< съдържание >

Тематичен индекс - О

Облак/а


.... като знак на Божието присъствие – Мт. 17:5
.... като знак на силата, величието и славата на Христос – Отк. 1:7

Образ/а


Божия .... и подобие у човека – Як. 3:9
Преобразяване (оподобяване) на вярващите по .... на Христос – 2Кор. 3:18, се преобразяваме

Обред/и


.... без вяра не струват нищо – Гал. 3:25-29; Евр. 13:9
Старо-Заветните .... и Новозаветните наредби – Д.А. 21:20-24
Християнство и .... – 1Кор. 8:13; Гал. 3:25-29

Обрязване/то


Истинско и лъжливо .... – Фил. 3:2, лъжливото обрязване, и сл.
Смисълът на .... – Лк. 2:21
.... и християнството – Д.А. 16:3; Гал. 2:3-5; Кол. 2:11
.... като спасителен акт в юдаизма – Еф. 2:11
.... на Исус – Лк. 2:21
.... на плътта и .... на сърцето – Кол. 2:11
.... на Тимотей и Тит – Д.А. 16:3; Гал. 2:3-5

Общение/то


Обяснение на термина .... – Д.А. 2:42
     .... на вярващия с Бога и Христа (значение) – 1Йн. 1:3,6
     .... на вярващия с Бога и Христа, носи радост и щастие – 1Йн. 1:4
“.... на Св. Дух” (значение) – 2Кор. 13:14
Непростителността, между хората пречи на .... с Бога – Мт. 5:23
Св. Дух ни води в .... с Отца и Сина – 1Йн. 2:20

Овца/та


Духовният преобраз на .... – Мт. 25:33

Овчари/те


.... като първите евангелисти (евангелизатори) – Лк. 2:17

Огледало

– 1Кор. 13:12

Огорчение

– Еф. 4:31

Огън/я


Ада, като огнено езеро – Отк. 19:19-21
Ада, като огнена пещ – Мт. 13:42
“Бог е .... пояждащ” (обяснение) – Евр. 12:29
Божието слово, като ...., който пояжда – Отк. 11:5
За изгарянето на земята и целия материален свят с .... в края на времената – 2Пет. 3:10-12
За .... в ада – Лк. 16:24
За .... в Св. Писание – Мк. 9:49
За .... като придружаващ славата на Христос при Второто пришествие – 2Сол. 1:8
За .... на Св. Дух – Д.А. 2:3

Олтар


.... за всеизгаряния – Лк. 1:11
.... за кадене – Лк. 1:11

Омир


За о. Крит – Тит 1:5
За порциона храна, която се полагала на човек на ден по времето на .... – Отк. 6:5

Онисим

– Кол. 4:9; Виж. и Въведение към посланието до Филимон.

Оплакване на мъртвец

– Йн. 11:18

Оправдание/то


.... единствено чрез вяра – Рим. 1:17, 2:5, който ще въздаде; Гал. 5:6
.... и освещение в живота на вярващия са свързани – Рим. 5:15-19, дойде на всичките човеци оправданието
.... чрез вяра или чрез дела, (коментар на твърденията на Павел в Римляни и Галатяни, и на Яков в посланието му) – Як. 2:21-26
.... чрез закон и .... чрез вяра – Гал. 3:11,24
Обяснение на термина .... – Рим. 3:20, да се оправдае

Ориген


За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, като човек (личност), а не като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 6.
За достоверността на посланието на Юда – Виж. Въведение към Общо послание на Юда
За Ев. от Матей в еврейски оригинал – Мт. 1:1
За “пророк”, вместо Еремия – Мт. 27:9
За потвърждението от Римските архиви на слънчевото затъмнение по време на Христовото разпятие – Мт. 27:45
За тълкуванието на 1Сол. 4:6
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Осанна

– Мт. 21:9

Освещение/то

(осветяване)
Обяснение на термина .... – Йн. 17:17-19
Няма спасение без .... – 1Пет. 1:2
.... и Христовата кръв – 1Пет. 1:2
     .... като Божие и човешко дело – 1Сол. 4:1
.... като очистване от грях и всяка нечистота – 1Кор. 1:2, осветени; 1Кор. 1:30, освещение; 1Сол. 4:3, и сл.
.... на душата (значение) – 1Пет. 1:2
Празникът на .... – Йн. 10:22
Светия Дух извършва .... – Мт. 25:8; 1Пет. 1:2; 1Кор. 1:2, осветени, 6:11
Страданието като средство за .... – Отк. 7:9-17, голямата скръб
Виж. и Свет/ост.

