съдържание напред

Евангелието от Лука по пасажи

2 Предисловието на Евангелието от Лука  Лк. 1:1-4.
3 Ангел Гавриил предсказва на Захария рождението на Йоан. (В Ерусалим)  Лк. 1:5-25.
4 Ангел Гавриил предсказва на Дева Мария, че тя ще зачне и ще роди Исус. (В Назарет)  Лк. 1:26-38.
5 Дева Мария посещава Елисавета. (В планинската част на Юдея)  Лк. 1:39-56.
6 Рождението на Йоан Кръстител. (В планинската част на Юдея)  Лк. 1:57-80.
8 Рождението на Исус. (Във Витлеем)  Лк. 2:1-7.
10 Ангел известява на овчарите за раждането на Исус. (Близо до Витлеем)  Лк. 2:8-20.
11 Обрязването на Исус и представянето му в храма. (Във Витлеем и Ерусалим)  Лк. 2:21-38.
14 Завръщането от Египет и заселването в Назарет  Мт. 2:19-23; Лк. 2:39,40.
15 Исус в храма на дванадесет години  Лк. 2:41-52.
16 Проповядването на Йоан Кръстител. (В Юдейската пустиня)  Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18.
26 Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница  Йн. 4:1-3; Мт. 4:12; Мк. 1:14; Лк. 4:14; Мт. 14:3-5; Мк. 6:17-20; Лк. 3:19,20.
17 Кръщението на Исус. (В Йордан)  Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21,22.
9 Родословия  Мт. 1:1-17; Лк. 3:23-38.
18 Изкушението на Исус. (В Юдейската пустиня)  Мт. 4:1-11; Мк. 1:12,13; Лк. 4:1-13.
26 Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница  Йн. 4:1-3; Мт. 4:12; Мк. 1:14; Лк. 4:14; Мт. 14:3-5; Мк. 6:17-20; Лк. 3:19,20.
28 Исус поучава в Галилея  Йн. 4:43,44; Мт. 4:17; Мк. 1:14,15; Лк. 4:14,15; Йн. 4:45.
30 Исус поучава в Назарет, но хората не го приемат  Лк. 4:16-30.
33 Изцелението на един обладан. (В Капернаум)  Мк. 1:21-28.; Лк. 4:31-37.
34 Изцелението на тъщата на Петър и на мнозина други. (В Капернаум)  Мт. 8:14-17; Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41.
35 Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен  Мт. 4:23-25 и 8:2-4; Мк. 1:35-45; Лк. 4:42-44 и 5:12-16.
32 Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан. (Близо до Капернаум)  Лк. 5:1-11; Мт. 4:18-22; Мк. 1:16-20.
35 Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен  Мт. 4:23-25 и 8:2-4; Мк. 1:35-45; Лк. 4:42-44 и 5:12-16.
36 Изцелението на един парализиран човек. (В Капернаум)  Мт. 9:2-8; Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26.
37 Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му. (В Капернаум)  Мт. 9:9-13; Мк. 2:13-17; Лк. 5:27-32.
38 Отговор на питания за поста  Мт. 9:14-17; Мк. 2:18-22; Лк. 5:33-39.
40 Учениците късат класове в съботен ден  Мт. 12:1-8; Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5.
41 Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден  Мт. 12:9-14; Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11.
43 Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли  Мт. 10:2-4; Мк. 3:13-19; Лк. 6:12-17.
42 Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения  Мт. 12:15-21; Мк. 3:7-12; Лк. 6:7-19.
44 Словото на Исус на планината. (Близо до Капернаум)  Мт. 5:1-8:1; Лк. 6:20-49.
45 Изцеление на слугата на стотника. (Капернаум)  Мт. 8:5-13; Лк. 7:1-10.
46 Възкресението на синът на една вдовица. (Близо до Наин)  Лк. 7:11-17.
47А Йоан Кръстител изпраща ученици до Исус; Свидетелството на Исус за Йоан  Мт. 11:2-19; Лк. 7:18-35.
47Б Осъждението на непокаялите се градове; покана към натоварените  Мт. 11:20-30.
48 На трапезата в дома на Симон Фарисеина, една жена Го помазва с миро  Лк. 7:36-50.
49 Господ обхожда Галилея пак с дванадесетте апостоли  Лк. 8:1-3.
52 Притчата за сеяча. (При Галилейското езеро)  Мт. 13:1-23; Мк. 4:1-25; Лк. 8:4-18.
