< съдържание >

Тематичен индекс - С

Сава

– Мт. 12:42

Саваот


Господ .... в Новия Завет (и значение) – Як. 5:1-6

Савел


Еврейското име на ап. Павел е .... – 1Кор. 1:1
За преименуването на .... в Павел – Д.А. 8:1, 13:9

Савелиани

– Йн. 10:29

Савската царица

– Мт. 12:42

Садукеи/те


Учението и характеристиките на .... – Мт. 3:7, 22:23
Общественото влияние на .... по времето на Исус и апостолите – Йн. 12:10, Д.А. 4:1

Салим

– Йн. 3:23, Евр. 7:1

Саломия

– Мт. 20:20, 27:55

Самария


Географско разположение на .... – Мт. 10:5; Йн. 4:4

Самаряни/те


История и религия на .... – Мт. 10:5; Д.А. 8:6-8
Отношение на евреите към .... – Мт. 10:5

Самоотбрана

– 1Сол. 5:15

Самоубийство/то


Какво довежда до .... – Мт. 27:3
.... по Римско и апостолско време – Д.А. 16:27

Самоувереност/та


.... на християнина и Божията сила – Мт. 26:33,35

Сатана


Ада, приготвен за .... и неговите ангели – Мт. 25:41
Антихрист и .... – 2Сол. 2:9
Архангел Михаил се бори със .... – Юда 8
В природата на .... е да желае и върши само зло на хората – Мт. 12:26; 2Пет. 2:4-7
Властта на Исус над .... и неговите демони – Мт. 8:28,29
Влиянието на .... върху хората – Йн. 8:44, 13:27. Виж. и Юда Искариотски.
Змията, като символ на .... и медицината – Отк. 2:13
Значение на името .... – Мт. 16:23
Идолопоклонството, поклонение на .... – 1Кор. 10:20
.... като Богът на този свят – Йн. 12:31; 2Кор. 4:4
.... като Велиал (беззаконният) – 2Кор. 6:15
.... като Веелзевул (князът на дяволите) – Мт. 10:25
.... като Злият – Отк. 13:3
.... като Изкусителят – Мт. 4:1-11
.... като Имитатор и разрушител на Божието – Мт. 13:39
.... като Клеветник на Божиите верни – Отк. 2:9-11, сатанинската
.... като Князът на въздушната власт – Еф. 2:2, по княза
.... като Князът на този свят – Йн. 12:31; 2Кор. 4:4
.... като Лично същество – Мт. 13:39; Йн. 8:44;2Кор. 2:11
.... като Лъжец и убиец – Йн. 8:44
.... като Лукавия – 1Йн. 5:18; 2Кор. 2:11
.... като лъв, който рикае – 1Пет. 5:8
Лъже-религиите и идолопоклонството са вдъхвовени от .... и неговите демони – 1Кор. 10:20; Гал. 3:1
Молитвата към Бога, предпазва от вредното влияние на .... – Мт. 6:13
Невярващите (грешните) са поданици на .... – 2Кор. 4:4
Победа над .... –  Мт. 8:28,29, 12:29; Мк. 1:23-25, 9:20; Лк. 10:18; Йн. 12:31, 14:30; Д.А. 13:10, 16:16-18, 19:18; Кол. 2:15; Отк. 12:7-13; Виж. и Духовно воюване.
Поклонение на .... – Отк. 13:4-8
.... не може да повреди Божиите свидетели, докато те не свършат свидетелството си – Отк. 11:7
.... пречи на човека да повярва в Бога – Мт. 13:18-23; 2Кор. 4:4, е заслепил
.... се преструва на светъл ангел – 2Кор. 11:14
Тактиките на .... – Мт. 4:7
Христос си връща онова, което .... Му е отнел – Мт. 12:29
Христос освобождава хората от властта и силата на .... – Мт. 12:29
Христос чрез смъртта си победи смъртта и .... – Евр. 2:14, да унищожи
Царството на .... се противи на Божието царство – Мк. 9:20
Човешкия гняв и влиянието на .... – Еф. 4:27
Виж. и Демони/те.

Сардис

– Отк. 3:1

Светии/те


Ангелите в живота на Исус и .... – Мт. 4:11, 26:37; Лк. 22:43; Д.А. 5:19
Благодарение за .... – Фил. 1:3
Молитва към .... – Лк. 16:24; 1Пет. 2:4-8
Съчувствието на преминалите .... – Евр. 12:1
Трябва да се съпротивяваме на суеверното почитание на мощи на ...., места и др. – 2Пет. 1:16-18
Хвалението, основно занимание на .... – Лк. 17:17
Употреба на названието .... – 1Кор. 1:2, призовани; Еф. 1:1; Евр. 3:1
Чудеса чрез мощи на .... – Д.А. 5:15
Виж. и Вярващи/те.

