< съдържание >

Тематичен индекс - М

Маврикий


За Якововата стълба и достъпа до Бога – Йн. 1:51

Магдала

– Мт. 15:39, Мк. 8:10

Магьосник/ци


За изобилието на .... и чародеи по времето на апостолите – Д.А. 8:9-11, 19:13-17
За Симон Магьосника – Д.А. 8:9-11
За претенциите на магьосниците и чародеите – Д.А. 8:9-11, 19:13-17

Майер


За братята на Исус – Мт. 13:55
За тълкуванието на 1Кор. 10:29,30

Макавеи

– Мт. 2:1

Македония


За щедростта на църквите в .... – 2Кор. 8:1, и сл.

Малта

– Д.А. 28:1

Мамон

– Мт. 6:24; Лк. 16:9

Манна/та


.... като Ангелски хляб – 1Кор. 10:3; Отк. 2:17
.... като образ на Христос – 1Кор. 10:4

Маран ата

– 1Кор. 16:22

Мария


1. .... сестрата на Лазар – Мт. 26:8
2. .... Магдалина – Мт. 27:55; Мк. 16:9
Всичко за .... – Лк. 8:2,3
.... не е блудницата от Лк. 7:37
3. .... майката на Яков и Йосия – Мт. 27:55
4. .... майката на Исус – Мт. 27:55
За статута на .... – Лк. 1:28,47,48, 11:27; Д.А. 1:14; 1Пет. 2:4-8

Марко


За .... – Д.А. 12:12; Кол. 4:10
За близостта на Павел и .... – 1Пет. 5:13; Кол. 4:10
За евангелието от .... – Д.А. 12:12; 1Пет. 5:13
За еврейското и римското име на .... – Кол. 4:11
За отделянето на .... от Павел и Варнава при мисионерското им пътешествие – Д.А. 13:13, 15:36-39; Кол. 4:10

Масло/то


.... като символ на Светия Дух – Мк. 6:9-13
Помазване с .... за изцеление на болни – Мк. 6:9-13; Як. 5:14

Матей


За евангелието от .... – Мт. 1:1, п-ф 3.
За .... (бирника, апостола и евангелиста) – Мт. 10:3

Материалните неща


Властта на Исус над .... – Мт. 8:32
Любовта към Бога и хората трябва да бъде по-голяма от любовта към .... – Мт. 8:32

Материалните нужди


Задоволяване на .... на бедните в Ранната църква – Д.А. 2:44
Христос ще снабди .... на своите служители, които изпраща – Лк. 22:35
Упование в Бога за снабдяване на .... – Мт. 6:25, и сл.

Меандър


Цитиран от Павел, в 1Кор. 15:33 – Д.А. 17:22-31
За “лошите другари, покваряват добрите нрави” – 1Кор. 15:33

Медицина/та


Ескулап, бог на .... – Д.А. 21:1; Отк. 2:13
Змията, като символ на Сатана и .... – Отк. 2:13
Пиене на вино с медицински цели – 1Тим. 5:23

Мелхиседек


За разликата между свещеничеството на Аарон и това на .... – Евр. 5:5, ти си мой син
.... като Салимски цар, свещеник и по-голям от Авраам – Евр. 7:1,2,3,4
.... като Цар на правдата и първообраз на Христос – Евр. 7:2,3
Христос като свещенник според чина на .... – Евр. 5:10

Мерзоста на запустението

– Мт. 24:15

Месия


Всичко за .... – Виж. §121 на Ев. от Матей.
Възкресението на Христос, е доказателство, че той е .... – Д.А. 5:30-32
Давидов син, титла за .... – Мт. 9:27
Исус Христос е .... – Лк. 24:25-27; Йн. 1:41, 3:17, 10:25, 11:47,48, 12:22,34, 14:1
Лъже-месии по времето на Христос – Мт. 24:5
Неправилната представа на евреите за .... и за неговото царство – Мт. 2:4, Виж и §121 на Ев от Матей; Д.А. 3:21
Пророците за .... и неговото царство – Мт. 2:4
Стария Завет говори за Исус, като за .... – Д.А. 6:10-15, 9:20-22; Д.А. 13:27, 17:3
Чудесата, потвъждават Христос като .... – Д.А. 2:22

