______________________________________________________________________

Разширен и буквален превод на Посланието на апостол Павел към Колосяните
______________________________________________________________________

Това е разширен и буквален превод на посланието на апостол Павел към Колосяните. Целта на този превод е да даде едно задълбочено разбиране на същността
на гръцките думи, които Светият Дух е вдъхновил Павел да използва. Зад всяка по-особена дума са дадени допълнителни значения на думата в режим "нормал," а допълнителни пояснения за тази дума са дадени в режим "италик".

За база на този превод е използвано четвъртото издание на "The Greek New Testament," а за сравнение буквалния превод на "American Standard Version," както и "New King James Version," и третото ревизирано издание на "Верен." помощта на "A concise Greek - English Dictionary of the New Testament" by Barclay M. Newman, Jr., "The STRONG'S
Dictionary of the Greek Testament," и "Старогръцко български речник" на издателство "Отворено Общество."

Когато в текста на превода са използвани скоби "( )" - те означават, че в тях се съдържат допълнителни значения на предходната дума, а също и някои пояснения в режим "италик." Скобите "{ }" означават, че освен допълнителни значения на предходната дума са дадени и някои пояснения към тази дума основани на картината, която се разкрива за тази дума, като се вземе на предвид нейния корен, произход и връзки в старогръцкия език. Квадратните скоби "[ ]" означават, че думите съдържащи се в тях не отговарят на превод на някоя дума от гръцкия оригинал, а са добавени от преводача за пояснение.

Поздравления

1 Паулос (Павел) апостол (пратеник, мисионер) Христос Исусов чрез
волята на Бог и Тимотеос (Тимотей) братът
2 към [тези, които са] в Колос святи и верни братя в Христос, благодат
на вас и мир от Бог Бащата наш.

Павел благодари на Бог за Колосяните

3 [Толкова] сме благодарни и отдаваме благодарения на Бога Бащата на
Господа наш Исус Христос винаги за вас молейки се {дошли близо пред
лицето на Бога},
4 като чухме (узнахме и разбрахме) за вярата (увереността, доверието)
ваша в Помазаника Исус и за себепожертвувателната и безусловна любов,
която имате (и държите) към всичките светии
5 поради надеждата запазената (съхранената и отделената) за вас в
небесата, за която сте чули преди това в словото на на истината на
благовестието
6 дошлото до вас, както и в целия свят принасяйки плод и разраствайки
се (като става по-могъщо, по-издигнато, по-прославено и
по-разпространено) както и във вас, от деня, [когато] чухте (узнахте)
и познахте (разбрахте разпознахте, осъзнахте, изповядахте и признахте)
благодатта (добротата, милостта и благоразположението на Бога в истина
(и реалност),
7 както научихте (чрез осъзнаване и лично преживяване) от Епафрас
възлюбеният съработник (съроб, съслуга) наш, който е верен (достоен за
доверие) относно (по отношение на ) вас служител на Месията,
8 и който извести (съобщи и разказа) на нас вашата безусловна и
себепожертвувателна любов в духа (Духа).