Светска/та власт


За .... и покорството към нея – Рим. 13:1, и сл.
Кога вярващите да не се покоряват на .... – Рим. 13:3
.... поставена от и служеща на Бога – Мт. 22:21

Свет/ост


Бог е избрал вярващите, за да живеят .... живот – 1Сол. 4:7
Божията благодат ни дава сили да живеем .... живот – Тит 2:11
Вярващите трябва да живеят .... живот – Рим. 6:15-20, по човешки говоря; Еф. 1:4, да бъдем свети; 1Сол. 4:7
Евангелието променя живота на грешника от грях към .... – Мт. 13:33
За истинската и лъжливата .... – 1Пет. 1:15
За названието “свети” по отношение на .... – Еф. 3:5, на неговите
Обяснение на термина “свет” – Рим. 11:16; 1Кор. 3:17; Кол. 3:12
Правда и .... – Еф. 4:24
Св. Дух дава сили на вярващите да живеят .... живот – Мт. 25:24; Рим. 8:12; 1Сол. 4:8
.... и спасение – 1Пет. 1:2
.... като вътрешно състояние, и отделяне – Йн. 17:17; 1Пет. 2:9
.... като очистване на сърцето – Як. 4:7-10; 1Пет. 1:22
.... трябва да бъде стандарт за Божиите деца – 1Пет. 1:15; 1Сол. 4:7

Светия Дух


Влиянието на .... над Симеон (старецът) – Лк. 2:25,26
Вярващите трябва да очакват кръщение със .... – Д.А. 2:4
“Дух на осиновение” (значение) – Гал. 4:6
“Духа не угасвайте” (значение) – 1Сол. 5:19
Изливането на .... върху езичниците – Д.А. 10:44-48
“Изпълвайте се със ....” (значение) – Еф. 5:18
Изпълнения с .... вярващ разбира по-добре личността и делото на Исус Христос – 1Кор. 12:3, и никой
Изпълването със ...., противопоставено на опиването с вино – Лк. 1:15
Изхождане на .... от Отца, или и от Сина – Йн. 15:26
Кръщение със .... – Д.А. 1:5; Д.А. 8:14-17
Маслото, символ на .... – Мт. 25:3, Мк. 6:9-13
Нуждата от силата на .... в служението на вярващите – Лк. 24:49, Д.А. 1:4,5, 2:4
“Общението на ....” (значение) – 2Кор. 13:14
Огънят на .... – Д.А. 2:3
Плодовете на .... и евангелието – Гал. 5:19-26
Приемане на Отец и Сина чрез .... – Йн. 14:18
Помощта и вдъхновението на .... трябва да се търси в молитва – Д.А. 1:14
Проповядване на Евангелието със силата на .... – Йн. 14:16, Д.А. 1:5,6, 2:4; 4:8, 24-31; 1Кор. 2:4; 1Сол. 1:5
Пълнотата на .... изразена със “седемте духове” от Отк. 1:4
Работата на .... в Стария Завет – Д.А. 2:4
.... в живота и служението на Исус Христос – Д.А. 1:2
.... във вярващия – Йн. 7:38, 14:17,25, 16:7; Д.А. 4:8
.... води вярващите към съгласие с Бога – Мт. 18:20
.... води грешника към Христос – Д.А. 1:8; Д.А. 8:30
.... дава разбиране (учи) за духовните неща – Д.А. 1:6; 1Йн. 2:20
.... дава сили на вярващите да живеят свет живот – Мт. 25:24; Рим. 8:12; 1Сол. 4:8
.... е Бог – Д.А. 13:2
.... е всезнаещ – 1Кор. 2:10, даже и Божиите дълбочини
.... е с вярващите в трудности и изпитания – Мт. 10:20;Д.А. 2:4
.... и Божието слово, участват в новораждането на човека – Як. 1:18; 1Пет. 1:22
.... и Божието царство – Мт. 25:34
.... и говоренето на чужди езици – Д.А. 2:4, 8:14-17
.... и грешника – Йн. 12:32, 16:8, Д.А. 1:8
.... духовните дарби – 1Кор. 12:4-6
.... и Исус Христос – Мт. 3:16, 4:1
.... и изцелението – Мк. 6:9-13
.... и изявяване на (свидетелстване за) Христос – Йн. 12:32,35, 14:18, 15:26,27, 16:8,14, Д.А. 1:5,8, 2:4; 4:8, 24-31
.... и истината – Йн. 14:17
.... и любовта – Кол. 1:8
.... и молитвата – Рим. 8:26; Еф. 6:18; Фил. 1:19, чрез вашата молитва
.... и мъдрост – Як. 3:13-18
.... и новорождението – Мт. 25:3; 1Йн. 2:29
.... и откриване на идните неща – Йн. 16:13
.... и освещението – 1Пет. 1:2,22; 1Кор. 1:2, осветени, 6:11
.... и осиновението – Лк. 15:21
.... и помазанието на вярващите – 2Кор. 1:21
.... и работата му в света – Йн. 16:8
.... и радост – Еф. 5:18
.... и Словото Божие – Мт. 10:20; 2Пет. 1:19-21;1Кор. 2:13, но с думи научени от Духа
.... и чудесата – Д.А. 9:36-42
.... и чудодейни явления – Д.А. 8:39
.... изпратен от Отца и Сина – Йн. 14:16, 15:26
.... ни доближава до Бога – Еф. 2:18
     .... като залог за спасение на вярващите – 2Кор. 1:22
.... като печат в сърцата на вярващите – 2Кор. 1:22; Еф. 1:13, в когото като и повярвахте
.... като посредник на Христовата воля – Д.А. 1:2
.... като продължител на изкупителното дело на Отца – Йн. 14:25, 16:14
.... като Утешител (ходатай) – Йн. 14:16; 1Йн. 2:1; Фил. 2:1
.... обещан от Исус Христос – Йн. 7:39
.... освещава и обновява – Мт. 25:8, Д.А. 1:5, 2:4
.... отваря духовните очи на грешника за истините на Св. Писания и за спасителния път – 1Кор. 2:10, на нас
.... открива  Христос – 1Тим. 3:16, оправда се
.... под формата на гълъб – Мт. 3:16
.... подготвя сърцето на човека да приеме Евангелието – Д.А. 8:30, 10:2
.... променя сърцето на човека – Мт. 25:3, Д.А. 1:8, 2:4
.... променя характера и живота на грешника – Мт. 22:11-13; Д.А. 4:8
.... участва във вземане на важни решения в Ранната църква – Д.А. 16:4
Христос бе принесен в жертва чрез вечния .... – Евр. 9:13
“Хула против ....” (обяснение) – Мт. 12:32
Тялото е храм на .... – 1Кор. 6:19; 2Кор. 6:16

