съдържание >

Тематичен индекс - А

Аарон


За разликата между свещеничеството на .... и това на Мелхиседек - Евр. 5:5, ти си мой син

Абот


За братята на Исус - Мт. 13:55
За любовта на дело към ближния - Мт. 25:35

Авва Отче


Разяснение на израза .... - Рим. 8:14-17, авва отче

Август


Значение на титлата .... и притежателите й - Д.А. 25:14-21 Императорът при Христовото рождение - Лк. 2:1, 3:1
Месец .... е кръстен на Император .... - Д.А. 12:21-23
Виж. и Император/и.

Августин


За .... и борбата му с Пелагий - Фил. 1:6, п-ф 2; 2:13, според
За "беззаконния" в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, като човек (личност), а не като система от зло - Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За безбрачието и монашеството - 1Кор. 7:2, своя си жена
За блудния син - Лк. 15:13
За вярата, която е основата на всичко в християнския живот - 2Пет. 1:5-7
За думата "съсъд" в 1Сол. 4:4
За единомислието и свободата на изказване на мнение в църквата - 1Пет. 3:8-12
За злобата, завистта, лицемерието, и одумването - 1Пет. 2:1-3
За значението на 1Пет. 3:19, като проповядване на Христос чрез Ной на грешниците в Ноевите дни - 1Пет. 3:19, № I
За изкушенията - Як. 1:13
За любовта на Христос към църквата - Мт. 22:9
За молитвата на Стефан, за тези, които го убиваха - Д.А. 7:59
За незнанието на Христос за деня и часа на второто пришествие и края на света - Мк. 13:32
За отлъчването от църквата - 1Тим. 1:20
За Павловото изобличение на Петър в Гал. 2:11-13
За получателите на Първо Йоаново послание - Виж. Въведение към Първо Йоаново послание.
За праведния, който като пребъдва в Христа не греши - 1Йн. 3:4-10.
За проповедническия плам на Петър след изливането на Св. Дух в денят на Петдесетница - Д.А. 2:14
За "пророк", вместо Еремия в Мт. 27:9
За светещото лице на Стефан пред Съвета - Д.А. 7:1
За тълкуванието на Рим. 7:14-25
За 1000-та години от Отк. 20:1-3
За Христовите притчи (цит. от "Евангелски въпроси") - Виж. §114 на Ев. от Матей.
За Църковната йерархия през вековете - 1Тим. 3:1, п-ф 2
За явните противоречия в Библията - Виж. Въведение към Общото Яковово Послание IV.

Авел


Вярата, жертвата и мъченичеството на .... - Евр. 11:4

Авиатар

- Мк. 2:26

Авиев/ия отред


За .... - Лк. 1:5

Авраам


.... като гордостта на евреите - Лк. 16:24
.... като отец на всички вярващи - Рим. 4:9-12, да бъде той отец
За вярата на .... - Лк. 1:18; Лк. 16:24; Рим. 4:19-22; Гал. 3:6-9; Евр. 11:8,17-19
За вярата и търпението на .... - Евр. 6:15
За принасянето в жертва на Исаак от .... (коментар) - Евр. 11:17-19

Авраамово лоно

- Лк. 16:22

Агнец Божий


Христос, е съвършената жертва като .... - Евр. 8:3
Христос, като .... - 1Пет. 1:17-19
Христос, като ...., който взема греховете на света - Йн. 1:29
Христос, като Пасхалния ...., заклан за нас - 1Кор. 5:7, защото; Евр. 9:25

Ад/а


.... е приготвен за дявола и неговите ангели, божието царство за хората - Мт. 25:41
.... е крайната участ на нечестивите - Мт. 13:42
.... като вечно отделяне от Божието присъствие - Мт. 25:41
.... като място на наказание - Мт. 13:42
.... като място на престояване на мъртвите праведни и нечестиви - Лк. 16:23, 1Кор. 15:55, где ти е аде победата
.... като място на умрелите - 1Кор. 15:55, где ти е аде победата
.... като огнена пещ - Мт. 13:42
.... като огнено езеро - Отк. 19:19-21
Временен или вечен е .... (коментар) - Мт. 25:46; Лк. 12:48
За мъките (страданията) в .... - Лк. 16:24
За огъня в .... - Лк. 16:24
Кой отива в .... (обяснение) - Мт. 25:41
Няма покаяние в .... - Лк. 16:26
Виж. и Наказание/я.

"Аз съм"


Обяснение на израза .... - Йн. 8:23

Азия

- 1Пет. 1:1; 1Кор. 16:19; Отк. 1:4

Акелдама

(кръвна нива) - Мт. 27:7,8,9; Д.А. 1:18

Акива

(равин) - Мт. 15:2

Акриди

- Мт. 3:4

Акила и Прискила

- Д.А. 18:2

Алкасар


За тълкуванието на Откровение - Виж. Въведение на Откровението V, 2.