Личността и делото на Христос

9 Затова и ние, от деня на чуването (и разбирането) [на това], не
преставаме по отношение на вас молейки се (пристъпили близо в явното
присъствие на Бога) и отправяйки молби (с настояване) да се изпълните
(до пълнота и съвършенство) с познаването (разбирането, осъзнаването и
възприемането) на волята Негова {включваща Неговите заповеди,
намерения и непоколебими решения, това, което Той охотно е готов да
прави и това в което Той благоволи и се удоволства, това което Той
желае и това за което Той копнее} във всяка (всеки вид, пълнота от)
мъдрост {разбиране и проникновение за същността на нещата, в техните
причиняващи ги връзки и управляващи ги закони} и разбиране
{интелигентност, сила за разбиране и схващане, като се събират заедно
различните знания в ума или в сърцето, и по този начин се достигне до
нови и по дълбоки такива} духовни,
10 за да се обхождате (в живот и поведение) достойно {по начин
доказващ истинско покаяние и обръщение и заслужаващ похвала, също по
начин, който съответства на високата цена, която Господ Исус е платил
за нас, и по начин, който показва, че си е струвало Исус да умира за
нас} на Господа във и чрез всяко (пълно) угаждане {удовлетворяване
идващо от пълно съгласие и съпроводено със силна развълнуваност}, във
всяко дело (действие, занятие, работа водещи до някакъв ефект,
резултат или продукт) добро (праведно, справедливо, полезно,
удовлетворяващо и съвършено) принасяйки плод {бидейки продуктивни,
като получавате плод и вършейки го с наслаждение} и растейки (в сила,
слава, умножаване и мощ) във и чрез познаването (както в стих 6) на
Бога {или: и умножавайки (познаването на Бога на земята}
11 в пълнота от сила (чудотворна, свръхестествена сила, способност и
капацитет) укрепени (заздравени, направени силни) според
господстващата мощ (енергичност, жизненост) на славата (изявеното
присъствие) Негова във и чрез пълно издържане {да устоиш под натиск,
съпротива, опозиция без да изгубиш търпение, вътрешна радост и надежда
и без да отстъпиш от позицията си} и дълго търпение {да имаш широко,
неутеснено и непритеснено сърце, пълно със живот и жизнена сила, което
да върши с ведрост взетото решение и със спокойно търпение да очаква
постигането на започнатото или премахването на дразнението} с
[непрестанна] радост (вътрешна ведрост, сияеща веселост, свежо
наслаждение и блаженство на сърцето)
12 отдавайки благодарения {с признателно сърце и благодарствен език}
на Отца (Бащата) удостоилият ни (като ни направи годни, способни и
достатъчни) чрез участието (споделянето) на наследството {или:
хвърлянето на жребия за получаването на някакъв дял} на светиите
(отделените за свещена употреба) в светлината (това, което е изявено и
открито)
13 Който избави (спаси, освободи, изцели, защити, прикри, скри) {тази
дума съдържа идеята на един силно течащ поток на избавление и спасение
в който, като попаднем биваме завлечени от мястото в което сме се
намирали и привлечени към друго място, където никога не сме били и
където не бихме могли да стигнем сами} нас от властта
(свръхестествената сила, управляващо право, господство, контрол
влияние, способност, капацитет) на тъмнината {греха и злото основани
на помрачаване, измама и невежество в ума на човека} и ни пресели
(отмести, премести, отведе, привлече) в (към) царството {където се
упражнява властта, управлението и господството} на Сина {също:
наследник, някой, който споделя специални взаимоотношения с...,
подобие на някой или нещо, ученик, последовател} на безусловната и
себепожертвувателна любов Негова
14 в Когото имаме (приели сме и държим) откупването (освобождението,
избавлението, развързването, отърваването, избавянето, оправдаването,
изкупление чрез откуп) на греховете (престъпленията, грешките,
заблудите, пропускането на целта, изтърваването на наградата),
15 Който е верен образ (точно изображение) на Бога невидимия
(невиждания), първороден (първопричината, първото семе) на цялото
творение (ново създаване, основаване, построяване, поселяване),
16 защото в Него беше създадено (основано, построено, поселено)
всичкото в небесата и на земята, видимото (явното) и невидимото
(неявното), боло престоли (царски или съдийски тронове, владетели,
властелини) или господства (имащи сила и законни пълномощия да
управляват, да упражняват контрол и да получават почит) или началства
(управници, командири, стоящи в началото, магистрати, шефове) или
власти (свръх естествена сила, свобода, капацитет, даващи способност
да се упражнява законна власт, взимане на контрол, упражняване на
влияние) всичкото чрез (посредством) Него и за (към, върху, в контакт
с) Него беше създадено (основано, изградено, поселено)
17 и Той е преди {за време и място} всичко и всичко в Него се
съединява (свързва, стои заедно, събира, сплотява, стои в близост,
единство и жизнена връзка)
18 и Той е глава (господар, живот) на тялото (реалността,
субстанцията) на църквата (призованите навън, народно събрание,
събрание на войската), Който е изначалният (първият, първопричината,
произхода), първородният (първото семе) от мъртвите, за да (с
намерение и резултат) стане във всичко Той първенец {този, който има
първото място, отличаващ се и превъзхождащ над всичко друго}
19 защото в Него благоволи (избра и реши) цялата пълнота
(съвършенство, изобилие) да обитава (се засели, посели)
20 и чрез (посредством) Него да примири (чрез взаимна промяна)
всичкото към (в, чрез) Себе Си, сключвайки (установявайки, правейки)
мир чрез кръвта на кръста (дървения кол) Негов чрез Него било на
земята, боло в небесата.
21 И вас преди бидейки чужденци (отчуждени) и врагове (мразещи,
враждебни, противящи се) чрез ума (намеренията, помислите,
отношенията, мисленето) в делата (действията, занятията, работата) на
злото (порочността, злобата, безчестията, низостите, негодността),
22 но сега примири в тялото на плътта Негова чрез (посредством)
смъртта (екзекутирането, смъртното наказание) за да представи (доведе
в присъствието Си, снабди, изпрати, докаже, направи да стоите пред
Себе Си, изобрази, доведе, постави пред погледа Си) вас святи
(отделени за свещена употреба) и без петно (безупречни, без да има
нещо достойно за укор, порицание, хула или срамно, позорно, безчестно)
и без обвинение пред Себе Си (в присъствието Свое, право пред лицето
Свое)
23 ако наистина останете верни (продължите, настоявате, постоянствате,
издържате) във вярата (доверието, упованието) основани (утвърдени
здраво, или: устоявайки трудности, утеснения, сътресения) и уседнали
(заседнали в основата, спокойни, непоклатими, здрави) и непомръдващи
(не подведени към отстъпничество) от надеждата {увереното очакване
предвкусващо с удоволствие очакваното нещо, за което мислиш и
получаваш вътрешна картина, изглед за него} на благовестието (доброто
послание), което чухте (узнахте,по начин по който го разбрахте),
прогласеното (известеното като от глашатай) в цялото творение
{създание, поселяване, съдържа идеята за нещо, което е било придобито,
сдобито с цена за лично ползване} под небесата, на което станах аз
Павел служител {човек, който тича да изпълни възложеното му
поръчение}.

