съдържание напред

Евангелието от Марко по пасажи

16 Проповядването на Йоан Кръстител. (В Юдейската пустиня)  Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18.
17 Кръщението на Исус. (В Йордан)  Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21,22.
18 Изкушението на Исус. (В Юдейската пустиня)  Мт. 4:1-11; Мк. 1:12,13; Лк. 4:1-13.
26 Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница  Йн. 4:1-3; Мт. 4:12; Мк. 1:14; Лк. 4:14; Мт. 14:3-5; Мк. 6:17-20; Лк. 3:19,20.
28 Исус поучава в Галилея  Йн. 4:43,44; Мт. 4:17; Мк. 1:14,15; Лк. 4:14,15; Йн. 4:45.
32 Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан. (Близо до Капернаум)  Лк. 5:1-11; Мт. 4:18-22; Мк. 1:16-20.
33 Изцелението на един обладан. (В Капернаум)  Мк. 1:21-28.; Лк. 4:31-37.
34 Изцелението на тъщата на Петър и на мнозина други. (В Капернаум)  Мт. 8:14-17; Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41.
35 Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен  Мт. 4:23-25 и 8:2-4; Мк. 1:35-45; Лк. 4:42-44 и 5:12-16.
36 Изцелението на един парализиран човек. (В Капернаум)  Мт. 9:2-8; Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26.
37 Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му. (В Капернаум)  Мт. 9:9-13; Мк. 2:13-17; Лк. 5:27-32.
38 Отговор на питания за поста  Мт. 9:14-17; Мк. 2:18-22; Лк. 5:33-39.
40 Учениците късат класове в съботен ден  Мт. 12:1-8; Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5.
41 Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден  Мт. 12:9-14; Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11.
42 Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения  Мт. 12:15-21; Мк. 3:7-12; Лк. 6:7-19.
43 Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли  Мт. 10:2-4; Мк. 3:13-19; Лк. 6:12-17.
50 След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус  Мт. 12:22-45; Мк. 3:20-30; Лк. 11:14-36.
51 Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници  Мт. 12:46-50; Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21.
52 Притчата за сеяча. (При Галилейското езеро)  Мт. 13:1-23; Мк. 4:1-25; Лк. 8:4-18.
53 Притчата за плевелите и други притчи  Мт. 13:24-53; Мк. 4:26-34; Лк. 13:18-21.
54 Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро)  Мт. 8:18; Мк. 4:35; Лк. 8:22; Мт. 8:19-22; Лк. 9:57-62; Мт. 8:23-27; Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25.
55 Гадаринските обладани  Мт. 8:28-9:1; Мк. 5:1-21; Лк. 8:26:-40.
56 Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир. (В Капернаум)  Мт. 9:18-26; Мк. 5:22-43; Лк. 8:41-56.
58 Господ отново поучава в Назарет, и пак е отхвърлен от хората  Мт. 13:54-58; Мк. 6:1-6.
59 Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща  Мт. 9:35-38, 10:1,5-42, 11:1; Мк. 6:6-13; Лк. 9:1-6.
60 Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите  Мт. 14:1,2,6-12; Мк. 6:14-16, 21-29; Лк. 9:7-9.
61 Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди  Мт. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-14.
62 Исус ходи по водата на Галилейското езеро  Мт. 14:22-36; Мк. 6:45-56; Йн. 6:15-21.
64 Исус отговаря на фарисеите, които обвиниха учениците му, защото яли хляб с немити ръце. (В Капернаум)  Мт. 15:1-20; Мк. 7:1-23.
65 Изцеление на дъщерята на Сирофиникянката. (В Тирската земя)  Мт. 15:21-28; Мк. 7:24-30.
66 Изцеление на един ням човек и на мнозина други. Нахранване на четирите хиляди. (В Декаполските предели)  Мт. 15:29-38; Мк. 7:31-8:9.
67 Фарисеите и садукеите отново искат знамение. (Близо до Магдала при Галилейското езеро)  Мт. 15:39-16:4; Мк. 8:10-12.
68 Наставление против квасът на фарисеите. (Североизточната страна на Галилейското езеро)  Мт. 16:4-12; Мк. 8:13-21.
69 Изцеление на един сляп. (Във Витсаида)  Мк. 8:22-26.
70 Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си. (В околностите на Кесария Филипова)  Мт. 16:13-28; Мк. 8:27-9:1; Лк. 9:18-27.
71 Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор)  Мт. 17:1-13; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36.
72 Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят  Мт. 17:14-21; Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-43.
73 Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си  Мт. 17:22-23; Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45.
75 Различни поучения. (В Капернаум):  Мт. 18:1-35
75А За смиреномъдрие; пример с едно дете  Мт. 18:1-5; Мк. 9:33-37; Лк. 9:46-48.
75Б За един, който не следваше учениците  Мк. 9:38-41; Лк. 9:49,50.
75В За съблазните  Мт. 18:6-9; Мк. 9:42-50.
76 Последното напускане на Галилея  Йн. 7:2-10; Мт. 19:1; Мк. 10:1; Лк. 9:51-56.
91 Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя. (Оттатък Йордан)  Мт. 19:1,2; Мк. 10:1; Лк. 13:22-33.
