< съдържание >

Тематичен индекс - П

Павел


Ап. .... е против развода – 1Кор. 7:10,11
Ап. .... за брака и безбрачието – 1Кор. 7:1, и сл.
Белезите на апостолството на ап. .... – 1Кор. 9:1, и сл.; Гал. 1:1-5
Божията благодат и апостолството на ап. .... – Гал. 2:7-10, благодат
.... за личността на Исус Христос – Кол. 1:15
.... и Состен – 1Кор. 1:1
.... и Тимотей – Фил. 1:1
.... и църквата в Рим – Д.А. 19:21
.... изобличава лицемерието на Петър – Гал. 2:11-13
.... използваше големите градове за разпространение на евангелието – Рим. 1:8, за вярата ваша
.... като апостол на вярата – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, №4.
.... като апостол на езичниците – Д.А. 22:17-21; Рим. 15:14-16, и сл.; Гал. 2:7-10
.... като гонител на църквата – Йн. 16:2,3; 1Кор. 15:9, понеже гоних
.... работеше за прехраната си – Д.А. 18:3, 20:34
За апостолската власт на .... – 2Кор. 1:24
За болеста на очите, която .... е имал – Гал. 4:13-15, Гал. 6:11
За външния вид и физически белези на ап. .... – 2Кор. 10:10
За гоненията и страданията на ап. .... – 2Кор. 6:4, и сл.
За използването на писар при писането на Павловите послания – Рим. 16:21-23
За клетвите в Павловите .... – 2Кор. 1:18
За не поместените в Библията послания на ап. .... – 1Кор. 5:9
За обрека на .... – Д.А. 18:18
За обръщението на .... – Д.А. 9:7
За проповедническите и писателски способности на ап. .... – 2Кор. 10:10; 2Кор. 11:6
За статута (призванието) на .... като апостол – Д.А. 13:3; Рим. 1:1, призван за апостол
За посланията на апостол .... в Новия Завет – Виж. Въведение на Послание към Римляните.
За преименуването на Савел в .... – Д.А. 13:9
За пътуването на .... до Испания – Д.А. 28:30; Рим. 15:22-24, на отиването си
За Римското гражданство на .... – Д.А. 22:24-29
За ученика Анания и обръщението на ап. .... – Д.А. 9:10-19
Защитава проповядването на Божието Слово, което спасява пред проповядването на философска мъдрост – 1Кор. 1:17-31, 2:1, и сл.
Как от гонител .... стана ревностен християнин – Д.А. 9:7
Любовта на ап. .... към своите съотечественици – Виж. Рим. гл. 9.
Обхватът на служението на ап. .... (към всички народи) – Рим. 1:5, послушност към вярата,и сл.
Отношението на ап. .... към робството – Еф. 6:5; 1Тим. 6:1, и сл.; Виж. и  Заключение на посланието до Филимон.
Произход, образование, характер и служение на ап. .... – Виж. Въведение на посланието към Римляните I.
Савел, еврейското име на ап. .... – 1Кор. 1:1
Силният дух на ап. ...., пред лицето на смъртта – Виж. Заключение на 2Тим., след гл. 4.
Служението на .... по време на двегодишния затвор в Рим – Д.А. 28:30
Смирението на ап. .... – 2Кор. 12:6
Смъртта на .... (за датата) – Д.А. 28:30, Виж. и Въведение на посланието към Римляните.
Спасение чрез вяра в основата на учението на .... – Д.А. 13:38-41
Срещата на .... с Исус на пътя за Дамаск – Д.А. 9:3-6
Стилът и въздействието на проповядването на ап. .... – 1Кор. 2:2, освен Исуса Христа
Страданията и победите на ап. .... – Рим. 8:36; 2Кор. 4:8,17
Учението на .... за оправдание чрез вяра (противоречи ли на учението на Яков за оправдание чрез дела) – Як. 2:21-26
Хронология на посланията на ап. .... – Виж. Въведение на посланието към Римляните.
Целта на апостолството на ап. .... – Тит 1:1
Целта на пребиваването на .... в Арабия – Д.А. 9:23

Павсаний


За идолопоклонството в Атина – Д.А. 17:16

Палестина


Географията на .... – Мт. 2:22

Пантен


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 4.

Папа

– 1Кор. 9:5, кифа;Виж. и Петър.

Папий


За Ев. от Матей в еврейски оригинал – Мт. 1:1
За историята с блудницата, и прибавения пасаж (Йн. 8:2-11) – Виж. §80 на Ев. от Йоан.
За приятелството на Павел и Марко – Виж. Предисловие към Евангелията.

