< съдържание >

Тематичен индекс - К

Кадене.

Виж. Темян.

Каиафа


Тясната връзка между служението на Анна и .... – Лк. 3:2; Д.А. 4:6
Характерът и служението на първосвещеника .... – Мт. 26:3-5,57; Лк. 3:2; Йн. 11:49

Калвин


За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, или като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За възкресението като цел за християнина – Фил. 1:6, п-ф 2
За духовното ястие и духовното питие в 1Кор. 10:3,4
За “Отец е по-голям от мене” – Йн. 14:28
За “Огън дойдох да хвърля на земята” – Лк. 12:49
За освещаващото Божие присъствие – 2Пет. 1:16-18
За святостта и верността – Еф. 1:1
За трънът в плътта на Павел – 2Кор. 12:7
За тълкуванието на Гал. 3:19,20
За тълкуванието на Д.А. 26:28
За тълкуванието на Еф. 4:8
За тълкуванието на Кол. 2:14
За тълкуванието на 1Кор. 11:16
За тълкуванието на 1Кор. 15:29
За тълкуванието на 1Пет. 3:21
За тълкуванието на Рим. 7:14-25
За тълкуванието на 1Тим. 2:11-15
За тълкуванието на Фил. 1:11, 3:1, за мене; 21, по упражнението; 4:14,17
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2
За цитата в Еф. 4:14

Калигула

(император) – Мт. 24:6

Камък


За отваления .... при гроба на Исус – Мт. 28:2-4
За твърдия ...., и здравата основа в духовен смисъл – 1Пет. 2:4-8
Христос като “Крайъгълен ....” – Мт. 21:42,44; 1Пет. 2:4-8; Рим. 9:30-33

Кана

– Йн. 2:1

Кандакия

– Д.А. 8:27

Канибализъм


.... по време на обсадата на Ерусалим – Мт. 24:21

Капернаум


.... като главен град (централа) на Исусовото служение – Мт. 4:13, 11:23; Йн. 6:22

Карпократийци


Гностическа секта, през първи век – 2Пет. 3:4

Квас/ът


За .... на фарисеите, садукеите и Ирод – Мк. 8:14-21
.... като символ на грях – 1Кор. 5:6, не знаете ли, и сл.
.... като символ на учение – Мт. 16:12
Фарисейския .... е лицемерие – Мт. 16:12

Квириний

– Лк. 2:2

Кедрон

– Виж. §140 на Ев. от Йоан.

Кенозис

– Фил. 2:7

Керинт


Виден учител на Гностицизма по времето на ап. Йоан – 1Йн. 2:26

Кесар

– Мт. 22:17

Кесария

– Д.А. 10:1

Кесария Филипова


Значение на името и месторазположение на .... – Мт. 16:13
.... е основана от Филип (синът на Ирод Велики) – Лк. 3:1

Кимвал

– 1Кор. 13:1

Киприян


За начина на избиране на презвитери – Тит 1:5

Кипър

– Д.А. 11:19

Кирил и Методий

– Виж. Въведение към 1Сол. II, п-ф 3.

Киринея

– Д.А. 11:20

Кифа

– Мт. 10:2, 16:18; Йн. 1:41; Гал. 2:11-13. Виж. и Петър.

Клавдий

(император) – Мт. 24:6

Клада


Дървен уред за мъчение – Д.А. 16:22-24

Класна стая

– Лк. 2:46

Клеопа

– Мт. 27:55; Лк. 24:18

Клетва/та

(заклеване)
Всичко за .... – Мт. 5:34
.... в Павловите послания – 2Кор. 1:18
.... в съд – Як. 5:12
.... като потвърждение на истина – Евр. 6:13,16,17

Климент Александрийски


За авторството на второ и трето Йоанови послания – Виж. Въведение към второ и трето Йоанови послания I.
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 5.
За достоверността на Деяния на апостолите – Виж. Въведение към Деяния на апостолите
За достоверността на посланието на Юда – Виж. Въведение към Общо послание на Юда
За една негова песен посветена на Спасителя – Еф. 5:14
За Николай (дякона) и Николаитите (сектата, ереста) – Д.А. 6:5
За обречеността на падналите ангели – Юда 6
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, след II, 3

Климент Римски


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 2.
За късното служение на ап. Павел – Д.А. 28:30
За пътуването на Павел до Испания – Рим. 15:22-24, на отиването
Оприличен с Климент от Фил. 4:3

Книга/та на Живота

– Лк. 10:20; Отк. 3:4-6; Отк. 20:11-15

Книги/те


За високата цена, на която са се продавали .... на Св. Писание през апостолско време – 2Тим. 4:13

Книжник

– Мт. 5:20; Мк. 1:22; Лк. 10:25

Коза/та


Духовният преобраз на .... – Мт. 25:33

Кокей


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Колос

– Виж. Въведение към посланието до Колосяните, п-ф 1.