Метеорология

– Мт. 16:2,3

Мид


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Милениум

– 1Кор. 15:24

Милост


Бог показва .... към нас – Мт. 5:7
Божията .... е достатъчна и за най-големия грешник – 1Тим. 1:12-17
Ние сме длъжни да показваме .... към другите – Мт. 5:7
“Отец на милосердието” (значение) – 2Кор. 1:3
Христовата .... е най-голямото доказателство за Божията любов и .... към грешника – Рим. 5:6-8, христос умря

Милостиня


Даване .... за бедните църкви (светии) – 1Кор. 16:1
Даване .... и благодат – 2Кор. 8:1
Даване .... и въздържане от даване – Мт. 5:42; 1Йн. 3:17; 2Кор. 8:14
Даване .... с неправилни мотиви – 1Кор. 13:3
Даване .... с правилни мотиви – 1Йн. 3:17; 2Кор. 8:1
Даване .... тайно (скришно) – Мт. 6:1-3
Доброволно даване на .... – 2Кор. 8:8
И бедните и богатите са длъжни да дават .... – 1Кор. 16:2, всеки от вас; 2Кор. 8:2, и дълбоката им беднотия

Мир/а


“Бог на ....” (стихове) – Евр. 13:20
За Христовия .... – Йн. 14:27; Кол. 3:15
.... в сърцето (вътрешен ....) – Фил. 4:7; 2Сол. 3:16
.... и благодат – 1Пет. 1:2
.... и единство – Еф. 4:3; Евр. 12:14
.... идва от “Бог на ....” – 2Сол. 3:16
.... с Бога – Лк. 1:79; Рим. 5:1,2
Трябва да желаем .... на братята – 3Йн. 15
Христос въдворява .... между Бога и човеците – Мт. 5:9; Лк. 2:14

Михаил


Архангел .... се бори със Сатана – Юда 8
Архангел .... пази гроба на Мойсей – Юда 8

Мишна

– Мт. 15:2

Мнаса

– Лк. 19:13

Мойсей


Гробът на .... се пази от архангел Михаил – Юда 8
За вярата и смирението на .... – Евр. 11:24-28
За вярата на родителите на .... – Евр. 11:23
За красотата и спасението на бебето .... – Д.А. 7:20; Евр. 11:23
За образованието и престижа на .... в Египет – Евр. 11:24-28
За способността на .... да говори – Д.А. 7:22
Планът за скинията бе даден на .... от Бога – Евр. 8:5
Прилики и разлики между .... и Христос – Евр. 3:1, и сл.