Паралелизъм


.... в псалмите и християнските песни – Еф. 5:14

Пари/те


За високата цена, на която са се продавали книгите на Св. Писание през апостолско време – 2Тим. 4:13
    Кражбата на .... е мерзост пред Господа – Тит 2:9
Правилното отношение към .... – Мт. 6:19
Правилната употреба на .... – Лк. 16:11; 1Тим. 6:9
Прозрачност при боравене с църковни .... – 2Кор. 8:20,21; Тит 2:9
Виж. още Богатство, Даване, Милостиня.

Пастир/а


Бог като .... в Стария Завет – Лк. 15:4-6
Да бъдеш .... е призвание от Бога – Мт. 9:36
Длъжността на богоугодния .... – Йн. 21:15
Добре е .... да има светска професия – Мк. 6:3;Д.А. 18:3; 1Сол. 2:9; 1Тим. 5:18
Добрия християнски .... трябва да храни овцете – Мт. 24:45-47; Д.А. 20:28
Евангелския .... трябва да служи безкористно – Мт. 20:28
За истинския и лъжливия .... – Йн. 10:1-21; 1Тим. 4:16
За користолюбието в Пастирската служба – 1Пет. 5:1-4, нито за гнусна печалба; 1Сол. 2:5, или прикрито
За Пастирските послания (1 Послание до Тимотей I.
За наличието на главен .... в Ранната църква (обяснение) – Отк. 1:13-20, ангелите
Исус Христос, като Добрия .... – Йн. 10:1-21
Исус Христос, като .... и Епископ на заблудените – 1Пет. 2:25
Лични качества и изисквания за Пастирската служба – 2Тим. 2:2
Неоценяване духовната работа на .... е мерзост пред Господа – Мт. 27:9
.... и учител, като служби на едно и също лице – Еф. 4:11
.... трябва да бъде пример в слово и дело за своите пасоми – Д.А. 20:28; 1Кор. 4:16; 1Тим. 4:16
.... трябва да се грижи за стадото с любов по примера на Христос – Лк. 15:4-6
.... трябва да учи църквата на всичко, което Исус е заповядал – Мк. 16:15
Пастирите, като ангели на църквите – Отк. 1:13-20, ангелите
Плащане заплата на .... – Мт. 27:9; 1Кор. 9:6, и сл., (ст. 14); Гал. 6:6; 1Тим. 5:18
Презвитер, епископ, и .... – Д.А. 20:17
Разликата между апостол и .... – Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.
Уважение и зачитане на .... и Църковните служители – 1Сол. 5:12,13; 1Тим. 5:17; Евр. 13:17
Виж. и Презвитер/ите.

Пасха/та


За яденето .... прави – Йн. 13:25
Как се е извършвала .... – Виж. §133 на Ев. от Матей.
.... и Господнята вечеря – Виж. §133 на Ев. от Матей.
.... и халел – Виж. §133 на Ев. от Матей.
Пасхите в служението на Исус Христос – Йн. 5:1
Постановяване и същност на .... – Мт. 26:17

Патмос

– Отк. 1:9

Патриарх/си


Синовете на Яков като .... – Д.А. 7:9-12
Патриарха в старо време е бил и свещеник на рода си – Евр. 7:1, свещеник

Пафа

– Д.А. 13:6

Пеене


.... и музика в Богослужението – Еф. 5:19
.... на песни за публично назидание – Еф. 5:19

Пелагий


За учението на .... за спасение чрез дела – Фил. 1:6, п-ф 2; 2:13, според

Пеняз

(динарий) – Мт. 22:19; Лк. 10:34

Перга Памфилийска

– Д.А. 13:13

Пергам

– Отк. 2:12, и сл.

Петдесетница/та


За празникът на .... – Д.А. 2:1
Присъствието на евреи в деня на ...., съдейства за разпространението на евангелието по целия свят – Д.А. 2:9

Петроний


За идолопоклонството в Атина – Д.А. 17:16

Петър


Всичко за .... – Виж. Въведение към Първо Петрово послание I.
За проповедническия плам и промяна на .... след изпълването му със Святия Дух в денят на Петдесетница – Д.А. 2:14; 4:8
За ролята на .... в Ранната църква – Мт. 16:18
Значението на името и характера на .... – Мт. 10:2, 16:18, 17:4, Д.А. 10:14
.... като апостол на евреите – Гал. 2:7-10
.... като апостол на езичниците – Д.А. 10:9-16
.... като глава на Юдейската партия в Коринтската църква – 1Кор. 1:12, аз съм Павлов
.... като пръв между първите апостоли – Мт. 16:18
.... като първия папа според Римо-Католиците – 1Кор. 9:5, кифа
.... като стълп на вярата за всички християни – Лк. 22:32
.... не е основал църквата в Рим – Виж. Въведение на посланието към Римляните II.
.... не е притежавал някаква особена власт над останалите апостоли, нито е наместник Христов на земята – Мт. 16:18; 1Пет. 5:1-4; 2Кор. 11:5
Отричането и покаянието на .... – Мт. 26:74
Павел изобличава лицемерието на .... – Гал. 2:11-13
Периметърът на служението на .... – Д.А. 9:32-35
Разликата между разкаянието на Юда Искариотски и това на .... – Мт. 27:3
Самоувереността на .... – Мт. 26:33,35
Семейният статут на .... и апостолите – Мт. 8:14, 1Кор. 9:5, кифа
Смъртта на .... – Йн. 21:18; Д.А. 9:32-35; 2Пет. 1:12-15
Характерът и вярата на .... – Мт. 14:28-31