Алкохол

- Виж. Вино.

Алфей

- Мт. 27:55

Алфорд


За братята на Исус - Мт. 13:55
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите - Виж. Въведение на Посланието до Евреите III, п-ф 4, и сл.
За къпалнята Витесда - Йн. 5:3
За "Отец е по-голям от мене" (обяснение на израза) - Йн. 14:28
За празникът Шатроразпъване - Йн. 7:37
За тълкуванието на Йн. 4:38
За тълкуванието на Йн. 5:37
За тълкуванието на Лк. 7:29-30
За чашата с оцет подадена на Исус от войниците - Лк. 23:36
За Якововата стълба - Йн. 1:51

Амбросий


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите - Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.
За начина на избиране на презвитери - Тит 1:5
За притчата за богатия безумец - Лк. 12:17
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата - 1Пет. 3:19, II, 2

Амин


За фразата "истина, истина", или ...., .... - Мт. 5:18; Йн. 1:51
Значение на думата .... - Мт. 5:18, 6:13, амин; 1Кор. 14:16
Казване .... в края на молитва - 1Кор. 14:16
Христос, като .... (верен и истинен) - Мт. 5:18

Амнистия

- Мт. 27:15-18

Амфитеатър

- 1Кор. 4:9

Анания


1. За първосвещеника .... - Д.А. 23:5
2. За ученика .... и обръщението на ап. Павел - Д.А. 9:10-19

Анатема

- 1Кор. 12:3, 16:22

Ангели/те


Ангела на Завета и другите .... - Евр. 2:2
.... в живота на Исус и светиите - Мт. 4:11, 26:37; Лк. 22:43; Д.А. 5:19
.... вършат Божията воля - Мт. 24:31; Лк. 1:11; 1Тим. 5:21; Евр. 1:7,14
.... живеят с Бога на небето - Лк. 1:11
.... и изкуплението - Еф. 3:10
.... като Божии синове - Евр. 1:5, п-ф 4.
.... като началници на народите - Евр. 2:5, п-ф 2.
.... като небесно войнство - Лк. 2:13
.... от висок ранг - Мт. 18:10
.... при празния гроб на Исус - Мт. 28:2-4,5
.... служат на, и пазят вярващите - Мт. 18:10, 24:31, 26:37; Лк. 1:11, 22:43; Д.А. 5:19; Евр. 1:14
.... ще участват в последния съд - Мт. 13:39
Божият Син стои по-горе от .... - Евр. 1:7,13
Всичко за .... - Лк. 1:11; Евр. 1:13,14
Даването на закона и служението на .... - Гал. 3:19, беше прогласен от ангели; Евр. 2:2
За личните имена на .... - Лк. 1:19
За падналите .... и техния главатар - 2Пет. 2:4-9
За различните обозначения на .... - Еф. 1:21
За реалността на .... в днешно време - Д.А. 5:19
Защо Бог възложи проповядването на евангелието на човека, а не на .... (обяснение) - Д.А. 5:20; 9:10-19, 10:3-8
Значение на името "ангел" - Лк. 1:11
Молитва и поклонение на .... са забранени - Евр. 1:14, п-ф 2 и 3.
Няколко от .... имат лични имена - Лк. 1:11; 1Тим. 5:21
Пастирите, като .... на църквите - Отк. 1:13-20, ангелите
Поклонение (обожаване) на .... - Кол. 2:18, ангелослужение
Сатана се преструва на светъл ангел - 2Кор. 11:14
Участта (наказанието) на падналите .... - 2Пет. 2:4-9
Явление на .... в човешки образ - Мт. 28:5
Явление на Христос като ангел в Стария Завет (теофания) - Д.А. 7:30
Виж. и Демони/те.

Андрей

- Мт. 10:2

Андруз


За датировката на Рождество Христово - Лк. 2:8

Анна


За първосвещеника .... - Лк. 3:2
Тясната връзка между .... и Каиафа - Лк. 3:2; Д.А. 4:6

Анселм


За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата - 1Пет. 3:19, II, 2

Антигон

(от Хасмонейската династия) - Мт. 2:1

Антиох Епифан


За оскверняването на храма от .... през 167г. преди Р.Х. - Йн. 10:22; Виж. и Въведение на Откровението IV, 4, п-ф 4.
.... и "Мерзоста на запустението" - Мт. 24:15