Служението на Павел към Църквата

24 И сега се радвам (с дълбока вътрешна ведрост и веселие) в
страданията си {преживяните болки, беди, бедствия, загуби, съпроводени
с болезнено желание за тих и необезпокояван живот} за (заради) вас и
от своя страна напълвам (допълвам и прибавям) това, което не достига
на страданията (мъките причинени от натиск и угнетяване, трудни
обстоятелства и опозиция) на Христос в плътта ми заради (по отношение
на) тялото Негово, което е църквата (събранието на тези, които са
призовани навън да управляват)
25 на която станах (бях направен, роден) аз служител (слуга, помощник,
дякон) според настойничеството да управлявам и изграждам дама на Бога,
даденото (подареното, определеното, довереното, предаденото,
утвърденото) ми спрямо (относно, за ) вас, да изпълня (извърша,
проглася напълно, завърша, осъществя) словото на Бога (или: това,
което Бог е казал)
26 тайната (неизговореното, премълчаното досега учение) съхранената
(запазената, приготвената) от (далече от) вековете (епохите,
световните вървежи) и от (далече от) поколенията (времената, народите)
- а сега (по настоящем, в сегашното време) беше изявена (известена,
осветена, разкрита, показана, открита) на светиите (отделените)
Негови,
27 на които пожела (с готовност и охота) Бога да разкрие (направи
известни о познати), какви са богатствата (съкровищата, изобилията,
богатствата на познанието) на славата (блясъка, величието, силата,
откритото присъствие и проявление на Бога) на тайната тази във и чрез
народите (езичниците), която е Христос (Месията, Помазаника) във вас,
надеждата (увереното очакване) на славата {или: великата и славна
надежда},
28 Когото ние възвестяваме и прогласяваме {носейки вестта за Него като
ангели} вразумявайки (съветвайки, напомняйки, предупреждавайки и нежно
изобличавайки) всички човеци и учейки (поучавайки, обучавайки и
наставлявайки) всички човеци във и чрез всяка мъдрост (виж стих 9), за
да представим явно на показ {както търговец излага стоката си за да
предизвика интерес} всеки човек съвършен (завършен,зрял, цялостен,
израснал, превъзходен, непорочен и осъществен) в Помазаника (Христос),
29 за което работя тежко до изтощение, полагайки агонизиращи усилия за
да се състезавам в борбата {или: състезавайки се и борейки се} [да
извърша най-доброто, максималното] според пълното с енергия и сила
действие Негово, действащото в мен във и чрез свръхестествена и
чудотворна сила (способност и потенциал).????? 2