Петър, Яков и Йоан


.... като най-приближените Христови апостоли – Мт. 10:2, 17:1, 26:37; Мк. 5:35-43

Печат/а


Значението на .... и подпечатването – 1Кор. 9:2;Еф. 1:13, в когото като и повярвахте; Отк. 7:2 (стихове)
Св. Дух, като .... в сърцата на вярващите – 2Кор. 1:22; Еф. 1:13, в когото като и повярвахте

Пиене


....  на мляко като символ на незрялост – Евр. 5:12-14
Ядене Христовата плът и .... Христовата кръв (обяснение) – Йн. 6:53;Евр. 13:10
Виж. и Вино.

Пилат Понтийски


Време и обстоятелства при управлението на .... – Лк. 3:1
Преторията, резиденцията на .... – Мт. 27:2
Служба, изгнание и смърт на .... – Мт. 27:2
Съдът на Исус Христос пред .... – Виж. §146 на Ев. от Матей.

Писар


За използването на .... при писането на Павловите послания – Рим. 16:21-23

Писмо


Препоръчително .... – 2Кор. 3:1, и сл.

План


За Божия предвечен изкупителен .... – Еф. 3:11

Платон


За естеството на демоните – 1Тим. 4:1
За свободата на човека под Божията воля – Виж.  заключителното обобщение на посланието към Галатяните, п-ф 3.

Плиний


За прочутото му писмо до Император Траян, относно гоненията на християните за отказа им да се покланят на Императора (цитат) – Отк. 13:13-17
За скорпиите в Юдея – Лк. 11:9-13
За Смокиновото дърво (цит. “Естествена история”) – Виж. §114 на Ев. от Матей.

Пловдив

– Виж. Въведение на посланието към Филипяните I.

Плодове/те


.... на Духа и евангелието – Гал. 5:19-26
.... на спасението – Лк. 13:6-9

Плът/та


.... като безмислени ритуали – Фил. 3:3, и не уповаваме, и сл.
.... като необновено човешко естество – 1Кор. 1:26, по плът; 2Кор. 1:12, не с плътска
Хвалене по .... – 2Кор. 11:18
Ядене Христовата .... и пиене Христовата кръв (обяснение) – Йн. 6:53; Евр. 13:10

Плътски/те


За .... християни – Юда 19; 1Кор. 3:1; Фил. 3:19

Победа/та


За Римското “Победително (триумфално) шествие” – 2Кор. 2:14
За християнската борба и .... над греха и злото – Отк. 2:7
.... в Христа – 2Кор. 2:14
.... на Даниил, Самсон и Давид над лъвове – Евр. 11:33
Виж. и Триумф/а. 

Подпис/а


За белега (....) на Павел в неговите послания – 2Сол. 3:17

Подражание


.... на богоугодните служители в църквата – Фил. 3:17; Тит 2:7; Евр. 13:7
.... вярата на мъчениците – Евр. 13:7
Христос е пример на .... за вярващите – Мт. 11:29; 1Пет. 2:19-23; 1Йн. 2:3-6, както е ходил Христос; Рим. 15:3; 1Кор. 11:1; 2Кор. 10:1; Еф. 5:1

Поздрав


За дългия и ненужен .... – Лк. 10:4
За учтивия и сърдечен .... – Мт. 10:12; 2Йн. 12
Употребата и значението на думата .... в Новия Завет – Як. 1:1; Ф-м ст. 1-3, благодат

Позитивна изповед на вярата


Не всичко, което искаме Бог ще ни го даде – Виж. §114 на Ев. от Матей.

Познание/то


За .... на Бога – 2Пет. 3:18
За израстване в .... на Бога – 2Пет. 3:18
За истинското и за лъжливото .... на Бога – 1Йн. 2:3-6
Какво означава “Познавам Христа” – Еф. 4:20
.... на Бога, което идва от опитността на сърцето – 1Йн. 4:4-6, ние сме от Бога
Превъзходство в .... на Исуса Христа – Фил. 3:8, заради това
Следствия от .... на Исуса Христа – Фил. 3:10
Средства за .... на Бога – 2Пет. 3:18