Освобождение


Христос освобождава обладаните (вързаните) от Сатана и демоните – Мт. 12:29

Осел

– Мт. 21:4

Осиновение/то


.... на вярващите от Бога – Лк. 15:21; Йн. 17:22;Гал. 4:6; Еф. 1:5
.... на Еврейския народ от Бог – Рим. 9:4

Отец


1. За Бог
“Авва Отче” (разяснение на израза) – Рим. 8:14-17, авва отче
Бог като .... на всички вярващи – Еф. 4:6
.... баща на Исус, а не Йосиф – Лк. 2:49
.... в Стария и Новия Завет (наименования и характер) – 1Йн. 2:15, отца
“.... на милосердието” (значение) – 2Кор. 1:3
Стоене на Христос от дясната страна на Бог .... – Д.А. 7:55; 1Пет. 3:21; Еф. 1:19
Същността на.... – Йн. 4:23; Кол. 1:15
В какво Исус е подчинен на .... – Мт. 11:27, 20:23; 1Кор. 11:3
В какво той е наш .... – Мт. 10:20; Йн. 20:17
В какво той е .... на Исус Христос – Мт. 10:20;Йн. 20:17
Вярващите (Божиите служители) имат служение на примирение между грешника и Бог .... – 2Кор. 5:18, и сл.
Исус Христос, върши волата на .... – Мт. 20:23
Исус Христос, вършил делата си в пълна зависимост от .... – Мт. 20:23
Исус Христос, открива .... – Мт. 11:27; 1Йн. 2:15, отца; Кол. 1:15
Исус Христос, представител на .... – Мт. 20:23
.... като любящ Баща на всички – Йн. 4:23; 1Йн. 2:15, отца
.... който се грижи за своите чада – 1Кор. 8:6
.... обитава (живее) на 3-то небе – Мт. 6:9; Еф. 3:17
.... предаде Своя Син за греховете ни – Рим. 4:25
Любовта на Бог .... към неговия Син – Йн. 15:9;Еф. 1:6
Праведния живот на вярващия принася слава на .... – Мт. 5:16
Обяснението на името .... – Мт. 6:9, 1Йн. 2:15, отца
Синът прославя .... – Фил. 2:11
Троицата като .... – 1Кор. 8:6
Христос служи за примирение между грешника и Бог .... – 2Кор. 5:18, и сл.
2. За човек
Значението на думата .... – Рим. 4:9-12, да бъде той отец

Откровение/я


Бог говори на своите чада чрез .... – Евр. 1:1
За прогресивното .... на Библията – Евр. 1:1
Начините по които Бог се открива – 2Кор. 12:1
.... и видения – 2Кор. 12:1, и сл.
.... чрез Исус Христос – Йн. 16:9; Отк. 1:1-3
.... чрез природата – Йн. 16:8
Пътят на спасение се изявява чрез .... – 1Кор. 2:6
Целта на .... – 2Кор. 12:3, чу неизразими думи

Отлъчване от църквата.

Виж. Църковна дисциплина.

Отмъщение

– 1Сол. 5:15

Отрова


За предпазването на Хр. последователи от отравяне – Мк. 16:17
За умъртвяване чрез .... по времето на Христос – Мк. 16:17

Оуен


За изцелителната сила на Христос – Лк. 6:19

Оцет

– Мт. 27:34,48

Очи/те


За болеста на ...., която Павел е имал – Гал. 4:13-15, 6:11
Невидимият Бог може да се види само с духовни .... – 1Тим. 6:13-16, нито може

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.