Молитва/та


Апостолите, посветени на Божието Слово и .... – Д.А. 6:4
Благодарение в .... – 1Тим. 2:1; Ф-м ст. 4-7
Вярата се укрепва с .... и пост – Мт. 17:20
Господната .... (Отче наш) – Мт. 6:9-13
За променящата сила на .... – Фил. 4:6
Искане на прошка преди .... – Мт. 5:23; Мк. 11:25
Исус е нашия пример за .... – Лк. 6:12
Казване “амин” в края на .... – 1Кор. 14:16
Липсата на отговор на .... често е за добро – 2Кор. 12:8, и сл.
.... в името на Исус – Мт. 18:19; Йн. 14:13,14
.... в Ранната църква – Д.А. 4:24-31
.... в тайно (уединено място) – Мт. 6:5,6, Мк. 1:35
.... е средство за благославяне на другите – Мт. 19:13
.... за благовестителя – Еф. 6:19
.... за високо-поставените в обществото – 1Тим. 2:2
.... за всички човеци и всички светии – Йн. 17:9;Еф. 6:18, и моление
.... за мира и реда в обществото – 1Тим. 2:2
.... за нашите врагове (тези, които ни гонят и оскърбяват) – Виж. §152 на Ев. от Лука; и Д.А. 7:59
.... за предпазване от изкушения и грях – Мт. 6:13
.... за църквите – Рим. 1:9-12; Кол. 1:3
.... и бдене – Лк. 21:36; Кол. 4:2
.... и благоговение – Еф. 3:14
.... и изкушение – Мт. 14:23; Лк. 22:32
.... и Исус Христос – Мт. 3:17, 6:9-13, Мк. 1:35
.... и поклонение на ангели са забранени – Евр. 1:14, п-ф 2 и 3.
.... и поста, мощно оръжие срещу силите на злото – Мк. 9:28
.... и поучението на Исус Христос – Лк. 21:37
.... и Св. Дух – Рим. 8:26; Еф. 6:18; Фил. 1:19, чрез вашата молитва
.... и свърхестествените проявления – Мт. 3:17
.... и святост – Мк. 1:35
.... и чудеса – Д.А. 9:36-42
.... искрена, сърдечна, а не механична – Мт. 6:7;Кол. 4:2
.... като общуване с Бога – Мт. 3:17, 6:5
.... към светиите – Лк. 16:24; 1Пет. 2:4-8
.... на основание Божия характер и същност – Йн. 17:9
.... не е изискване от Бога, а молба – Мт. 18:19
.... не трябва да е показна – Мт. 6:5,6
.... по волята на Бога – Мт. 18:19; Йн. 14:13;1Йн. 5:14
.... по волята на Бога, а не според нашите желания – Мт. 26:39
.... по време на мъки и страдания – Мт. 26:39
.... по всяко време и на всяко място – Мк. 1:35, Д.А. 10:9-16
.... преди взимане на важни решения – Лк. 6:12
.... преди избиране и ръкополагане на евангелски пастири и проповедници – Лк. 6:12
..... преди ядене – Мт. 14:19; Рим. 14:5-8, който яде;1Тим. 4:4, с благодарение
.... през нощта – Лк. 2:37, 21:37; 1Сол. 3:10
.... разкрива духовните истини – Мт. 3:17
.... рано сутрин – Мк. 1:35
.... с вяра – Як. 5:14
.... трябва да се отправя и към Троицата като цяло – 1Сол. 3:11
Настойчивост в .... – Мт. 7:7; Лк. 11:5-8, Виж. и §108 на Ев. от Лука.
Нашата нужда от .... – Лк. 6:12
Нуждата на Исус от .... като човек – Лк. 6:12
Пози на тялото по време на .... – Еф. 3:14
Помощта и вдъхновението на Св. Дух трябва да се търси в .... – Д.А. 1:14
Постоянство в .... – Кол. 4:2; 1Сол. 3:10, 5:17
Светия Дух вдъхновява .... на вярващия – Мт. 18:20
Темяна, символ на .... – Лк. 1:9
Условия за получаване в .... – Мт. 7:7,9,10; 1Йн. 5:14
Ходатайствена .... – 2Кор. 1:11
Христовата ....  в Гетсиманската градина – Мт. 26:39
Христос се моли (ходатайства) за грешника и престъпника – Виж. §152 на Ев. от Лука.

Молох

– Д.А. 7:43

Монашество

– 1Кор. 5:10, 7:2, и сл.

Моногамия

(брак с една жена) – 1Кор. 7:2, своя си жена

Мощи

(на светии) – Виж. Светии/те.

Мураторийски канон


За достоверността на посланието на Юда – Виж. Въведение към Общо послание на Юда.

Мъдреци

– Мт. 2:1

Мъдрост/та


За истинската .... – Як. 1:5-8, 3:13-18
За плътската и духовна .... – 2Кор. 1:12, не с плътска
.... и Светия Дух – Як. 3:13-18
Христос, наша .... – 1Кор. 1:30, мъдрост
Същността на .... – Як. 1:5-8

Мъж

– Виж. Семейство.

Мързел/а


Да не насърчаваме хората към ...., а към труд – 2Сол. 3:10
Духовния .... е първи враг на християнина – Евр. 6:12
.... (безделието) води до любопитство – 2Сол. 3:11
.... и християнина – 1Сол. 4:11, да вършите, и сл.

Мъртви/те


Кръщение заради .... (обяснение) – 1Кор. 15:29
Оплакване на .... – Йн. 11:18
Христос, като “първороден от ....” (обясненине) – Отк. 1:5

Мъченичество/то


Бог ще отмъсти за смъртта на мъчениците си – Отк. 6:9-11
Вярата, жертвата и .... на Авел – Евр. 11:4
.... за Христос – Йн. 14:27; Евр. 11:37
.... което не ползва – 1Кор. 13:3, и ако предам
Подражание вярата на мъчениците – Евр. 13:7
Стефан, първият мъченик на Християнската църква – Д.А. 6:5, 7:59
Виж. и Гонения/та.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.