Покаяние/то


Блудницата от Лк. 7:38, пример за истинско .... и смирение
Бог прощава само въз основа на .... – Мт. 18:27
Божието търпение ни води до .... – Лк. 13:6-9; Рим. 2:4
Да прощаваме винаги, когато виждаме .... у другия – Мт. 18:21,22; Лк. 17:3
Има радост на небето когато един грешник се кае – Лк. 15:7
Няма .... в ада – Лк. 16:26
.... в предсмъртния час – Лк. 23:43
.... вратата към Царството небесно – Мт. 4:17
.... и водно кръщение – Тит 3:4-6, окъпването
.... и вяра, като човешката страна на спасението (новорождението) – Мт. 12:13
.... и спасение – Д.А. 17:22-31; 2Кор. 7:10
.... избягва злощастието и погибелта – Лк. 13:4
.... проповядвано от Йоан Кръстител, Исус Христос и апостолите .... – Мт. 3:2
Процесът на .... – Лк. 15:17
Разликата между мнимо разкаяние и истинско .... – Мт. 27:3;2Пет. 2:4-9
Скръбта по Бога, ражда .... – 2Кор. 7:10
Църквата трябва да приема с любов грешника, който се кае – Лк. 15:32
Христос заповяда да проповядваме .... – Лк. 24:47
Условия за прощение на греховете са .... и изповед – Д.А. 2:38
Целта на .... е промяна – 2Кор. 7:9

Поклонение/то


Молитва и .... на ангели са забранени – Евр. 1:14, п-ф 2 и 3.
Мълчание и очакване в .... пред Бога – Отк. 8:1
Неделя, денят за .... на ранните християни – Мт. 12:8
Неизрядните отношения между хората пречат на .... пред Бога – Мт. 5:23
.... в дух и истина (истинското поклонение) – Йн. 4:23
.... на небесните тела – Д.А. 7:42
.... на Сатана – Отк. 13:4-8
.... на царе и императори – Отк. 13:4-8
Христос приема Божествено .... от учениците си – Лк. 24:52
Виж. и Богослужение/то.

Покорство/то


В какво Христос се покоряваше на своите родители – Лк. 2:51
В какво Христос се покоряваше на своя Небесен Отец – 1Кор. 11:3
Вяра и .... към Бога – Мт. 9:31
Децата трябва да се покоряват на своите родители – Еф. 6:1
Децата трябва да се покоряват на своите родители докато са малолетни – Лк. 2:51
Жените, трябва драговолно да се покоряват на мъжете си – 1Пет. 3:5; 1Кор. 11:3; Еф. 5:22
За светската власт и .... към нея – Рим. 13:1, и сл.
Кога вярващите да не се покоряват на светската власт – Рим. 13:3
.... е признак за истинните Божии деца – 1Пет. 1:14,22
.... и смирението пред Бога извършва неговата воля – Лк. 1:38
.... към родителите е основа за дълголетие – Еф. 6:2
.... на Бога като израз на любов – Йн. 14:21
.... на законната власт е белег на християнството – 2Кор. 2:9
.... на социалната и духовна йерархия – Еф. 5:21
.... първо на Бога, а след това почитание на всички останали – Мт. 8:21
Христос, пример за .... към своите родители – Лк. 2:51
Виж. и Послушание/то.

Полагане на ръце

(ръкополагане)
Всичко за .... – 1Тим. 4:14, чрез ръкополагането; Евр. 6:1, (4)
.... за благославяне на деца – Мт. 19:13
     .... за въвеждане на служители – Д.А. 13:3, 14:23
.... за изцеление на болни – Мк. 16:17
.... за предаване на духовни дарби – Мт. 19:13
.... за припознаване на Божия служител от църквата – Гал. 1:1-5

Поликарп


За град Смирна и .... – Отк. 2:8

Полк

– Виж. §149 на Ев. от Матей.

Помазание/то


Видът на маслото за .... на болни – Мк. 6:9-13
.... и дарбите на Светия Дух – 1Йн. 2:20
.... на вярващите – 1Йн. 2:20; 2Кор. 1:21
.... на свещеници и царе – Мт. 1:1, 1Йн. 2:20
.... на Христос – 1Йн. 2:20
.... с масло за изцеление на болни – Мк. 6:9-13; Як. 5:14

Помазаник

– Мт. 1:1;Йн. 17:3; 2Кор. 1:21

Понт

– 1Пет. 1:1

Послание/я


Авторите на .... (писмата) са си поставяли имената в началото – Рим. 1:1
За използването на писар при писането на Павловите .... – Рим. 16:21-23
За белега (подписа) на Павел в неговите .... – 2Сол. 3:17
За клетвите в Павловите .... – 2Кор. 1:18
За не поместените в Библията .... на ап. Павел – 1Кор. 5:9
За Павловите .... – Виж. Въведение на Послание към Римляните.
За Пастирските .... (1 Послание до Тимотей I.
За съборните (общите) .... – Виж. Въведение на общото Яковово послание I.
Сравнителни пасажи доказващи близостта между .... към Ефесяните и .... към Колосяните – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, IV.
Хронология на Павловите .... – Виж. Въведение на посланието към Римляните.