Светите Писания


Боговдъхновеност на .... – Мт. 8:28; 2Пет. 1:19-21; 1Кор. 2:13, но с думи научени от Духа; 2Тим. 3:15-17
За високата цена, на която са се продавали книгите на .... през апостолско време – 2Тим. 4:13
За огъня в .... – Мк. 9:49
За символичния и поетичен език в .... – Виж. Въведение на Откровението IV, 2.
Използване на ирония в .... – 1Кор. 4:8
Почитане на Преданието наравно със .... – 2Сол. 2:15
.... като стандарт за вяра и живот – 2Тим. 3:15-17
.... са за всеки човек и за всяка класа – 2Тим. 3:15-17; Евр. 8:11, п-ф 2
.... свидетелствуват, че Христос е Богочовек – Евр. 2:14
.... умъдряват към спасение – 2Тим. 3:15-17
Светия Дух отваря духовните очи на грешника за истините на .... и за спасителния път – 1Кор. 2:10, на нас

Светоний


За гладът по времето на Клавдий – Д.А. 11:27-30
За заповедта на Клавдий за изгонването на евреите от Рим – Д.А. 18:2
За наказанието за измяна – Йн. 19:12
За очакването на месия у източните народи – Мт. 2:2

Свет/ът

(в който живеем)
Богатите, които са благословение за църквата и .... – Як. 5:1-6
Взаимоотношенията на вярващите с хората от .... – 1Кор. 5:10
Вярата побеждава .... и греха – Лк. 17:5,6; 1Йн. 5:3-5
Вярващите трябва да се пазят от лошите въздействия на .... – Як. 1:27; Гал. 1:1-5, настоящия нечист свят
За разрушаването на настоящия ...., и създаването на нов в края на времената – Виж. бел. на Отк. гл. 21.
За светския (плътски) християнин – Фил. 3:19
За съда над .... – Йн. 12:31
Загубата на владението на човека над .... поради греха и възтановяването на властта му – Евр. 2:5, п-ф 1, и ст. 6
Приятелството със .... е вражда против Бога – Як. 4:4
.... и вярващите (тяхното въздействие върху него) – Йн. 17:15
.... и омразата му към вярващите – Йн. 15:18,19
.... и присъствието на Исус Христос в него – Йн. 15:1; Д.А. 1:3
.... и работата на Светия Дух в него – Йн. 16:8
.... като система противна на Бога – Йн. 14:17;Як. 1:27, 4:4; 1Йн. 2:15
.... като сътворен от Бога – 1Йн. 2:15
.... подхранва плътското и греховното у човека – Лк. 15:16; 1Йн. 2:15
.... се мами и води от Лукавия (Сатана), князът на царството на злото – 1Йн. 5:18
Светските хора, неразбирайки християните ги мислят за луди – 2Кор. 5:13

Свещеник/а,ците


Използване на жребие за определяне длъжностите на .... – Лк. 1:9
Исус като Пророк, ...., и Цар – Мт. 1:1, 14:23
За длъжността на .... – Лк. 10:31
За отредите на .... – Лк. 1:5
За разликата между свещеничеството на Аарон и това на Мелхиседек – Евр. 5:5, ти си мой син
.... не са пили алкохол, когато са служили в храма – Лк. 1:15
.... при напускането на Вавилон – Д.А. 6:7
Патриарха в старо време е бил и .... на рода си – Евр. 7:1, свещеник
Повярване на .... в Ранната църква – Д.А. 6:7
Христос, .... според чина на Мелхиседек – Евр. 5:10. Виж. и Мелхиседек.
Целта на слжението на .... – Евр. 7:11
Виж. още Левити/те, Първосвещеник/а.

Свидетел/и


Двама или трима .... са нужни за доказване на вина (стихове) – 2Кор. 13:1; 1Тим. 5:19
12-те апостоли, като .... на Христовото възкресение – Мт. 16:18;Д.А. 10:40-43, 13:30-37
Сатана не може да повреди Божиите ...., докато те не свършат свидетелството си – Отк. 11:7

Свобода/та


За .... на вярващите в Христа – Гал. 5:13, Виж. и заключителното обобщение на посланието към Галатяните, п-ф 3.
Можем да бъдем свободни единствено в Христос – Мт. 11:29
.... е относително понятие (няма пълна .... за човека) – Мт. 11:29; Лк. 15:15
Хората, мислейки, че са свободни са роби на греха – Мт. 11:29

Свободна воля

– Лк. 24:28; Йн. 3:17, 6:37, 12:32, 15:16; Д.А. 2:23, 13:48
     Виж. и Предопределение.