1 Желая (имам намерение, с готовност и охота искам) защото вие да
знаете (разбирате, схващате, осъзнаете, познаете) {чрез опит и с
увереност} колко голяма (колко силна) {тази дума буквално означава да
бъдеш на същата възраст, което ни дава да разберем, че Павел е
участвал в духовна битка, която е изисквала да прояви всичката си
духовна зрялост и ръст в Господа, за да я спечели} борба (агонизиращо
спортно, атлетическо състезание, напрегната гладиаторска битка) имам
(намирам се в, нося върху себе си) за (по отношение на, заради, над)
вас и тези в Лаодикеа (Лаодикия) както и за невиждалите лицето
(изгледа, външността, образа, личността) моя (ми) в плът,
2 така че (с цел) да се насърчат (утешат, подкрепят, подбудят) {от
същата дума произлиза определението дадено от Исус за Светия Дух -
Утешител} сърцата техни (им) бидейки свързани заедно (съединени,
доказани) {останалите значения на тази дума ни дават разбирането, че
чрез единно съветване, поучаване и информиране, сърцата на тези хора
ще стигат до единни заключения и оттам до единни решения, което ще
свърже всички в единство} в себепожертвувателна и неегоистична любов
{тази дума - "агапе" разкрива освен един себепожертвувателен и
неегоистичен характер,още и едно радостно приемане на другите,
отнасяне с респект и уважение; нейният корен означава "много, твърде
много", което описва едно изобилно, щедро отношение на даване към
хората; тази дума не включва привързаност, а напротив едно безусловно
посвещение да се отнасяш по най-добрия начин с другите.} и към (в,
чрез) всяко богатство (изобилие, обогатяване, съкровище,
благосъстояние) на пълната увереност (пълното убеждение, пълната
сигурност) {думата описва състояние при което нещата са стигнали до
пълната си тежест} на разбирането (проникновението, схващането,
проумяването, интелигентността) {виж още стих 1:9} към (в, чрез)
познаване {буквално: да разпознаеш по някои белези и да признаеш това
което си разпознал} тайната на Бога, Христос,
3 в Когото са всичките съкровища (съкровищници, хранилища, складове)
на мъдростта (проникновението, познанието за живота) {виж още стих
1:9} и знание(то) скрити (съхранени, утаени, напълно замаскирани).
4 Това казвам, така щото (с цел) никой (нищо) да не ви измами
(заблуди, подведе) {буквално: да пресметнеш погрешно, да си направиш
грешна сметка, да минеш покрай истината} в (чрез) убедително
(красноречиво, аргументирано, атрактивно, впечатляващо, придумващо,
вдъхващо доверие, привлекателно) говорене {гръцката дума описва дарба,
талант за успешно убеждаване на хората; гръцката митология
свидетелства, че съществува демон с такова действие, чието име е корен
на първата част на тази дума и който е приемал поклонение в свой
собствен храм}.
5 Ако защото и по плът да отсъствам (да съм далеч), но по дух заедно с
вас съм, радвайки се {виж радост в стих 1:11} и гледайки
(наблюдавайки, размисляйки за, обръщайки внимание на, откривайки) вас
реда (разпределението, добрата подредба, последователността, още:
военния строй, бойния ред) и твърдостта (здравината, непреклонността,
постоянството, устойчивостта, утвърдеността, стабилността) на към (в,
чрез, върху) Христос вярата ваша.