Посланник/ци


Вярващите (проповедниците) са .... на Бога в света – 2Кор. 5:20; Еф. 6:20
За обикновенната служба на един .... – 2Кор. 5:20

Последно време

(последни времена, дни)
Значение на израза .... – 1Йн. 2:18; 1Кор. 10:11, Евр. 1:1, в тези; 9:25, се яви веднъж
Стихове за .... – 2Тим. 3:1

Послушание/то


Вярата и .... на Ной – Евр. 11:7
.... и вяра – Гал. 3:6-9
Виж. и Покорство/то.

Пост/а


В какви случаи да постиме – Мт. 6:16
Видовете .... в практиката на евреите – Мт. 6:16-18
Вярата се укрепва с .... и молитва – Мт. 17:20
.... е богоустановен и богоугоден – Мт. 6:16
.... и Исус Христос – Мт. 4:2
.... и молитвата, мощно оръжие срещу силите на злото – Мк. 9:28
.... и скръб – Мт. 9:15
.... като основна длъжност на Христовия ученик – Мт. 6:16
.... не трябва да бъде показен – Мт. 6:16-18
Новия Завет не определя дни през годината за .... – Кол. 2:16, п-ф 2; 1Тим. 4:3, въздържание,и сл.
Същността на .... – 1Тим. 4:3
Четирдесет дневния .... на Исус, Мойсей и Илия – Мт. 4:2

Постоянство


.... в молитва – Кол. 4:2
.... в Християнския живот – Гал. 3:3
Предстоящата награда насърчава вярващия към .... във вярата – Евр. 6:18, поставената

Потоп


Различни доказателства за наличието на всеобщ .... в старо време – 2Пет. 3:5-7

Похвала/та

(хвалене)
Добрата страна на .... – 1Кор. 11:2
.... по плът – 2Кор. 11:18
.... от човеци – 1Сол. 2:6

Почивка/та


За нуждата от .... – Мк. 2:27
Христос за .... – Мт. 14:13,14
.... и  работа – Мт. 14:13,14

Правда, Праведност


За Божията .... – Рим. 1:17
Изисквания и плодове на .... – 1Йн. 2:29
Изкупителната жертва на Исус обяви, че Бог е праведен – Рим. 3:25, та да се познае
Обяснение на думата “праведен” – Рим. 3:20, да се оправдае, 5:15-19, дойде на всичките човеци оправданието
.... и светост – Еф. 4:24
.... като духовно състояние на вярващия – Мт. 6:33; 1Йн. 2:29; Рим. 1:17
.... която се вменява чрез вяра (обяснение) – Евр. 11:7, стана
Христос, наша .... – 1Кор. 1:30, правда

Правителство/то


Плащането на данък поддържа .... – Рим. 13:5-7
Целта и белезите на доброто .... – Рим. 13:3
Виж. и Власт/та.

Преброяване


За Еврейския и Римския обичай за .... на населението – Лк. 2:2,3

Предание/то


Изяснение на термина .... – 1Кор. 11:2
За устното ...., и за записаното .... – Юда 14-16
.... като човешки заповеди и наредби противни на Божието слово – Мт. 15:2
Почитане на .... наравно със Св. Писание – 2Сол. 2:15

Предопределение


.... от страна на Бога – Йн. 6:37,39,44
.... и Божия избор за спасение – Еф. 1:4,5
.... и личен избор – Йн. 6:37,39,44, 15:16
.... и свободна воля – Д.А. 2:23, 13:48

Предтеча

– Евр. 6:20

Презвитер/ите


За епископите, ...., и старейшините – 1Тим. 3:1
За поучаващите и управленски функции на .... – 1Тим. 5:17
Епископ и .... като наименования на една служба – Д.А. 20:17; 1Пет. 5:1-4; Фил. 1:1, заедно с; 1Тим. 3:1
Лични качества изисквани за назначаване на епископи, .... – 1Тим. 3:2, и сл.
Начина на избиране на .... в Ранната църква – Д.А. 14:23;Тит 1:5
Новозаветни църкви, които са имали .... (стихове) – 1Пет. 5:1-4
.... в синагогата и в църквата – Д.А. 11:27-30, презвитери
.... и по-старите, трябва да се уважават от по-младите, и от всички – 1Пет. 5:5 
Семейният статут на епископите, .... – 1Тим. 3:2,4
Службата и задълженията на .... – Д.А. 20:17;1Пет. 5:1-4
Виж. и Пастир/а.

