Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Марко 12 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Верен 2002

Марко 12:1-34

  1. И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула; и го даде под наем на лозари и отиде в чужбина.
  2. И по времето на плода изпрати до лозарите един слуга, за да прибере от лозарите от плода на лозето.
  3. А те го хванаха, биха го и го отпратиха празен.
  4. Пак изпрати до тях друг слуга; а те го замериха с камъни, нараниха го по главата и го отпратиха, като го оскърбиха безсрамно.
  5. Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха.
  6. Имаше той още и един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като казваше: Ще почетат сина ми.
  7. Но онези лозари казаха помежду си: Това е наследникът. Елате да го убием, и наследството ще бъде наше.
  8. И го хванаха и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето.
  9. И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези лозари, а лозето ще даде на други.
  10. Не сте ли чели това писание: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.
  11. От Господа е това и чудно е в нашите очи"?
  12. И те искаха да Го хванат, но се уплашиха от множеството, понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И Го оставиха и си отидоха.
  13. Тогава изпратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят за някоя от Неговите думи.
  14. И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си истинен и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората, а учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на императора, или не?
  15. Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като знаеше тяхното лицемерие, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един динарий, за да го видя.
  16. И те Му донесоха. Тогава Той им каза: Чий е този образ и надпис? А те Му казаха: На императора.
  17. Иисус им каза: Отдавайте императорското на императора и Божието на Бога. И те много Му се зачудиха.
  18. След това дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
  19. Учителю, Мойсей ни е писал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да създаде потомство на брат си.
  20. Имаше седем братя. Първият взе жена и когато умря, не остави потомство.
  21. Взе я и вторият и той умря, и не остави потомство; а също и третият.
  22. (Имаха я и) седмината и не оставиха потомство. А след всички умря и жената.
  23. И така, при възкресението, когато те ще възкръснат, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена.
  24. Иисус им каза: Не затова ли се заблуждавате - понеже не знаете нито Писанията, нито Божията сила?
  25. Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, а са като ангели на небесата.
  26. А за мъртвите - че биват възкресени - не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му говори при къпината и му каза: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?
  27. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И така, вие много се заблуждавате.
  28. А един от книжниците, който дойде и ги чу, като спореха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя е първата от всички заповеди?
  29. Иисус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;
  30. и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила!"
  31. А ето втората, (подобна на нея): "Да възлюбиш ближния си като себе си!" Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
  32. Книжникът Му каза: Правилно, Учителю! Ти говори според истината, защото Бог е един и няма друг, освен Него;
  33. и да Го люби човек с цялото си сърце, с целия си разум и с цялата си сила, и да люби ближния си като себе си - това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.
  34. Иисус, като видя, че той отговори разумно, му каза: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не смееше да Му задава въпроси.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.