Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Матей 28 глава на български, на английски
Православен

Матей 28:1-20

  1. И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
  2. И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;
  3. видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;
  4. и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.
  5. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;
  6. няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
  7. и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
  8. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.
  9. А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;
  10. тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
  11. Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.
  12. И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
  13. и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
  14. и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
  15. А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.
  16. А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
  17. и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
  18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
  19. Коментари за този стих във форумаИ тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
  20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.