Преизподня

– 2Пет. 2:4-9

Прелюбодейство/то


Бог ще съди блудниците и прелюбодейците – Евр. 13:4
.... и развод – Мт. 5:32
.... като духовно отстъпление (стихове) – Як. 4:4
.... като пожелание в сърцето – Мт. 5:27,28
..... разрушава брака – Мт. 19:9
.... разрушава отношенията между братя – 1Сол. 4:6
Виж. и Блудство.

Преображение/то


.... на Исус Христос – Виж. §71 на Ев. от Матей.
Планината на .... – 2Пет. 1:16-18

Претория

– Виж. §144 на Ев. от Йоан; и Фил. 1:13

Призван

(призован)
Кой човек е .... за спасение – 1Кор. 1:9

Примирение/то


Вярващите (Божиите служители) имат служение на .... между грешника и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.
Същината на .... – 2Кор. 5:19
Христос служи за .... между грешника и Бог Отец – 2Кор. 5:18, и сл.; Кол. 1:20, и сл.
Целта на .... – Кол. 1:22

Природни/те стихии


Христос има власт над .... – Мт. 8:25

Присъствие


Ада, като вечно отделяне от Божието .... – Мт. 25:41
Грешникът се плаши от Божието .... – Мт. 17:6, Мк. 5:15, Лк. 2:9, 5:8
Облакът, знак на Божието .... – Мт. 17:5
Тялото на Христос в момента се намира на небето, а духовното му .... на земята – 1Сол. 4:16
Шекина, изявеното Божие .... – Виж. Предисловието към Ев. от Йоан.

Притчи/те


Всичко за .... – Виж. Предисловие на Мт. гл. 13.
Защо Христос е говорил с .... – Мт. 13:11-13
Поучение и ....  – Мт. 13:10
Разликата между .... и басни – Мт. 13:3-8
Същността на Христовите .... – Мт. 13:3-8

Пришествие

(идване)
Близостта на второто .... и идните неща – Отк. 1:1-3, времето
В очакване на второто ...., вярващите трябва да си вършат обикновената работа – 1Сол. 4:11
Видовете пришествия на Христос – Як. 5:7
Второто пришествие ще бъде телесно, видимо, явно – 1Сол. 4:16
Второто .... ще дойде неочаквано (като крадец) – Мт. 24:30,43; Лк. 17:26-30; 1Сол. 5:2;Отк. 16:12-16, ида като крадец
Второто .... и възкресението на тялото – Фил. 3:20, отгдето; 1Сол. 4:14, бог ще приведе
Второто .... и Господнята вечеря – Мт. 26:29
Второто .... на Христос ще донесе окончателно и съвършенно изкупление на вярващите – Д.А. 1:10; 1Сол. 1:10
Вярващите трябва винаги да са будни и готови за второто .... на Христос – Мт. 24:43; Лк. 12:36; 1Сол. 5:6
За огъня като придружаващ славата на Христос при Второто .... – 2Сол. 1:8
За очакването на второто .... на Христос по времето на апостолите – 1Кор. 15:51, не всички ще починем; 1Сол. 1:10, 4:15, 5:2
За подходящото време (условия) за първото Христово .... – Рим. 5:6-8, на определеното време
Как са разбирали второто .... ранните християни – 1Кор. 1:7, като чакате явлението
Неверни прогнози за второто .... и края на света през 17-19век – Виж. Въведение на Откровението IV края, 3.
Неразбиране на второто .... на Христос – Як. 5:7
Никой не знае деня и часа на второто .... на Христос – 1Сол. 4:15, 5:2
Славата на Христос при второто му .... – Мт. 25:31
Търпение в очакване на Второто .... на Христос – 2Сол. 3:5

Причастие

– Виж. §133 на Ев. от Матей; 1Кор. 10:16, която

Приятел


Христос е .... на страдащите – Евр. 2:18

Приятелство/то


За .... на Павел и Марко – Виж. Предисловие към Евангелията.
.... с невярващи – 1Кор. 10:27; 2Кор. 6:14
.... със света е вражда против Бога – Як. 4:4

Прозелит

– Йн. 3:4,5; Д.А. 10:2

Проказа


.... и грях (сравнение) – Мт. 8:2
Описание на болестта .... – Мт. 8:2
За десетте прокажени – Лк. 17:12

Промяна/та


Да бъдем търпеливи към хората, от които очакваме .... – Лк. 3:39
.... на грешника от вътре на вън – Мт. 23:25
.... която новорождението изработва в грешника – 2Кор. 5:17
Хваление (славене) Бога, поради обръщението и .... в живота на грешника – Гал. 1:24
Целта на покаянието е .... – 2Кор. 7:9

Проповедта на планината

– Виж. §44 на Ев. от Матей.