Светлина/та


“Бог е ....” (значение) – 1Йн. 1:5
Какво олицетворява .... – 1Йн. 1:5

Святото място

(на храма)
     Пре ...., като символ на небето – Мт. 27:51
.... и трийсетте сребърника на Юда – Мт. 27:5

Себеконтрол/а


.... отличава човекът от животните – Як. 3:2

Себеобуздание/то


Същината и ролята на .... – 2Пет. 1:5-7

Себеотричане

– Йн. 12:25,26; 2Кор. 12:10, защото когато съм немощен

Селевкия

– Д.А. 13:4

Семейство/то


Взаимната зависимост на мъжа и жената в .... – 1Кор. 11:11,12
За водещата роля на мъжа (като глава) в .... – Еф. 5:22, и сл.
За правилните взаимоотношения между мъжа и жената в .... – 1Пет. 3:7; 1Кор. 11:3;1Тим. 2:11-15, п-ф 2; Тит 2:4
Виж. още Брак/а, Жена/та, Развод/а, Ревност/та.

Сергий Павел


.... като управител на о. Кипър – Д.А. 13:7

Сестри/те


За братята и .... по плът и в Господа – 2Йн. 12
За земните братя и .... на Христос – Мт. 13:55

Сидон

– Мт. 11:21

Сила

(силуан) – Д.А. 15:23-29; 1Пет. 5:12; 2Кор. 1:19; 1Сол. 1:1

Силоам

– Йн. 9:7

Символ/и


За символичния и поетичен език в Св. Писание – Виж. Въведение на Откровението IV, 2.
За символичната употреба на числата седем, десет и дванадесет в Откровението на Йоан – Виж. Въведение на Откровението IV, 3.

Симеон

(старецът)
Влиянието на Св. Дух над .... – Лк. 2:25,26
Характерът на .... – Лк. 2:25

Симон


1. .... Зилот – Мт. 10:4
2. .... Киринееца – Мт. 27:32
3. .... Магьосника – Д.А. 8:9-11,13, и сл.

Син Божий

– Виж. Божий Син.

Синагога/та


Думата .... употребена като “събрание” – Д.А. 11:27-30, презвитери
За .... – Мт. 4:23
За броя и вида на синагогите в Ерусалим през 1 век – Д.А. 6:9
За реда на богослужението в .... – Д.А. 2:9
За учителите на .... – Лк. 4:20
Презвитерите в .... и в църквата – Д.А. 11:27-30, презвитери
.... и християнската проповед – Д.А. 13:5, 17:1
.... на либертинците – Д.А. 6:9

Синайски полуостров

– Гал. 1:15-17, арабия

Синедрион

– Йн. 1:19

Синкретизъм


Служението на идоли, като символи на Йеова е .... – Д.А. 7:41

Сион

(планината) – Мт. 21:4

Сионова дъщеря

– Мт. 21:4

Сираче/то


Бог закриля .... и вдовицата – Як. 1:27

Сирия

– Мт. 4:24

Сирийски език

– Мк. 5:41

Сирийски превод

(на Новия Завет)
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 7.

Сиро-Халдейски език


.... е езикът на евреите по времето на Исус – Мт. 27:46

Сихар

– Йн. 4:5

Скиния/та


Разделението и принадлежностите на .... – Евр. 9:2, и сл.
Планът за .... бе дадена на Мойсей от Бога – Евр. 8:5
.... като образ на небето – Евр. 8:2

Скръб


Изявления на .... при смърт – 1Сол. 4:13, за да не скърбите
.... по Бога, ражда покаяние – 2Кор. 7:10

Скопец

– Мт. 19:12

Слава/та


Божията .... (обяснение на израза) – Рим. 9:4
Божията .... в скинията и храма – Рим. 9:4
Божията .... се проявява в човешкото спасение – Лк. 3:6
В какво се изразява Христовата .... – Мт. 28:18;Йн. 17:22
Какво носи ..... на Бога – Йн. 15:8
Синът дава .... на Отец – Фил. 2:11
.... и смирението на Христос – Лк. 2:9
.... като свръхестествен блясък – Лк. 2:9
.... на Христос му е дадена от Бог Отец поради неговото смирение – Фил. 2:9
.... на Христос при Второто му пришествие – Мт. 25:31
Страдания и .... – Еф. 3:13; Фил. 3:10, и общението, и сл.
Участието на вярващите в Христовата .... – Йн. 17:22,24;Рим. 3:22-24, славата Божия
Христовите страдания донесоха спасение и .... – Виж. §149 на Ев. от Матей.