Пълнота от живот в Христос

6 Както прочие сте приели (възприели, придобили, взели да живее при
себе си) Помазаника Исус, Господа, В Него се обхождайте (живейте,
подреждайте поведението си и начина си на живот),
7 твърдо вкоренени (засадени) и изградени (построени, възстановени) в
Него и утвърдени (доказани за истинни, укрепени, поддържани, заякчени,
устойчиви) във вярата, както бяхте научени (обучени), изобилствайки в
благодарение {както устно, така и по отношение на сърцето}
8 Внимавайте (пазете се обърнете внимание) да не би някой да има,
който да ви прелъсти (заплени, плячкоса, ограби, опустоши) чрез
философията (стремежа към образование, към знание, към научни
занимания и изследвания) и празна (суетна, тъпа) измама (хитрост,
лукавщина) според традицията (устното предание) на човеци, според
елементите на света {това включва елементите от които светът е
направен и изграден; основни първобитни вярвания, в това число
суеверия, зодиаци}, а не според Христос.
9 Защото в Него обитава (живее, населява, управлява) всичката пълнота
(съдържание) на Божеството телесно,
10 и вие в Него изпълнени (доведени до пълнота), Който е главата
(господаря) на всяко началство (изначално управление) и власт
(динамично господство),
11 в Когото и обрязани (направени непорочни, чисти) бяхте, с обрязване
неръкотворно (не направено от човешка ръка) в събличането
(освобождаването от, обезоръжаването на, отричането от) тялото на
плътта {човешка, греховна, земна, душевна, адамова природа} в
обрязването на Христос.
12 бидейки погребани (запечатани, затворени в гроба) заедно с Него в
кръщението, в което и съвъзкресени (заедно събудени, изцелени,
оживотворени) посредством вяра (пълно доверие) в енергичното действие
на Бога, възкресилия Го от мъртвите.
13 И вас бидейки мъртви (заспали, безжизнени, безполезни) в
грехопаденията (отбиванията от правия път) и краекожието
(необрязването) на плътта ваша, съживи заедно с Него, като великодушно
ви подари избавлението от и прощението на всичките съгрешения,
14 изтривайки (премахвайки, унищожавайки, измазвайки, отмахвайки,
ликвидирайки. отменяйки, анулирайки) разписката за дълговете(полицата,
писменото задължение) със заповедите (предписанията, правилата,
законите, постановленията, ученията, догмите) която беше против
(противостояща, противна, враждебна на ) нас, и Той я отстрани
(вдигна, отмахна) от средата (отсред) приковавайки я на кръста
(дървения кол),
15 обезоръжавайки (събличайки напълно, ограбвайки) началствата
(изначалните, издънни управници) и властите (упражняващите динамичен
контрол власти) направи ги публично шоу и спектакъл (изобличи ги
открито, опозори ги и ги посрами), триумфирайки (тържествувайки,
извеждайки ги вързани във вериги в триумфална процесия) над тях в
(чрез) него.
16 И така нека никой (в никакъв случай) да не ви съди (осъжда,
критикува, обсъжда) в (чрез) ядене (храни, ястия) и в (чрез) пиене
(питие) или в (чрез) участие (задължение спрямо) празник или новолуние
или събота,
17 които са сянка (силует, контур) на бъдещето (идващите неща), които
сега са Христовото тяло {или: но същността (субстанцията,
съдържанието, тялото) принадлежи на Христос}.
18 Нека никой не ви лишава от наградата, като ви манипулира чрез
подтискане на ума, чувствата и свободния избор (съзнанието, духа,
волята) [в името на така нареченото смирение] и религиозни заповеди
(или: почитане) на [специални] пратеници и вестители (ангели),
поддържайки своята позиция (натрапвайки се) чрез видения, посещения,
опитности, схващания и разбирания, безплодно (безсмислено, безцелно,
напосоки, суетно) надувайки се (бидейки арогантен, надут, горд,
самомнителен и самонадеян, високопарен, надменен) чрез (по причина на,
в следствие от) ума (мненията, убежденията) на плътта своя {или:
плътския си ум},
19 и не държи здраво (не се укрепява в и управлява от) главата, от
която цялото тяло посредством ставите (точките на докосване и
запалване) и връзките (също: връзки на приятелство и съгласие)
снабдявано (зареждано, подкрепяно, подхранвано, доставяно повече и
повече) и свързвано в едно (сглобявано, съединявано, съветвано,
инструктирано, информирано) расте (нараства, умножава се, разпростира
се, идва до пълен растеж, увеличава се, усилва се и се уголемява) с
растежа (нарастването, величието, могъществото) на Бога.