Проповядване, Проповедник/а


Амвонът, от който проповядваше Исус – Лк. 5:3
Аполос, пример за знаещ, но смирен .... – Д.А. 18:24-28
Апостолите, посветени на .... Словото Божие и молитвата – Д.А. 6:4
Бог възложи .... на евангелието на човеците – Д.А. 5:20, 10:3-8
Бог трябва да изпрати проповедника – Мт. 9:36, Рим. 10:12-15
Всеки има право да проповядва, не само тези, които са “назначени” за целта – Мк. 9:38-41; Д.А. 2:9
Вяра в Исуса за прощение на грехове, основна тема на .... – Д.А. 10:40-43
Вярващите (проповедниците) са посланници на Бога в света – 2Кор. 5:20; Еф. 6:20
Главната задача на .... – Лк. 12:14
Да не проповядваме себе си или нравственост, но Господ Исус Христос – 2Кор. 4:5; 2Тим. 4:2
Да не проповядваме на богохулници – Мт. 7:6
Да не спорим с хората за техните убеждения, но да им проповядваме истината – Мт. 15:14
Даване възможност за .... в църква на всеки способен да чете и тълкува Словото Божие – Мт. 4:23; Лк. 4:16; Д.А. 2:9
Дръзновение за .... на евангелието – Фил. 1:14;2Тим. 1:7
За проповедниците и техните отговорности – Виж. Въведение към гл. 3 на 1Кор. и бележките й
За проповедническите и писателски способности на ап. Павел – 2Кор. 10:10; 2Кор. 11:6
Значение на думата .... в Новия Завет – 1Пет. 3:19, след № II, 2 Идещия съд, задължителна тема на .... – Д.А. 10:40-43
Използване на различни обстоятелства за .... на евангелието – Д.А. 3:12-26
Използване на Стария Завет в .... на Исус като Месия – Д.А. 9:20-22
Искрено или не, .... на евангелието довежда до желаните от Бог резултати – Фил. 1:18
Истинското .... пресява неверните –  Йн. 6:66
Кой .... слушат хората – Лк. 5:1
Ной, .... на правдата – 1Пет. 3:19, 2Пет. 2:4-9, Второ сравнение
Павел защитава .... на Божието Слово, което спасява пред .... на философска мъдрост – 1Кор. 1:17-31, 2:1, и сл.
Плащане на заплата на .... – 1Кор. 9:14
Призванието на проповедника, (задължението му да проповядва) – 1Кор. 9:16
.... Библията, а не отците, филосифия или собствени презумици – Мт. 28:20; Лк. 5:1; 1Кор. 2:1, и сл.
.... евангелието навсякъде, и на всеки – Мк. 16:20; Лк. 5:3,5, 24:47; Фил. 2:16
.... евангелието, пред външните ритуали – Д.А. 10:44-48
.... евангелието сравнено с ловене на риба – Мт. 4:19
.... за спасение или за осъждение – 2Кор. 2:16
.... и благовестителя – Еф. 4:11
.... и парите (користолюбие) – 1Кор. 16:3
.... и пророкуване – Д.А. 4:36
.... което грабва вниманието на слушателите – Кол. 4:6, подправено със сол
.... като средство за спасение – 1Кор. 1:21, чрез безумството на проповедта; 1Кор. 3:6, но Господ
.... на евангелието, сравнено с глас на тръба – Мт. 24:31
.... на евангелието, задължение на църквата през всички векове – Мк. 16:15
.... на Исус Христос (съдържание) – Лк. 8:1
.... на Йоан Кръстител (съдържание) – Мт. 3:1, 21:32; Лк. 3:10-14
.... на най-близките (роднини и приятели) – Лк. 24:47
.... основано на Божията воля, а не на желанието на слушателите – Д.А. 20:27; 2Тим. 4:3
.... основна дейност на църквата – Йн. 17:26
.... с призвание, и .... подбуждан от самолюбиви подбуди – Як. 3:1
.... Словото Божие на всички народи – Мт. 28:20
.... според нивото на слушателите – Йн. 16:12
.... със силата на Св. Дух (дръзновенно) – Йн. 14:16; Д.А. 2:14, 4:24-31; 1Кор. 2:4; 1Сол. 1:5
.... трябва да доведе слушателите до страх от бъдещия Божий съд – Д.А. 24:24-27
.... трябва да се отправя към съвестта и разума – Кол. 1:28
.... Христос разпнат – Йн. 12:32
.... цялата Библия (Стар и Нов Завет) – Мт. 28:20
.... цялата Божия истина – Мт. 28:20
Подготовка за .... – Мк. 3:14; 1Тим. 4:13
Потвърждаване на .... от Св. Дух. – Д.А. 8:14-17
Публично и лично .... – 1Кор. 1:21, чрез безумството;1Сол. 2:11
Разположение на тялото (позата) на проповедника при .... – Мт. 5:1; Лк. 4:20
Синагогите и християнската .... – Д.А. 13:5
Следствия от .... на евангелието – Лк. 4:18
Стилът и въздействието на .... на ап. Павел – 1Кор. 2:2, освен Исуса Христа
Съдържанието на проповедта преди смъртта и възкресението на Христос – Мт. 10:7
Съдържанието на проповедта след смъртта и възкресението на Христос – Мт. 10:7
Съдържанието на Християнската проповед (учение) – Мт. 28:20
Съдържание и същност на .... на апостолите – Д.А. 10:36-39
Трябва да отхвърлим .... на лъжливо евангелие – Гал. 1:8
Трябва да се проповядва ясно и изразително – Лк. 5:1; 2Тим. 4:2
Христос заповяда да проповядваме покаяние – Лк. 24:47
Христос, потвърждава .... с чудеса и знамения – Мк. 16:20; Д.А. 9:36-42
Христос ще задоволи материалните нужди на своите служители, които изпраща да .... евангелието – Лк. 22:35
Характерът на евангелския .... – Мт. 10:12
Успешното .... е просто и чисто Библейско – Мт. 28:20; Лк. 5:1