102 За развода  Мт. 19:3-12; Мк. 10:2-12.
103 Исус приема и благославя малките деца  Мт. 19:13-15; Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17.
104 Богатият момък  Мт. 19:16-30; Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30.
106 Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си. (Виж №70 и 77)  Мт. 20:17-19; Мк. 10:32-34; Лк. 18:31-34.
107 Славолюбивото искане на Заведеевите синове  Мт. 20:20-28; Мк. 10:35-45.
108 Изцеление на двама слепи близо до Ерихон  Мт. 20:29-34; Мк. 10:46-52; Лк. 18:35-43.
112 Тържественото влизане на Исус в Ерусалим  Мт. 21:1-11, 14-17; Мк. 11:1-11; Лк. 19:29-44; Йн. 12:12-19.
113 Безплодната смоковница; изчистване на храма  Мт. 21:12,13,18,19; Мк. 11:12-19; Лк. 19:45-48, 21:37,38.
114 Смоковницата изсъхнала  Мт. 21:20-22; Мк. 11:20-26.
115 Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина  Мт. 21:23-32; Мк. 1:27-33; Лк. 20:1-8.
116 Притчата за лошите земеделци  Мт. 21:36-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19.
118 Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря  Мт. 22:15-22; Мк. 12:13-17; Лк. 20:20-26.
119 Питане на садукеите за възкресението  Мт. 22:23-33; Мк. 12:18-27; Лк. 20:50.
120 Питане на един законник; големите заповеди  Мт. 22:34-40; Мк. 12:28-34.
121 Как може Христос да е син на Давид?  Мт. 22:41-46; Мк. 12:35-37; Лк. 20:41-44.
122 Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите  Мт. 23:1-12.
123 Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим  Мт. 23:13-39.
124 Двете лепти на вдовицата  Мк. 12:41-44; Лк. 21:1-4.
127 Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците  Мт. 24:1-14; Мк. 13:1-13; Лк. 21:5-19.
128 Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава  Мт. 24:15-42; Мк. 13:14-37; Лк. 21:20-36.
131 Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда  Мт. 26:1-5,14-16; Мк. 14:1,2,10,11; Лк. 22:1-6.
111 Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон  Йн. 11:55-57; Мт. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Йн. 12:1-11.
132 Приготовление за Пасхата  Мт. 26:17-19; Мк. 14:12-16; Лк. 22:7-13.
133 Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си  Мт. 26:20; Мк. 14:17; Лк. 22:14-18, 24-30.
135 Исус посочва предателя; Юда се оттегля  Мт. 26:21-25; Мк. 14:18-21; Лк. 22:21-23; Йн. 13:21-35.
136 Постановлението на Господнята вечеря  Мт. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:19,20;
137 Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър  Мт. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-38; Йн. 13:36-38.
140 Исус в Гетсимания  Мт. 26:30, 36-46; Мк. 14:26, 32-42; Лк. 22:39-46; Йн. 18:1.
141 Исус предаден и хванат  Мт. 26:47-56; Мк. 14:43-52; Лк. 22:47-53; Йн. 18:2-12.
142 Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос  Мт. 26:57,58, 69-75. Мк. 14:53,54, 66-72; Лк. 22:54-62; Йн. 18:13-27.
143 Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият  Мт. 26:59-68; Мк. 14:55-65; Лк. 22:63-71.
144 Завеждат Исус при Пилат  Мт. 27:1,2; Мк. 15:1; Лк. 23:1; Йн. 18:28.
146 Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне  Йн. 18:29-32; Мт. 27:11-14; Мк. 15:2-5; Лк. 23:2-5; Йн. 18:33-38.
148 Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие  Мт. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:17-25; Йн. 18:39,40, 19:1.
149 Войниците се поругават с Исус  Мт. 27:27-30; Мк. 15:16-19; Йн. 19:2,3.
151 Отвеждат Исус да го разпнат  Мт. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Йн. 19:16,17.
152 Разпятието  Мт. 27:35-38; Мк. 15:24-28; Лк. 23:33,34,38; Йн. 19:18-24.
153 Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник  Мт. 27:39-44; Мк. 15:29-32; Лк. 23:35-37, 39-43.
155 Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус  Мт. 27:45-50; Мк. 15:33-37; Лк. 23:44-46; Йн. 19:28-30.
156 Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста  Мт. 27:51-56; Мк. 15:38-41; Лк. 23:45, 47-49.
158 Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус  Мт. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Йн. 19:38-42.
160 Възкресението; Жените посещават гроба  Мт. 28:1-4; Мк. 16:1-4; Лк. 24:1-3; Йн. 20:1,2.
161 Ангелите при гроба  Мт. 28:5-7; Мк. 16:5-7; Лк. 24:4-8.
162 Жените се връщат към града, Исус им се явява  Мт. 28:8-10; Мк. 16:8; Лк. 24:9-11.
164 Исус се явява на Мария Магдалина  Мк. 16:9-11; Йн. 20:11-18.
166 Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус  Мк. 16:12,13; Лк. 24:13-35.
167 Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях  Мк. 16:14; Лк. 24:36-43; Йн. 20:19-25.
170 Исус се явява на апостолите и на други ученици на една планина в Галилея  Мт. 28:16-20. (1Кор. 15:6); Мк. 16:15-18.
172 Възнесението на Исус  Мк. 16:19,20; Лк. 24:50-53. (Д.А. 1:9-12).

съдържание напред


© Всички права запазени.