Славословие/то


.... е основно занимание на небесните и земните светии – Лк. 17:17

Слепота


За духовната .... – Мт. 20:31

Служение/то


Богатство употребено за .... на Господа – Лк. 8:2,3
В какво се състои християнското .... – Як. 1:27
Вярващите (Божиите служители) имат .... на примирение между грешника и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.
Вярващите са изкупени, за да служат на Христос – 2Кор. 5:15
Да не забраняваме да служи на този, който не е от нашта църква – Мк. 9:38-41
Жените в .... на Исус – Мт. 27:55; Лк. 8:2,3
За знаменията, които ще следват вярващите в .... им – Мк. 16:17
Нуждата от силата на Светия Дух в .... на вярващите – Лк. 24:49
Нужно е да получим специално откровение и вдъхновение от Бога преди да започнем някакво .... – Лк. 3:2
Поста и молитвата, гарантират успеха на Християнското .... – Мк. 9:28
Сега вярващите трябва да служат на Христос, а в небето Христос ще служи на вярващите – Лк. 12:37
.... като Божие и човешко дело – Мк. 4:26-29
.... като съработничество с Бога – Мк. 4:26-29
.... на жените в Библията – 1Тим. 2:11-15, п-ф 2
.... на жените в църквата – Фил. 4:3, защото
.... на истинния Бог пред служение на идоли – 1Сол. 1:9, за да служите
Спасение и .... – Лк. 1:74
Същността на .... – Лк. 1:74
Трябва да получим призив за .... от Бога – Лк. 3:2
Угаждане на Бога в ...., а не на човеците – Гал. 1:10
Христос дойде, за да ни служи – Мт. 20:28
Христос, пример за безкористно .... – Мт. 20:28
Христос, съдейства на вярващите в тяхното .... – Мк. 16:20
Виж. и Служител/и.

Служител/и


Бог върши своята воля дори и чрез неискрените си .... – Фил. 1:18
Бог предпазва своите .... от гордост – 2Кор. 12:7
Властта на църковния .... е за назидание – 2Кор. 10:8
Вярващите (Божиите ....) имат служение на примирение между грешника и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.
Вярващите са .... (принадлежат на) Христос – 2Кор. 5:15
Евангелизирането на Ефес и неговите .... – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, II.
За верността на Божия .... – 1Кор. 4:1,2
За младите църковни .... – 1Тим. 4:12
Подражание на богоугодните .... в църквата – Фил. 3:17; Тит 2:7
Ролята (служението) на жената на Божия .... – 1Кор. 9:5
Ръкополагане за припознаване на Божия .... от църквата – Гал. 1:1-5 
Християнският .... трябва да е всестранно развит – 1Кор. 2:6
Христовият ...., като войник – 2Тим. 2:3,4
Уважение и зачитане на пастира и Църковните .... – 1Сол. 5:12,13; 1Тим. 5:17; Евр. 13:17
Виж. и Служение/то.

Смирение/то


Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат (стихове) – 1Пет. 5:5
Блудницата от Лк. 7:38, пример за истинско покаяние и ....
Децата, пример на .... – Мт. 18:3
За .... и вярата на Мойсей – Евр. 11:24-28
Използване на мн.ч. (включване на други хора) е знак на .... – 2Кор. 1:4
Истинското .... преписва заслугата на Бога – Лк. 19:15-19; 1Кор. 15:10, не аз
Какво е истинско .... – Мт. 18:4
Наградата за Христовото .... – Фил. 2:9
Покорстово и .... пред Бога, извършват неговата воля – Лк. 1:38
.... и вяра – Мт. 8:8
.... и гордост – Лк. 18:9-14; Фил. 2:3
.... и славата на Христос – Лк. 2:9
.... на ап. Павел – 2Кор. 12:6
Христос за .... – Лк. 14:11
Христос, пример на истинско .... – Мт. 18:4, 28:18; Фил. 2:5

Смирна


1. За растението .... – Мт. 2:11, 27:34
2. За град .... – Отк. 2:8

Смит


За привързаността на апостол Павел към църквите от Македония (Цит. от Речник на Св. Писание) – Виж. Въведение към 1Сол. III, п-ф 5.

Смърт/та


Бог ще избави своите чада от заговорническа .... – 2Кор. 1:10
Бог ще отмъсти за .... на мъчениците си – Отк. 6:9-11
Богатство в деня на .... не ползва – Лк. 12:19,20; Як. 5:1-6
Величието на Христовото страдание и .... на кръста – Мт. 27:35
Възтържествуване над .... чрез вяра в Христос – Д.А. 7:59
Вярващите умират с Христовата .... за греха и стария си грешен живот и възкръсват за нов и свят живот – 2Кор. 5:14, че понеже един е умрял
За вярата и .... на Енох – Евр. 11:5
За .... към греха – Кол. 2:12, 3:5
За страха от .... – Евр. 2:15
Изявления на скръб при .... – 1Сол. 4:13, за да не скърбите
Силният дух на ап. Павел, пред лицето на .... – Виж. Заключение на 2Тим., след гл. 4.
След .... вярващите отиват директно на небето – 2Кор. 5:1,8; 1Сол. 5:10
.... и вярващите – Мт. 9:24, Лк. 2:26; 1Кор. 3:22, или животът или смъртта; 1Кор. 15:6, а някои починаха;2Кор. 5:8; Фил. 1:23
.... и злото са влезли в света чрез греха – Лк. 13:4; 1Кор. 15:56
.... като заспиване (сън) – Мт. 9:24; Йн. 11:11;Д.А. 7:59; 1Кор. 11:30; 1Кор. 15:6, а някои починаха; 1Сол. 4:13, за умрелите
.... постига и младите – Лк. 12:20
Старо-Заветни пророчества за Христовата ...., погребение и възкресение – 1Кор. 15:3, според писанията, и сл.
Страданията и .... на разпънатите на кръст – Мт. 27:35
Същността на .... – Рим. 8:9-11, тялото е мъртво
Покаяние в предсмъртния час – Лк. 23:43
Пророчества изпълнени в Христос при неговата .... и възкресение – Мт. 20:18
Христовата .... и страдания, неразбрани от апостолите – Мт. 16:21,22
Христовата .... е най-голямото доказателство за Божията любов и милост към грешника – Рим. 5:6-8, Христос умря
Христос наистина умря с човешка .... – Мт. 27:57; 1Пет. 3:18; 1Сол. 4:14
Христос ни изкупи от грях и .... – Мт. 20:28
Христос чрез .... си победи .... и дявола – Евр. 2:14, да унищожи
Христовата ...., основа за премахване на греховете ни – 1Кор 15:3, че Христос умря за греховете ни; Гал. 1:1-5, който даде себе си
Христовата ....., какво умря на кръста – човешкото или Божественото у Христос – 1Пет 3:18; 1Кор. 2:8, господа на славата
Целта на Христовата .... – 2Кор. 5:15
Човека сам причини появата на .... – 1Кор. 15:21,22
Виж. и Гроб/а.