Пророк/ците


В Ерусалим обикновенно убивали Божиите .... Лк. 13:33
Бог говори чрез своите .... – Лк. 1:70
Да се насърчават лъже-.... е грях – Лк. 6:26
Длъжността на Божия .... – Мт. 5:12
За лъже-...., техните методи, дела и сетнина – 2Пет. 2:1-3
Истинен или лъжлив .... е Валаам – 2Пет. 2:10-16, пророка
Истинските .... винаги са били преследвани – Лк. 6:26
Исус като ...., Свещеник и Цар – Мт. 1:1, 14:23
.... и апостол – Еф. 4:11
.... като един, който говори по Божие вдъхновение – Д.А. 11:27-30
Участта на Божиите .... – Лк. 11:47, 49-51
Виж. още Пророкуване/то, Пророчества/та.

Пророкуване/то


За същината на .... – Д.А. 2:17, 4:36; 1Кор. 11:4
.... в Новия Завет – Д.А. 2:17
.... и влиянието на Св. Дух – Д.А. 8:14-17
.... и проповядването – Д.А. 4:36
.... като говорене от името на Бога – 1Кор. 11:4
Символичните действия в .... – Д.А. 21:11

Пророчества/та


Изпълнение на Ст. Зав .... в Н.З. –  Йн. 12:38
.... за предаването на Христос – Мт. 26:24
.... на Старо-заветните пророци бяха вдъхновени от Св. Дух -  2Пет. 1:19-21
Старо-Заветни .... за Христовата смърт, погребение и възкресение – 1Кор. 15:3, според писанията, и сл.
.... изпълнени в Христос при неговата смърт и възкресение – Мт. 20:18
Същността на .... в Н.З. – Рим. 12:6-8, пророчество; 1Кор. 12:10, на друг да пророкува
Целта на .... – Лк. 9:45; Йн. 13:19

Просперитет.

Виж. Благополучие.

Прощение/то, Простителност/та


Бог винаги е готов да даде .... на грешника – Лк. 15:20
Бог прощава само въз основа на покаяние – Мт. 18:27; Д.А. 17:22-31
Да прощаваме винаги, когато виждаме покаяние у другия – Мт. 18:21,22; Лк. 17:3
Единствено Исус, има власт да прощава грехове – Лк. 7:49
Истинско .... е да възвърнеш другия в положението, което е заемал преди да съгреши – Лк. 17:3
Трябва да простим на другите, за да получим .... от Бога – Мт. 6:12,14,15, Мт. 18:23; Еф. 4:32
.... и задържане на греховете от свещено лице – Мт. 16:18
.... поражда любов – Лк. 7:50
.... преди молитва – Мк. 11:25
Христовата кръв вика за .... – Виж. §152 на Ев. от Лука.
Условия за .... на греховете са покаяние и изповед – Д.А. 2:38

Професия


Добре е християните да имат .... – Мк. 6:3
Христос е имал .... (дърводелец) – Мт. 13:55, Мк. 6:3

Пръстен

– Лк. 15:22

Псалом


Какво е .... – Еф. 5:19

Птолемаида

– Д.А. 21:7

Пурим

– Йн. 5:1

Пъкъл


.... като място на престояване на праведни и нечестиви – Лк. 16:23

Първороден


Христос, като “.... от мъртвите” (обясненине) – Отк. 1:5

Първородни/те


Божието право над .... – Лк. 2:23

Първосвещеник/а


За .... Анания – Д.А. 23:5
За .... Анна – Лк. 3:2
Длъжността на .... е била пожизнена – Лк. 3:2
Службата на .... по времето на Исус – Мт. 26:3-5; Лк. 3:2
Характер и служение на .... Каиафа – Мт. 26:3-5; Лк. 3:2; Йн. 11:49
Христос като съвършенния .... – Евр. 5:1, и сл.; 7:28
Виж. и Свещеник/а.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.