Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Лука 20 глава на български, на английски
Верен 2002

Лука 20:1-47

  1. И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, пред Него застанаха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:
  2. Кажи ни с каква власт правиш това или кой е онзи, който Ти е дал тази власт?
  3. И Той им отговори и каза: Ще ви попитам и Аз едно нещо, и Ми отговорете:
  4. Йоановото кръщение от небето ли беше, или от хората?
  5. А те разсъждаваха помежду си, като казваха: Ако речем: От небето - ще каже: Защо не го повярвахте?
  6. Но ако речем: От хората - целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк.
  7. И отговориха, че не знаят откъде е.
  8. Тогава Иисус им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя това.
  9. И започна да казва на народа тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на лозари и отиде в чужбина за дълго време.
  10. И на определеното време прати един слуга при лозарите, за да му дадат от плода на лозето; но лозарите го биха и го отпратиха празен.
  11. И изпрати друг слуга, а те и него биха, безсрамно го оскърбиха и го отпратиха празен.
  12. Изпрати и трети, но те и него нараниха и изхвърлиха.
  13. Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя възлюбения си син; може него да почетат, като го видят.
  14. Но лозарите, като го видяха, разсъдиха помежду си, като казаха: Това е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството наше!
  15. Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, какво ще им направи стопанинът на лозето?
  16. Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, рекоха: Да не бъде!
  17. А Той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е написано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?
  18. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.
  19. И в същия час книжниците и главните свещеници търсеха да сложат ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.
  20. И като Го наблюдаваха, изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да Го уловят за някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.
  21. И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, а учиш Божия път според истината;
  22. право ли е за нас да даваме данък на императора, или не?
  23. А Той разбра лукавството им и им каза: Защо Ме изпитвате?
  24. Покажете Ми един динарий. Чий образ и надпис има? И (в отговор) казаха: На императора.
  25. А Той каза: Тогава отдавайте императорското на императора, а Божието - на Бога.
  26. И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.
  27. Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
  28. Учителю, Мойсей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си."
  29. А имаше седем братя. И първият взе жена и умря бездетен;
  30. и вторият я взе и умря бездетен;
  31. взе я и третият; така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.
  32. А после умря и жената.
  33. И така, във възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена?
  34. Коментари за този стих във форумаА Иисус им каза: Синовете на този свят се женят и се омъжват;
  35. а онези, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.
  36. И не могат вече да умрат, понеже са като ангелите; и като синове на възкресението са синове на Бога.
  37. А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа "Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков".
  38. Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
  39. А някои от книжниците в отговор казаха: Учителю, Ти добре каза.
  40. Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.
  41. И Той им каза: Как казват, че Христос е Давидов Син?
  42. Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: "Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна,
  43. докато положа враговете Ти под краката Ти."
  44. И така, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов Син?
  45. И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си:
  46. Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздравите по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията;
  47. които изпояждат домовете на вдовиците и принасят за показ дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.