съдържание напред

Евангелието от Йоан по пасажи

1 Предисловието на Евангелието от Йоан  Йн. 1:1-18.
19 Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус. (Оттатък Йордан)  Йн. 1:19-34.
20 Запознаването на учениците на Йоан с Исус  Йн. 1:35-42.
21 Разговорът на Исус с Филип и Натанаил  Йн. 1:43-51.
22 Сватбата в Кана Галилейска  Йн. 2:1-12.
23 Исус чисти храма. (Ерусалим)  Йн. 2:13-25.
24 Разговор с Никодим. (Ерусалим)  Йн. 3:1-21.
25 Исус кръщава в Юдея. Йоан пак свидетелствува за него  Йн. 3:22-36.
26 Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница  Йн. 4:1-3; Мт. 4:12; Мк. 1:14; Лк. 4:14; Мт. 14:3-5; Мк. 6:17-20; Лк. 3:19,20.
27 Разговор със самарянката. Мнозина от самаряните повярват в Исус. (В Сихар)  Йн. 4:4-42.
28 Исус поучава в Галилея  Йн. 4:43,44; Мт. 4:17; Мк. 1:14,15; Лк. 4:14,15; Йн. 4:45.
29 Изцеление на сина на един царски чиновник от Капернаум. (В Кана)  Йн. 4:46-54.
39 Господ Исус идва в Ерусалим; изцелява един болен при къпалнята Витесда; и учи  Йн. 5:1-47.
61 Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди  Мт. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-14.
62 Исус ходи по водата на Галилейското езеро  Мт. 14:22-36; Мк. 6:45-56; Йн. 6:15-21.
63 Поучава в синагогата в Капернаум  Йн. 6:22-7:1.
76 Последното напускане на Галилея  Йн. 7:2-10; Мт. 19:1; Мк. 10:1; Лк. 9:51-56.
79 Празникът на шатрите; поучение на Исус. (В Ерусалим)  Йн. 7:11-8:1.
80 Жената хваната в прелюбодейство. (В Ерусалим)  Йн. 8:2-11.
81 Исус продължава да поучава, а когато юдеите искат да го убият с камъни, той се спасява  Йн. 8:12-59.
82 Исус изцелява един сляпо-роден; показва себе си като Добрия Пастир  Йн. 9:1-10:21.
90 Празникът на освещението на храма; Исус се оттегля от Ерусалим и отива оттатък Йордан  Йн. 10:22-42.
98 Възкресението на Лазар. (Във Витания)  Йн. 11:1-46.
99 Съветът на Каиафа против Исус; Исус се оттегля от Ерусалим до Ефраим  Йн. 11:47-54.
111 Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон  Йн. 11:55-57; Мт. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Йн. 12:1-11.
112 Тържественото влизане на Исус в Ерусалим  Мт. 21:1-11, 14-17; Мк. 11:1-11; Лк. 19:29-44; Йн. 12:12-19.
125 Някои гърци искат да видят Исус; неговия разговор; глас от небето  Йн. 12:20-36.
126 Неверието на юдеите  Йн. 12:37-50.
134 Исус измива нозете на учениците си  Йн. 13:1-20.
135 Исус посочва предателя; Юда се оттегля  Мт. 26:21-25; Мк. 14:18-21; Лк. 22:21-23; Йн. 13:21-35.
137 Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър  Мт. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-38; Йн. 13:36-38.
138 Последният разговор на Исус с учениците преди страданията му  Йн. 14,15 и 16гл.
139 Последната молитва на Исус заедно с учениците- Йн. 17гл.  
140 Исус в Гетсимания  Мт. 26:30, 36-46; Мк. 14:26, 32-42; Лк. 22:39-46; Йн. 18:1.
141 Исус предаден и хванат  Мт. 26:47-56; Мк. 14:43-52; Лк. 22:47-53; Йн. 18:2-12.
142 Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос  Мт. 26:57,58, 69-75. Мк. 14:53,54, 66-72; Лк. 22:54-62; Йн. 18:13-27.
144 Завеждат Исус при Пилат  Мт. 27:1,2; Мк. 15:1; Лк. 23:1; Йн. 18:28.
146 Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне  Йн. 18:29-32; Мт. 27:11-14; Мк. 15:2-5; Лк. 23:2-5; Йн. 18:33-38.
148 Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие  Мт. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:17-25; Йн. 18:39,40, 19:1.
149 Войниците се поругават с Исус  Мт. 27:27-30; Мк. 15:16-19; Йн. 19:2,3.
150 Последният опит на Пилат да пусне Исус  Йн. 19:4-16.
151 Отвеждат Исус да го разпнат  Мт. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Йн. 19:16,17.
152 Разпятието  Мт. 27:35-38; Мк. 15:24-28; Лк. 23:33,34,38; Йн. 19:18-24.
154 Исус препоръчва майка си на Йоан  Йн. 19:25-27.
155 Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус  Мт. 27:45-50; Мк. 15:33-37; Лк. 23:44-46; Йн. 19:28-30.
157 Пробождането на ребрата Му  Йн. 19:31-37.
158 Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус  Мт. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Йн. 19:38-42.
160 Възкресението; Жените посещават гроба  Мт. 28:1-4; Мк. 16:1-4; Лк. 24:1-3; Йн. 20:1,2.
163 Петър и Йоан тичат към гроба  Лк. 24:12; Йн. 20:3-10.
164 Исус се явява на Мария Магдалина  Мк. 16:9-11; Йн. 20:11-18.
167 Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях  Мк. 16:14; Лк. 24:36-43; Йн. 20:19-25.
168 Явява се втори път на учениците, когато и Тома е с тях  Йн. 20:26-29.
173 Краят на евангелието от Йоан  Йн. 20:30,31, и 21:25.
169 Явява се на седем ученици при Галилейското езеро  Мт. 28:16; Йн. 21:1-24.
173 Краят на евангелието от Йоан  Йн. 20:30,31, и 21:25.

съдържание напред


© Всички права запазени.