Смъртно/то наказание


.... за богохулство – Д.А. 7:58
.... през първи век в Палестина – Д.А. 7:58
.... чрез убиване с камъни – Д.А. 7:58
Виж. и Наказание/я.

Сократ


За защитната реч на .... пред Атинските съдии – Д.А. 4:19

Соломонов трем

– Йн. 10:23

Солун

– Д.А. 17:1, Виж. и Въведение към 1Сол. I.

Солунци


Първо и второ ...., послания на труда – Виж. предисловията и бел. към 1 Солунци.

Состен


.... и ап. Павел – 1Кор. 1:1

Социниянство/то


Христос и Св. Дух в .... – 2Кор. 13:14

Спасение/то


Бог иска нечестивите да се спасят – Мк. 3:5
Божия и човешка страна в .... – Мт. 12:13; Йн. 6:39, 10:28
Божията слава се проявява в човешкото .... – Лк. 3:6
Властта на Христос да извърши делото на .... за погиналите – Мт. 28:18
Вярата не спасява, но е средство за .... – Лк. 7:50; Д.А. 13:38-41; Рим. 2:5, който ще въздаде
“Днес е спасителния ден” (обяснение) – 2Кор. 6:2
За .... – Тит 3:4-6
За спасителната вяра, която преобразява живота – 2Кор. 6:15
Изискванията на закона и спасителната благодат и вяра – Гал. 2:15-21, дела по закона, и п-ф 3.
Изповедта на Христос чрез кръщение или чрез уста, са нужни за .... – Мк. 16:16
Кой човек е призван (призован) за .... – 1Кор. 1:9
Крайната награда на .... е вечно блаженство – Фил. 3:14
Началото и края на .... – 2Тим. 2:10
Обрязването, като спасителен акт в юдаизма – Еф. 2:11
Планът за .... намислен преди началото на света – Мт. 25:34
Плодовете на .... Лк. 13:6-9
Покаяние и вяра са нужни за .... (новорождението) – Мт. 12:13; Д.А. 17:22-31
Предопределение и Божия избор за .... – Еф. 1:4,5
Проповядване на евангелието за .... или за осъждение – 2Кор. 2:16
Проповядването, като средство за .... – 1Кор. 1:21, чрез безумството на проповедта, 1Кор. 3:6, но Господ
Пътят на .... се изявява чрез откровение, а не чрез способите на науката – 1Кор. 2:6
“Рог на ....” (обяснение) – Лк. 1:69
Св. Писания умъдряват за .... – 2Тим. 3:15-17
Светия Дух, като залог за .... на вярващите – 2Кор. 1:22; Еф. 1:13
Следствия от .... – Лк. 1:74
.... в Стария и Новия Завет – 2Кор. 3:6
.... е освобождение от грях – 1Йн. 1:8-10; 2Тим. 1:9-11; Тит 2:14
.... за всички (и за евреи и за езичници) – Мт. 15:24, 21:43; Йн. 3:17; Д.А. 13:38-41; Рим. 15:8; Евр. 2:9, за всеки човек
.... и вяра – Мт. 13:58, Мк. 5:32; Д.А. 13:38-41, 16:30-32, Гал. 5:6
.... и добрите дела – Рим. 9:10-12, не на дела
.... и евангелие – 1Кор. 15:1; 2Сол. 2:14
..... и святост –  1Пет. 1:2
.... и търпение – Лк. 21:19
.... като избавление, освобождение – Лк. 1:71.
.... като настоящо и бъдещо притежание – 1Пет. 1:6-9
.... като настоящо събитие – 1Кор. 1:18, които се спасяваме; 1Кор. 15:1; 2Тим. 1:9-11
.... не е само достъп до небето, но и очистване на греховете чрез Христовата кръв – 1Йн. 1:7
.... по благодат – Йн. 6:37, 17:25; Рим. 2:5, който ще въздаде; Тит 2:11
.... чрез вяра или чрез дела (коментар) – Як. 2:21-26
Същността на .... – 2Тим. 1:9-11
Упованието на богатство, пречи на .... – Мт. 19:23
Участието в религиозни дейности (само), не ти подсигурява .... – Лк. 13:26
Христовата жертва е единствената основа за .... – Гал. 1:1-5, който даде себе си
Христовите страдания донесоха .... и слава – Виж. §149 на Ев. от Матей.
Христос не само спасява вярващите, но и им съчувства в скърбите на земния им живот – Евр. 2:18
Човешко участие в .... (от наша страна) – Фил. 2:12, изработвайте спасението, и сл.
Човешкото участие в .... (на трето лице) – Д.А. 9:10-19, 10:3-8
Виж. и Предопределение.