Колосяни/те


Сравнителни пасажи доказващи близостта между посланието към Ефесяните и посланието към .... – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, IV, и Въведение към посланието до Колосяните, п-ф 5.

Комуни


За ранно-християнските .... – Д.А. 2:44, 4:32

Коринт

– Д.А. 18:1, Виж. и Въведение на първото послание към Коринтяните I.

Корнилий

– Д.А. 10:1,2, и сл.

Кос

(град) – Д.А. 21:1

Коса


За дългата .... на жената – 1Кор. 11:14

Кражба/та


За .... и трудолюбието – Еф. 4:28
.... на пари е мерзост пред Господа – Тит 2:9

Крит

– Тит 1:5

Крайъгълен камък

– Мт. 21:42,44; Еф. 2:20

Кротост

– Еф. 4:2

Кръв/та


За Новия Завет и Христовата .... – 1Кор. 11:25
За очистителната .... на Старозаветните жертви – Мт. 26:28
За очистителната .... на Христос – Мт. 26:28; Д.А. 22:16; 1Пет. 1:2; 1Йн. 1:7; Отк. 7:9-17, на агнето
Значение на Христовата ...., и основното й място в Евангелието и спасението – 1Йн. 1:7; Отк. 7:9-17, на агнето
.... и грях – Мт. 26:28; Д.А. 22:16; 1Пет. 1:2; 1Йн. 1:7; Отк. 7:9-17, на агнето
.... на Исус утвърждава Новия Завет – Евр. 13:20, чрез кръвта
.... по лицето на Исус, свидетелство за неговото страдание – Лк. 22:44
Умилостивителната .... на Христос дава достъп на вярващите до Светая светих (небето, Бога) – Мт. 27:51
Христовата .... вика за прощение – Виж. §152 на Ев. от Лука; Евр. 12:24
Христовата ...., цената за нашето изкупление – 1Пет. 1:17-19; Еф. 1:7
Ядене Христовата плът и пиене Христовата .... (обяснение) – Йн. 6:53; Евр. 13:10

Кръвна нива

(акелдама) – Мт. 27:7,8,9; Д.А. 1:18

Кръст/а,ове


Величието на Христовото страдание и смърт на .... – Мт. 27:35
Видове .... за разпятие – Мт. 27:35
За процедурата при разпятие на .... – Мт. 27:35
Какъв беше .... на Исус – Мт. 27:35
Какво умря на ...., човешкото или Божественото у Христос – 1Пет 3:18; 1Кор. 2:8, господа на славата
.... в християнството – Кол. 1:20
Разпъване на .... – Мт. 27:20,26
Страданието и смъртта на разпънатите на .... – Мт. 27:35
Христовия .... е същността на евангелието – 1Кор. 2:2, освен Исуса Христа

Кръщение/то


Вярващите трябва да очакват .... със Светия Дух – Д.А. 2:4
Водното ...., да се приема след повярването, или по-късно – Д.А. 16:33
Водното .... е за възрастни хора, които могат да упражняват вяра – Тит 3:4-6, окъпването
Водното .... е изповед на вяра в Христос – Мк. 16:16, Гал. 3:25-29
Водното .... е изповед на вяра в, и посвещение на Отец, Син и Св. Дух (Св. Троица) – Мт. 28:19
Кръвта Христова, Словото Божие, и Св. Дух измиват греха, а не водното .... – Д.А. 22:16; Еф. 5:26, с водно умиване; Кол. 2:12; Евр. 6:1, (3)
.... заради мъртвите (обяснение) – 1Кор. 15:29
.... и вяра – Гал. 3:25-29
.... и новорождение – Тит 3:4-6, окъпването
.... и покаяние – Тит 3:4-6, окъпването
.... и спасение – Мк. 16:16
.... като символ на страданието на Исус – Лк. 12:49
.... на Исус Христос – Йн. 3:22,25
.... на Йоан Кръстител – Мт. 3:6
.... със Светия Дух и огън – Мт. 3:11
Същността на водното .... – Д.А. 8:36-38; 22:16; Рим. 6:3; Еф. 5:26, с водно умиване; Тит 3:4-6, окъпването; Евр. 6:1, (3)

Ксенофон


За Арабия – Гал. 1:15-17, арабия

Кучета

(псета)
Презрителен израз, използван от евреите за всички езичници – Фил. 3:2

Кънингам


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.