51 Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници  Мт. 12:46-50; Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21.
54 Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро)  Мт. 8:18; Мк. 4:35; Лк. 8:22; Мт. 8:19-22; Лк. 9:57-62; Мт. 8:23-27; Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25.
55 Гадаринските обладани  Мт. 8:28-9:1; Мк. 5:1-21; Лк. 8:26:-40.
56 Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир. (В Капернаум)  Мт. 9:18-26; Мк. 5:22-43; Лк. 8:41-56.
59 Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща  Мт. 9:35-38, 10:1,5-42, 11:1; Мк. 6:6-13; Лк. 9:1-6.
60 Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите  Мт. 14:1,2,6-12; Мк. 6:14-16, 21-29; Лк. 9:7-9.
61 Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди  Мт. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-14.
70 Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си. (В околностите на Кесария Филипова)  Мт. 16:13-28; Мк. 8:27-9:1; Лк. 9:18-27.
71 Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор)  Мт. 17:1-13; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36.
72 Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят  Мт. 17:14-21; Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-43.
73 Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си  Мт. 17:22-23; Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45.
75 Различни поучения. (В Капернаум):  Мт. 18:1-35
75 Различни поучения. (В Капернаум):  Мт. 18:1-35
75А За смиреномъдрие; пример с едно дете  Мт. 18:1-5; Мк. 9:33-37; Лк. 9:46-48.
75Б За един, който не следваше учениците  Мк. 9:38-41; Лк. 9:49,50.
76 Последното напускане на Галилея  Йн. 7:2-10; Мт. 19:1; Мк. 10:1; Лк. 9:51-56.
54 Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро)  Мт. 8:18; Мк. 4:35; Лк. 8:22; Мт. 8:19-22; Лк. 9:57-62; Мт. 8:23-27; Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25.
77 Изпращането на седемдесетте  Лк. 10:1-16.
83 Връщането на седемдесетте. (В Ерусалим или в околността му)  Лк. 10:17-24.
84 Притчата за Добрия Самарянин. (Близо до Ерусалим)  Лк. 10:25-37.
85 Посещение на Исус при Марта и Мария. (Във Витания)  Лк. 10:38-42.
86 Господ отново поучава учениците как да се молят  Лк. 11:1-13.
50 След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус  Мт. 12:22-45; Мк. 3:20-30; Лк. 11:14-36.
87 Исус в къщата на един фарисей; изобличава фарисеите  Лк. 11:37-54.
88 Различни поучения  Лк. 12:1-59.
89 За участта на галилеяните; притчата на безплодната смоковница; изцеление на една жена в съботен ден  Лк. 13:1-17.
53 Притчата за плевелите и други притчи  Мт. 13:24-53; Мк. 4:26-34; Лк. 13:18-21.
91 Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя. (Оттатък Йордан)  Мт. 19:1,2; Мк. 10:1; Лк. 13:22-33.
123 Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим  Мт. 23:13-39.
92 В къщата на един фарисей Исус изцелява красничав човек, и поучава. (Оттатък Йордан)  Лк. 14:1-24.
93 Какво се изисква от учениците на Христос? (Оттатък Йордан)  Лк. 14:25-35.
94 Притчите за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син. (Оттатък Йордан)  Лк. 15:1-32.
95 Притчата за неправедния настойник. (Оттатък Йордан)  Лк. 16:1-13.
96 Изобличение на сребролюбивите фарисеи; притчата за богаташа и Лазар. (Оттатък Йордан)  Лк. 16:14-31.
97 За съблазните, вярата и смиреномъдрието  Лк. 17:1-10.
78 Изцеление на десетте прокажени  Лк. 17:11-19.
100 За идването на Божието царство  Лк. 17:20-37.
101 Притчите за несправедливия съдия, и за фарисея и бирника  Лк. 18:1-14.
103 Исус приема и благославя малките деца  Мт. 19:13-15; Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17.
104 Богатият момък  Мт. 19:16-30; Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30.
106 Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си. (Виж №70 и 77)  Мт. 20:17-19; Мк. 10:32-34; Лк. 18:31-34.
108 Изцеление на двама слепи близо до Ерихон  Мт. 20:29-34; Мк. 10:46-52; Лк. 18:35-43.
109 Исус посещава Закхей  Лк. 19:1-10.
110 Притчата за десетте мнаси  Лк. 19:11-28.
112 Тържественото влизане на Исус в Ерусалим  Мт. 21:1-11, 14-17; Мк. 11:1-11; Лк. 19:29-44; Йн. 12:12-19.