Антиохия

- Д.А. 11:19, и сл., 13:4

Антипатър

- Мт. 2:1

Антипатрида

- Д.А. 23:31

Антихрист/и


.... и звяра от Откровение, са едно и също лице - 2Сол. 2:8
.... и лъжливите му чудеса - 2Сол. 2:9,10
.... и Сатана - 2Сол. 2:9
.... като хора лъже-учители, противници на Христос и неговата църква - 1Йн. 2:18, 4:2
За ...., "беззаконния", който ще дойде в края на времената - Виж. предисловие към гл. 2 на 2Сол.
За действието духа на .... сега и телесното му явяване в бъдеще - 2Сол. 2:3, човекът на греха
Накрая Господ Исус ще порази .... - 2Сол. 2:8
Характер и претенции на .... - 2Сол. 2:4

Антония

(крепостта) - Мт. 26:47; Д.А. 21:31-36

Апис

(свещения бик)
Идолопоклонството на евреите и .... - Д.А. 7:41

Апокрифи/те


За авторите и времето на .... - Лк. 1:1

Аполос


.... в Новия Завет - Д.А. 18:24-28
.... като предполагаем писател на Посланието до Евреите - Виж. Въведение на Посланието до Евреите III.
.... като пример за знаещ, но смирен проповедник - Д.А. 18:24-28

Апостол/а


.... полага основата на църквата - Рим. 1:1, призван за апостол
Апостолската власт на ап. Павел - 2Кор. 1:24
Божия призив за апостолство - 1Кор. 1:1
Изисквания да бъде някой .... на Христос - 1Кор. 9:1
Обяснение на думата .... - Йн. 17:17
Разликата между .... и пастир - Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.
Христос като .... (пратеник) до грешното човечество - Евр. 3:1, посланника

Апостоли/те


.... бяха и презвитери на местните църкви - 1Пет. 5:1-4
.... и пророци - Еф. 4:11
.... като слуги Исус Христови - Рим. 1:1, раб Исус Христов
.... посветени на Словото Божие и молитвата - Д.А. 6:4
Длъжноста на Божиите .... - Мт. 5:12, 10:1, Мк. 3:14; Д.А. 6:4
За други лица (различни от 12-те), които се наричаха .... - Д.А. 14:14-17
За 12-те .... - Мт. 10:1,2
Призоваването на 12-те .... - Мт. 4:18, и сл.
12-те ...., като свидетели на Христовото възкресение - Мт. 16:18; Д.А. 10:40-43, 13:30-37
За изобилието на магьосници и чародеи по времето на .... - Д.А. 8:9-11
За лъже-.... - 2Кор. 11:13
За названието "свети" по отношение на .... - Еф. 3:5, на неговите
За очакването на второто пришествие на Христос по времето на .... - 1Кор. 15:51, не всички ще починем; 1Сол. 1:10, 4:15, 5:2
Неправилно разбиране на .... на Божието царство - Д.А. 1:6
Петър, пръв между първите .... - Мт. 16:18
Св. Дух е вдъхновявал .... в проповядване и писане - Мт. 10:20
Семейният статут на .... - Мт. 8:14; 1Кор. 9:5
Съдържание и същност на проповядването на .... - Д.А. 10:36-39
Христовата смърт и страдания, неразбрани от .... - Мт. 16:21,22
Христос и ...., основа на църквата - Мт. 16:18; 1Йн. 2:24; Еф. 2:20

Арабия

- Гал. 1:15-17

Арамейски език

- Мт. 1:1

Арат


Цитиран от Павел, "защото дори негов род сме" - Д.А. 17:22-31

Ареопаг

- Д.А. 17:19-21

Арета


1. За цар ...., (тъст на Ирод Антипа) - 2Кор. 11:32
2. .... Кесарийски
За тълкуванието на числото 666 - Отк. 13:18

Ариани/те


.... отричали Божественоста на Христос - 1Кор. 15:28, тогава и Сам Синът; 2Кор. 4:4; Тит 2:13
.... отричали единството на Христос с Бог Отец - Йн. 10:29
.... твърдели, че Христос е сътворен - Кол. 1:15
Екзегетиката на .... - 1Кор. 8:6, и един Господ Исус Христос

Ариматея

- Мт. 27:57

Аристарх

- Д.А. 27:2; Кол. 4:10

Армагедон

- Отк. 16:12-16

Арнолд


За състоянието на Гърция през първи век - 2Кор. 8:2

Артемида

- Виж. Въведение на Посланието към Ефесяните, I, п-ф 3.

Архелай

(син на Ирод Велики)
Характер и царуване на .... - Мт. 2:1,22; Лк. 3:1

Архип

- Кол. 4:17

Асирово/то племе

- Лк. 2:36

Аскетизъм


Нездрав .... - 1Тим. 4:8

Атанасий


За длъжността на Божия пастир - 1Пет. 5:1-4, нито като че обладавате наследието Божие
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата - 1Пет. 3:19, II, 2

Атина

- Д.А. 17:16, 22-31

Атрибути на Бога

. Виж. Бог/а, Исус Христос, Светия Дух.

Ахаия

- 2Кор. 1:1

съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.