Новият живот в Христос

20 Ако сте умрели заедно с Христос за основните (първоначалните,
елементарните) понятия, възгледи и принципи на света {свързани с
легализма, окултизма и астрологията}, защо, като че продължавате да
живеете чрез света се подчинявате на правила и предписания,
21 не докосвай (пипай, допирай), не вкусвай (яж, опитвай), не хващай
(не се занимавай, не участвай),
22 които всички с развалят и извращават {като водят до разруха гибел
и смърт} - според заповеди (правила, поръки, закони) и учения
(доктрини, поучения) на човеци(те),
23 които имат наистина изглед (вид) на мъдрост в самоволна
(самоналожена) религия и смирение (обезсилване, унижение, униние,
подтискане на ума) и нещадене (строго дисциплиниране) на тялото, [но]
служещи просто за угаждане (задоволяване) на плътта.????? 3

1 И тъй, ако сте съвъзкресени с Христос, горното (високото) търсете
(обмисляйте, размисляйте, стремете се желайте), където Помазаника е на
дясно от Бога разположен (стоящ, пребъдващ, царуващ),
2 към горното (високото) настройте, насочете и предразположете
вниманието и умовете си, а не върху (към) земята,
3 умряхте защото и животът (дзое) ваш е скрит (покрит, пазен в тайно)
заедно с Христос в Бога.
4 когато се открие(разкрие, стане ясен и познат) Месията (Христос)
животът (дзое) ваш {др. ръкопис: животът в плътта ваша}, тогава и вие
заедно с Него ще се явите (разкриете, станете познати и доказани) в
слава (блясък, величие, изявеното присъствие на Бог).
5 Умъртвете (обезсилете, омаломощете) затова телесните части, тези
върху земята; разврат (блудство, сексуална неморалност) нечистота
(безсрамие, безнравственост ,които прекъсват връзката с Бог) похот
{силна и страстна чувственост и желание, предизвикващи душевна мъка и
болка поради желано удоволствие}, желания (копнежи, страсти, стремежи)
лоши (отвратителни, долни, низки, покварени, порочно, безчестни,
позорни, коварни, срамни, зли, хулителни), и ненаситността (желанието
за повече, алчност, користолюбие скъперничество, желание за
първенствуване, надмощие, господство, власт, облага, изгода печалба,
превъзходство, увличане в надпревара и съревнование), която е
идолопоклонство и езичество,
6 поради които идва (приближава се, приготвя се) гневът (яростта,
негодуванието, наказанието) {думата разкрива естествената склонност на
Бога, Неговия темперамент и характер, наклонността на Неговата душа да
въздава и наказва за всяко беззаконие, нечистота и неверие} на Бога
върху синовете (още: привържениците) на непокорството (бунта и
неверието),
7 в които и вие ходехте (подреждахте поведението си) някога, когато
живеехте в тях;
8 а сега отхвърлете (съблечете, приключете с, освободете се от) и вие
всичките, гняв (ярост, желание за отмъщение), разяряване (побесняване,
развилняване, враждебност, сърдене), злоба (нечестивост, омразност,
чувства на омраза), хулене (говорене срещу някого, злословене,
говорене на обиди и оскърбления, клеветене), срамно (позорно, мръсно,
грозно, долно) говорене (клюкарене) от устата ваша,
9 не се лъжете (мамете, заблуждавайте, още: не преувеличавайте, не
подвеждайте, не се отмятайте от думата си) един друг, понеже сте
съблекли напълно (отрекли сте се, освободили сте се от) стария
(предишния) човек заедно с делата (заниманията, постъпките) негови,
10 и сте облекли (влезли сте в) новия, обновяващия се (преобразяващия
се) постоянно към познание (пълно осъзнаване, пълно вникване,
различаване и опознаване) според образа {тази дума съдържа идеята за
някой, който става подобен, приличен на друг, чрез съзнаване на своята
собствена слабост и немощ, и се поддава и подчинява на влиянието на
другия, като му се отдава, следва го и му отстъпва във всичко} на
сътворилия (този, който му е дал образ и съществуване, и който го
притежава) го,
11 където няма грък и юдеин, обрязване и краекожие (т.е. необрязване),
варварин {т.е. негрък, още: азиатец, персиец, не от гръцката култура},