113 Безплодната смоковница; изчистване на храма  Мт. 21:12,13,18,19; Мк. 11:12-19; Лк. 19:45-48, 21:37,38.
115 Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина  Мт. 21:23-32; Мк. 1:27-33; Лк. 20:1-8.
116 Притчата за лошите земеделци  Мт. 21:36-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19.
118 Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря  Мт. 22:15-22; Мк. 12:13-17; Лк. 20:20-26.
119 Питане на садукеите за възкресението  Мт. 22:23-33; Мк. 12:18-27; Лк. 20:50.
121 Как може Христос да е син на Давид?  Мт. 22:41-46; Мк. 12:35-37; Лк. 20:41-44.
122 Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите  Мт. 23:1-12.
123 Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим  Мт. 23:13-39.
124 Двете лепти на вдовицата  Мк. 12:41-44; Лк. 21:1-4.
127 Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците  Мт. 24:1-14; Мк. 13:1-13; Лк. 21:5-19.
128 Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава  Мт. 24:15-42; Мк. 13:14-37; Лк. 21:20-36.
131 Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда  Мт. 26:1-5,14-16; Мк. 14:1,2,10,11; Лк. 22:1-6.
132 Приготовление за Пасхата  Мт. 26:17-19; Мк. 14:12-16; Лк. 22:7-13.
133 Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си  Мт. 26:20; Мк. 14:17; Лк. 22:14-18, 24-30.
136 Постановлението на Господнята вечеря  Мт. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:19,20;
135 Исус посочва предателя; Юда се оттегля  Мт. 26:21-25; Мк. 14:18-21; Лк. 22:21-23; Йн. 13:21-35.
133 Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си  Мт. 26:20; Мк. 14:17; Лк. 22:14-18, 24-30.
137 Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър  Мт. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-38; Йн. 13:36-38.
140 Исус в Гетсимания  Мт. 26:30, 36-46; Мк. 14:26, 32-42; Лк. 22:39-46; Йн. 18:1.
141 Исус предаден и хванат  Мт. 26:47-56; Мк. 14:43-52; Лк. 22:47-53; Йн. 18:2-12.
142 Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос  Мт. 26:57,58, 69-75. Мк. 14:53,54, 66-72; Лк. 22:54-62; Йн. 18:13-27.
143 Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият  Мт. 26:59-68; Мк. 14:55-65; Лк. 22:63-71.
154 Исус препоръчва майка си на Йоан  Йн. 19:25-27.
146 Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне  Йн. 18:29-32; Мт. 27:11-14; Мк. 15:2-5; Лк. 23:2-5; Йн. 18:33-38.
147 Нашия Господ пред Ирод; връщат го при Пилат; Пилат отново търси случай да го пусне  Лк. 23:6-16.
148 Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие  Мт. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:17-25; Йн. 18:39,40, 19:1.
151 Отвеждат Исус да го разпнат  Мт. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Йн. 19:16,17.
152 Разпятието  Мт. 27:35-38; Мк. 15:24-28; Лк. 23:33,34,38; Йн. 19:18-24.
153 Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник  Мт. 27:39-44; Мк. 15:29-32; Лк. 23:35-37, 39-43.
155 Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус  Мт. 27:45-50; Мк. 15:33-37; Лк. 23:44-46; Йн. 19:28-30.
156 Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста  Мт. 27:51-56; Мк. 15:38-41; Лк. 23:45, 47-49.
158 Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус  Мт. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Йн. 19:38-42.
160 Възкресението; Жените посещават гроба  Мт. 28:1-4; Мк. 16:1-4; Лк. 24:1-3; Йн. 20:1,2.
161 Ангелите при гроба  Мт. 28:5-7; Мк. 16:5-7; Лк. 24:4-8.
162 Жените се връщат към града, Исус им се явява  Мт. 28:8-10; Мк. 16:8; Лк. 24:9-11.
163 Петър и Йоан тичат към гроба  Лк. 24:12; Йн. 20:3-10.
166 Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус  Мк. 16:12,13; Лк. 24:13-35.
167 Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях  Мк. 16:14; Лк. 24:36-43; Йн. 20:19-25.
171 Последните наставления на Исус към апостолите  Лк. 24:44-49. (Д.А. 1:3-8).
172 Възнесението на Исус  Мк. 16:19,20; Лк. 24:50-53. (Д.А. 1:9-12).

съдържание напред


© Всички права запазени.