Спасител


.... като титла, изключително прилагана за Христос – Лк. 2:11
.... означава и избавител – Лк. 2:11
Христос, единствения .... – Д.А. 4:12

Спор


Правила при водене на .... за истината – Юда 3

Сребролюбие/то


Следствията от .... – Мт. 27:3; 1Тим. 6:9
Следствия от .... на Юда Искариотски – Мт. 26:14-16, 27:3
.... е грях – Еф. 5:3; Евр. 13:5
.... заплашва както богатите, така и бедните – Лк. 6:24; 1Тим. 6:9
Христос осъжда ...., а не богатството – Лк. 6:24, 16:14

Старейшини


За седемдесетте Израилеви .... – Лк. 10:1

Стари/те

(на години)
Наставления за обходата на .... – Тит 2:2, и сл.
Презвитерите и по- .... трябва да се уважават от по-младите и от всички – 1Пет. 5:5

Стар/ия Завет


Думата “закон” се употребява както за Петокнижието, така и за целия .... – Йн. 10:34
Еврейското разделение на .... – Лк. 24:44
За .... – Мт. 26:28
Работата на Святия Дух в .... – Д.А. 2:4
Сключване и потвъждаване на .... – Мт. 26:28
.... говори за Исус като за Месия – Д.А. 6:10-15, 9:20-22
.... и Мойсеевия закон – 2Кор. 3:6
Старо-Заветни пророчества за Христовата смърт, погребение и възкресение – 1Кор. 15:3, според писанията, и сл.
Трябва да проповядваме както Новия, така и .... – Мт. 28:20
Христос счита .... за боговдъхновен – Лк. 24:25-27
Явление на Христос като ангел в .... (теофания) – Д.А. 7:30

Старо/то


За .... естество на вярващите – Еф. 4:22
Хората трудно се сбогуват със .... (традиции, наредби, и др.) – Лк. 5:39

Статир

– Мт. 17:27

Стефан

(дякон)
Първият мъченик на Християнската църква – Д.А. 6:5, 7:59
Стойността на защитната реч на .... пред Синедриона – Д.А. 7:59

Страдание/то


Ако Бог е добър, защо има .... и зло на земята (обяснение) – 2Сол. 1:5
Кръщението, символ на .... на Христос – Лк. 12:49
.... и вяра – Фил. 1:29
.... и слава – Еф. 3:13
.... като средство за освещение – Отк. 7:9-17, голямата скръб
.... подготвя вярващите за живота в небето – 2Сол. 1:5
Предсмъртната агония (....) на Христос в Гетсимания е била силна и действителна – Евр. 5:7
Само .... заради Господа ползува – 2Кор. 4:17, произвежда; 2Кор. 12:10
Състраданието на Исус Христос към страдащите – Мк. 8:23;Лк. 7:13; Йн. 11:33,35; Евр. 2:18, 5:2
Виж. и Страдания/та.

Страдания/та


Бог не винаги избавя вярващите от .... – Мт. 27:40, Виж. §149 на Ев. от Матей.
Божията помощ и подкрепа в предсмъртните .... на Христос – Евр. 5:7, и като биде
Величието на Христовите .... и смърт на кръста – Мт. 27:35
Видове страдания .... – Йн. 9:3
Вярващите като участници в Христовите .... – 2Кор. 1:5
Да понасяме търпеливо .... по примера на Христос – 1Пет. 2:24,25
Допустимо ли е било Христос да страда, като е Божи Син и Угодник (обяснение) – Мт. 27:40
За .... в ада – Лк. 16:24
Кръвта по лицето на Исус, свидетелство за неговите .... – Лк. 22:44
Молитва по време на мъки и .... – Мт. 26:39
Причина за .... – Йн. 9:3
Разликата между .... на вярващия и .... на невярващия – 2Кор. 1:5, така
.... и мир – Йн. 14:27
.... и радост – Йн. 15:11; Д.А. 16:25
.... и слава – Фил. 3:10, и общението, и сл.
.... и смъртта на разпънатите на кръст – Мт. 27:35
.... като всеобща опитност на Христовите последователи – 1Пет. 4:12-16
.... носят добри плодове – Виж. §149 на Ев. от Матей.
.... поради Божието име е угодно на Бога, а поради нашите грехове не – 1Пет. 4:12-16
Христовата смърт и ....., неразбрани от апостолите – Мт. 16:21,22
Христовите ...., донесоха спасение и слава – Виж. §149 на Ев. от Матей.
Христовите ...., уникални и неповторими – Мт. 26:37
Христос в предсмъртните си .... – Йн. 12:27; Лк. 22:44; Евр. 5:7
Целта на .... е да ни отвърне от грях – 1Пет. 4:1
Чашата, като символ на .... и скръб – Мт. 20:22
Виж. и Страдание/то.