скит {от номадски племена на север от Дунава, Черно, и Каспийско
море}, роб, свободен, но всичко (всеки вид, изцяло) и във всичко
Христос (Помазаника).
12 Облечете (въоръжете се с) {коренът на тази дума означава да се
потопиш в нещо, да се слееш с него и да останеш там} затова, като
избрани (отбрани) на Бога, святи (посветени и чисти) и напълно и
безусловно възлюбени, любящо и състрадателно сърце, доброта
(благосклонност, простота, честност, благост), смирение {липса на
високоумие и самонадеяност, осъзнаване на собствената бедност и
неспособност, предизвикващо пълна зависимост и осланяне на Господа},
нежност {спокойна, блага и търпелива}, дълготърпение {думата съдържа в
себе си идеята, дълго време да запазиш в себе си огъня, ревността и
видението, без да се обезсърчаваш, да не се отказваш от правилните
решения, от смелостта и горящото желание, ако и да трябва дълго да
търпиш},
13 постоянно се претърпявайте (издържайте, почитайте, бъдете спокойни,
владейте се, бъдете търпеливи) {думата съдържа идеята "постоянно да
държим високо" мнението си за другите, което ще ни помогне да ги
уважаваме, да ги приемаме и търпим винаги и във всяко отношение} един
друг и прощавайте {тук гръцката дума произлиза от думата за "благодат"
и означава много повече от прощение, тя описва едно отношение по
благодат към другите, отношение на постоянна простителност,
положително отношение, жертвеност и благоразположение, които са
безусловни, т.е. те не зависят изобщо от това, кой е човекът и какво е
направил} си един на друг, ако някой против някого има оплакване
(укор, упрек), както и Господа е простил {по благодат, думата е
същата, като предишната} на вас, също и вие.
14 Но над (освен, в присъствието на) всичките тези безусловната,
себепожертвувателната и духовна любов, която е средство за свързване
(връзка, окови, съединяване, още: връзки на приятелство и съгласие) на
съвършенството (зрелостта, пълното израстване и осъществяване) {или:
която е съвършеното и окончателно средство за свързване}
15 и мирът (реда, хармонията, съгласието) на Помазаника да управлява
(ръководи, решава, разпорежда, води) {както съдия или рефер прави това
при обществените игри} в сърцата ваши, към който и призовани
(извикани, поканени) бяхте в едно тяло, и благодарни (признателни,
благодарящи; още: щастливи, весели, свободни в духа) бъдете (станете).
16 Словото на Помазаника нека обитава (живее като в свой дом, домува)
във вас богато (в пълна мярка, изобилно) {тук думите носят идеята, че
Христовото Слово трябва да бъде в нас, както един богат и заможен
човек се настанява в свой дом, като напълва всяко негово кътче със
своите богатства}, във всяка (пълнота от) мъдрост {която включва
разбиране на духовните закони и задвижващите ги лостове}, учете се и
увещавайте се {тази дума означава да наставляваш някого, да обърнеш
внимание на нещо с леко смъмряне и предупреждение, да да предупредиш
някого или да изобличиш нежно и внимателно за нечии грешки или
грехове, да инструктираш, да поучиш} един друг [с] псалми (хвалебни
песни на струнен инструмент, песни на празнуване), химни (тържествени,
хвалебни песни, също на празнуване) и възхвалявания (свободни, лични
песни) духовни {последните две думи описват едно свободно вдъхновено
пеене на думи на лична възхвала, на заучени преди, но спонтанно
извиращи от Духа; коренът от който употребената тук гръцка дума "оде"
произлиза, се е употребявал за гадател, който изпява своето
предсказание вдъхновен от предсказвателния дух} в и чрез благодат
{радостно благорасположение към Господа поради неговата милост, любов,
доброта и сила излети върху нас по благодат} пеещи в и чрез сърцата
ваши на Бога,
17 и всичко, каквото и да вършите {тук думата означава не просто да
правиш нещо, но да твориш нещо, да създаваш нещо, да вършиш нещо, като
майстор, създател и творец} в слово или в дело, всичко в името на
Господ, благодарящи (бидейки признателни) на Бога Отец (Бащата) чрез
Него.

