Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Марко 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Марко 1:1-45

  1. Коментари за този стих във форумаНачалото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
  2. както е писано в книгата на пророк Исаия: -
"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
Който ще устрои Твоя път;
  3. Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
Прави направете пътеките за Него".
  4. Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
  5. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
  6. А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
  7. И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
  8. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
  9. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
  10. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
  11. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.
  12. И веднага Духът Го закара в пустинята.
  13. И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.
  14. А след като Иоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:
  15. Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;
  16. А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}*, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
  17. И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
  18. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
  19. И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
  20. И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.
  21. И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.
  22. И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.
  23. И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:
  24. [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.
  25. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.
  26. Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
  27. И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!
  28. И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.
  29. И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.
  30. А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.
  31. И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.
  32. И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.
  33. И целият град се събра пред вратата.
  34. И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.
  35. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.
  36. А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.
  37. И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.
  38. А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.
  39. И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
  40. И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
  41. А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
  42. И веднага проказата го остави, и той се очисти.
  43. И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
  44. Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.
  45. А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.