Страх/а


За .... от Господа – 1Пет. 1:17-19;2Кор. 5:11
За .... от смъртта – Евр. 2:15
За .... от човеци – 1Пет. 1:17-19

Стоицизъм/а


Зенон и .... – Д.А. 17:17
Ученията на .... – Д.А. 17:17

Стотник


За стотниците в Новия Завет – Д.А. 27:1

Страбон


За влиянието на жените в западна Азия в религиозните работи по времето на апостолите – Д.А. 13:50

Стюарт


За тълкуванието на Евр. 2:13

Суида


За тъмнината по време на Христовото разпятие – Мт. 27:45

Събор


За Ерусалимския .... – Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.
Ерусалимския .... и Яков “брата Господен” – Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.

Събота/та


Законът за .... – Йн. 5:10
Работа в .... – Лк. 14:1
.... и Исус – Мк. 2:27; Йн. 5:10, Виж. и §168 на Ев. от Йоан.
Ядене и пиене на фарисеите в .... – Лк. 14:1
Виж. и Неделя.

Съд/а


Ангелите ще участват в последния .... – Мт. 13:39
Бог не гледа на лице, а съди според истината – Рим. 2:2
Бог ще съди блудниците и прелюбодейците – Евр. 13:4
В Божия .... Съдията (Бог) винаги има право, съдения (човека) винаги губи – Рим. 3:4, когато се съдиш
В очакване на Страшния .... – 2Тим. 4:1
Верните Христови ще управляват и съдят с него – Мт. 24:45-47; Юда 14-16, с десетки хиляди свои светии; 1Кор. 6:2
Всичко за последния .... – Виж. §130 на Ев. от Матей; и Отк. 20:11-15
Вярващите също ще бъдат съдени – 2Кор. 5:10
Същината на .... на вярващите – 2Кор. 5:10, за да получи всеки
За наградите и наказанията при Христовия .... – 2Кор. 5:10, за да получи всеки
За отношението на църквата към светските съдилища – Мт. 5:40; 1Кор. гл. 6
За .... над света – Йн. 12:31
Записаните в книгата на живота ще бъдат оправдани при последния .... – Отк. 20:11-15
Идещия ...., задължителна тема на проповедника – Д.А. 10:40-43
Клетва в .... – Як. 5:12
Лъже-обвиненията към Исус по време на съдебните процеси срещу него – Лк. 23:2
Мерило за съденето на хората са плодовете на любов – Мт. 25:42-45
Проповядването трябва да доведе слушателите до страх от бъдещия Божий .... – Д.А. 24:24-27
.... в хронологията на последните наща – 1Сол. 4:17, и така
.... на Исус Христос пред Пилат – Виж. §146 на Ев. от Матей.
.... според големината на знанието за Господа (евангелието) – Мт. 11:21; Мк. 16:16; Лк. 12:48; Йн. 12:47; Рим. 2:12-16; 2Сол. 1:8
Христос, Съдия на всички – 2Кор. 5:10
Христос, Съдия на добрите и лошите – Юда 14-16, да извърши съдба над всички
Христос, Съдия на живите и мъртвите – Д.А. 10:40-43
Човешкия ...., противопоставен на Божия – Мт. 5:22

Съдния ден

– Мт. 11:21

Съмнение/то


Да не проявяваме .... в Бога, когато сме в трудност – Мт. 14:28-31
.... и вяра – Мт. 17:20; Мк. 11:23; Як. 1:5-8
.... на Йоан Кръстител в затвора – Мт. 11:2

Сън/ят


Добрия ...., признак за оздравяване на болния – Йн. 11:11-13
Откриване Божията воля чрез .... – Мт. 27:19
Смъртта като заспиване (....) – Мт. 9:24; Йн. 11:11; Д.А. 7:59; 1Кор. 11:30; 1Кор. 15:6, а някои починаха; 1Сол. 4:13, за умрелите
Старо-Заветни примери на водителство чрез .... – Мт. 27:19
.... и свръхестествено водителство – Мт. 27:19

Съработник/ци


Вярващите като .... на Бога – 2Кор. 6:1

Сърце/то


“Бог закорави .... на Фараона” (обяснение) – Рим. 9:17; Евр. 3:7-11, не закоравявайте
.... като обозначение на душата – Еф. 1:18
.... под гръцката дума черва,като седалище на любовта – Ф-м ст. 4-7, сърцата
Троицата обитава в .... на вярващия – Еф. 3:17

Сътворение/то


Целта за .... на Вселената от Бог – Евр. 2:10

Съчувствие/то, състрадание/то


За истинското .... – Лк. 10:33,34; 2Кор. 1:4
Определение на .... – 2Кор. 1:4
.... към гонените за Христа – Евр. 13:3
.... на другите дава утеха във време на скръб – Мт. 26:37; 2Кор. 1:4; Евр. 12:1
.... на преминалите светии – Евр. 12:1
.... на Христос към страдащите – Мк. 8:23; Лк. 7:13; Йн. 11:33,35; Евр. 2:18, 5:2
Христос не само спасява вярващите, но проявява .... в скърбите на земния им живот – Евр. 2:18

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.