .... на Божието слово – 2Пет. 1:19-21, не е частно

Тъмнина/та


Какво олицетворява .... – 1Йн. 1:5
.... като нравствено състояние – Еф. 5:8

Тъмница


Значението на думата .... в Новия Завет и в 1Пет. 3:19 – 1Пет. 3:19

Търпение/то


Бог награждава търпеливите – Евр. 6:12,15
Божието .... ни води към покаяние – Лк. 13:6-9; Рим. 2:4
Да имаме .... към хората, те трудно се променят – Лк. 5:39; Евр. 5:12-14, обучили чувствата
Любов и .... – 1Кор. 13:4, любовта дълготърпи
Търпеливо понасяне бремената на живота – Лк. 21:19
.... в очакване на Второто пришествие на Христос – 2Сол. 3:5
.... и вяра – Евр. 6:15
.... и гонения – 1Кор. 13:7, всичко търпи; 2Сол. 1:4,5; Евр. 10:36
.... и изкушения, изпитания – Як. 1:2-4
.... и радост – Кол. 1:11, във всяко, и сл.
.... и спасение – Лк. 21:19
.... като християнска добродетел – Як. 1:2-4
.... като “Цар на добродетелите” – Евр. 10:36
Виж. и Дълготърпение.

Тяло/то


Връзката (приликата) между земното .... и възкресенското .... – 1Кор. 15:36
Второто пришествие и възкресението на .... – Фил. 3:20, отгдето; 1Сол. 4:14, бог ще приведе
Второто пришествие ще бъде телесно, видимо, явно – 1Сол. 4:16
Душата може да живее и без .... – 2Кор. 12:2, в тялото ли
За възкресенското .... – 1Кор. 15:35, и сл.; Фил. 3:21, за да стане
За възкресенското .... на Исус – Лк. 24:38-40
За обитаването на Божеството в .... на Христос – Кол. 2:9
Пози на .... по време на молитва – Еф. 3:14
.... е за Господа, а не за блудодеяние – 1Кор. 6:13, и сл.
.... е храм на Св. Дух. – 1Кор. 6:19; 2Кор. 6:16
.... на Христос в момента се намира на небето, а духовното му присъствие на земята – 1Сол. 4:16
Христос прие ...., за да стане жертва за грях – Евр. 10:5
Църквата като .... Христово – Еф. 4:16

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.