< съдържание >

Тематичен индекс - Н

Награда/та


Бог награждава по волята си – Мт. 20:9
Бог награждава търпеливите – Евр. 6:12,15
Вярващите имат .... както в този живот, така и в бъдещия – Лк. 4:18
За венеца, като .... за достойна Християнска служба – 2Тим. 4:8
За .... на Христовите служители и последователи – 2Йн. 8; 1Кор. 3:8, всеки според своя труд
За наградите и наказанията при Христовия съд – 2Кор. 5:10, за да получи всеки
И малките и големите дела в Името Христово ще получат .... – Мк. 9:41
Има степени на .... в небето – Лк. 12:48
Крайната награда на спасените е вечно блаженство – Фил. 3:14
По-големите задължения предполагат по-голяма .... – Лк. 12:41
Предстоящата .... насърчава вярващия да постоянства във вярата – Евр. 6:18, поставената

Назарет

– Мт. 2:23

Назидание


Говорене думи за .... според нуждата – Еф. 4:29
Думата .... и Павловите послания – 1Сол. 5:11
Пеене на песни за публично .... – Еф. 5:19

Назирейство/то


За назирейския обрек – Д.А. 21:20-24
.... и Назирея – Д.А. 21:20-24

Наин

– Лк. 7:11

Наказание/я


Видове наказания прилагани от римляните и евреите по времето на апостолите – Д.А. 16:22-24
За целта и причината на .... от Господа – Евр. 12:7, и сл.
Има степени на ...., както и на награди – Лк. 12:48
.... на нечестивите, ще бъде вечно – Лк. 12:48; 2Сол. 1:9
Не всяко злощастие (....) е следствие от грях – Лк. 13:1
Правилният мотив и подход при .... на децата – 2Кор. 2:4
Виж. и Смъртно/то наказание.

Наполеон


Сравнение между заточението на .... и заточението на ап. Павел – Виж. Заключение на 2Тим., след гл. 4.

Насилие/то


Христос е против .... – Мт. 26:52-54
.... поражда .... – Мт. 26:52-54

Наследник


За малолетния .... – Гал. 4:1

Настойничество/то


За верния и неверния настойник (слуга) – Тит 2:9
За .... и настойника – 1Кор. 4:1,2
.... като съхраняване на повереното ни от Бога – Мт. 21:33

Натанаил

– Йн. 1:45, Д.А. 1:13

Наука/та


Знанието възгордява – 1Кор. 8:1, знанието
Пътят на спасение се изявява чрез откровение, а не чрез способите на .... – 1Кор. 2:6
Християнство и .... – 1Кор. 2:6

Неандър


За братята на Исус – Мт. 13:55
За тълкуванието на 1Кор. 10:29,30
За Яков, писателят на Посланието от Яков – Виж. Въведение на Общото Яковово послание II.

Небе/то


Ангелите, заедно с Бога живеят на .... – Лк. 1:11
Бялата дреха на праведността необходима за влизане в .... – Мт. 6:20
Вярващите ще заемат високо (управленско) място в .... – Мт. 19:28
Вярващите ще запазят своята идентичност на .... – Мт. 17:3
За Небесния Ерусалим – Евр. 11:9
.... като място без изкушения – Мт. 11:28
.... като място на веселие – Мт. 26:29
.... като място на светлина и радост – Мт. 8:12
.... като обиталище (жилище) на Бога – Мт. 6:9;Йн. 14:2, Лк. 1:11
.... като обиталище (жилище) на вярващите – Йн. 14:2
....  като синоним на рай – Лк. 16:22
.... като угощение, вечеря – Лк. 16:22
Наследството на вярващите в .... – 1Пет. 1:3-5
Ново .... и нова земя – 2Пет. 3:13
Светая-светих, символ на .... Мт. 27:51
Скинията образ на .... – Евр. 8:2
След смъртта вярващите отиват директно на .... – 2Кор. 5:1,8; 1Сол. 5:10
Страданието подготвя вярващите за живота в .... – 2Сол. 1:5
Съвършенствата в .... пред несъвършенствата на земята – 1Кор. 13:9, и сл.
Същността на .... – Йн. 3:13
Третото .... еднозначно с рай – 2Кор. 12:2, третото небе, и сл.
Тялото на Христос в момента се намира на ...., а духовното му присъствие на земята – 1Сол. 4:16
Виж. и Рай/я.

Небесно/то царство


.... и малките деца – Мт. 19:14
.... проповядвано от Исус Христос – Мт. 4:17
Обяснение на термина “небесно” – Мт. 3:2
Поданиците на .... – Мт. 5:3
Покаянието, врата към .... – Мт. 4:17
Старо-заветни пророчества за издигането на .... – Мт. 3:2
Три аспекта на .... – 1Кор. 15:24, когато ще предаде
Виж. и Божие/то царство.

Неверие/то

 
За .... – Виж. §126 на Ев. от Йоан.
.... е грях – Йн. 16:9
.... е състояние на сърцето – Лк. 16:29-31; Евр. 3:12
.... пречи на Божието действие – Лк. 4:24
Последствията от .... – Евр. 3:12

Неделя


.... е ден за почивка, и богоугодни дела – Мк. 2:27
Събиране на дискус в .... – 1Кор. 16:2, да отделя по нещо
Христос променя денят за поклонение от събота в .... – Мт. 12:8; Отк. 1:10
Виж. и Господния ден.

Непростителност/та


.... между хората пречи на общението с Бога – Мт. 5:23

Нерон

(император) – Мт. 24:6

Никодим

– Йн. 3:1

Николай

(дякон) – Д.А. 6:5

Николаити/те

(секта, ерес)
Дякон Николай и .... – Д.А. 6:5
     Кои са били .... – Отк. 2:6
Учението на .... – Рим. 6:1

Нов/ото


За .... естество на вярващия – Еф. 4:24

Нов/ия Завет


.... за възнесението на Христос – Виж. §172 на Ев. от Лука.
.... и евангелието – 2Кор. 3:6
.... и Христовата кръв – 1Кор. 11:25
За .... – Мт. 26:28; 1Кор. 11:25
Кръвта на Исус утвърждава .... – Евр. 13:20, чрез кръвта
Сключването и потвърждаването на .... – Мт. 26:28
Пророкуването в .... – Д.А. 2:17
Трябва да проповядваме както Стария, така и .... – Мт. 28:20
Чудесата в .... са достоверни – Евр. 2:4, п-ф 3.

Новорождение/то


Божието слово и Светия Дух участват в .... на човека – Як. 1:18; 1Пет. 1:22
Елементите на .... – Мт. 12:13
Как се постига .... – Мт. 12:13
Любов към ближния, най-доброто външно доказателство за .... – Мт. 25:35; 1Пет. 1:22; 1Сол. 4:9
.... и водно кръщение – Тит 3:4-6, окъпването
.... като начало на духовен живот в Божието царство – Йн. 3:3
.... като преобразуване от духовна смърт, към духовен живот – 1Йн. 3:14
Понятието за .... у евреите – Йн. 3:4
Промяната, която .... изработва в грешника – 2Кор. 5:17
Светия Дух участва в .... – Мт. 25:3; 1Йн. 2:29
Същността на .... – Мт. 12:13; 1Йн. 2:29

Ной


Вярата и послушанието на .... – Евр. 11:7
.... и неговите съвременици – 1Пет. 3:19
.... като проповедник на правдата – 1Пет. 3:19, 2Пет. 2:4-9, Второ сравнение

Нютан


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Нютон


За тълкуванието на Откровение – Виж. Въведение на Откровението V, 3, п-ф 3.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.