Обществени задължения на новия живот

18 Жените, подчинявайте се {тази дума описва човек, който заема вярно
своята позиция, която е под съответната власт, както например войник
заема своето място в строя според своя чин, готов да се подчини на
своите командири} на мъжете (съпрузите) както прилича (подобава, е
право) в Господ.
19 Мъжете (съпрузите) любете самопожертвувателно и безусловно жените
(съпругите) и не ставайте огорчени (ядосани, разгневени, озлобени,
жестоки, сурови, настроени, изострени) срещу тях.
20 Децата, покорявайте се (винаги слушайте, внимавайте, отзовавайте
се) на родителите според всичко това, защото угодно (приемливо,
удовлетворяващо) е в Господ.
21 Бащите, не дразнете (подбуждайте към сърдене и негодувание, не
провокирайте към съперничество, спорове, кавги, вражди, разпри) децата
ваши, за да не се обезсърчават (да изгубят кураж, станат малодушни,
опечалени, отпаднали духом).
22 Робите (слугите, тия, които са обвързани с господари или шефове)
покорявайте се (както в стих 20) според всичко на според (по) плът
господарите, не в служене за пред очи {ласкателно и лицемерно}, но в
искреност (щедрост, честност, отдаденост) сърдечна (на сърцето) боейки
се (страхувайки се, ужасявайки се, имайки страхопочитание) от Господа;
23 каквото и да вършите (както в стих 17) от душа (с желание и
готовност) работете (изпълнявайте задълженията си), като на Господа,
не [като на] човеци,
24 знаейки (разбирайки, осъзнавайки), че от Господ ще получите (ще
приемете, ще си възвърнете обратно) компенсацията (наградата,
отплатата, възнаграждението) на наследството (дяла, паднал се по
жребие); на Господа Христа (Месията, Помазаника) служете {като роби,
зависими и подчинени}
25 защото, който върши неправда (постъпва зло, неправедно,
противозаконно, несправедливо, оскърбително, навреждащо и нараняващо)
ще получи обратно неправдата (същата дума като в първата част на
стиха), и [тук] няма пристрастие (гледане на лице, привилигированост,
вземане под внимание изгледа и позицията на даден човек)


????? 4

1 Господарите, правото (полагащото се, подобаващото) и справедливото
(според равенството и равноправието) на слугите (робите, тези, които
са подчинени) отдавайте {както за материални неща, така и в личностно
отношение}, знаейки и разбирайки, че и вие имате Господар (Господ,
Владетел) в небеса.

Увещания

2 В молитвата {тази дума буквално означава молитва извършена лице в
лице, молба отправена, но не отдалеч, а отблизо в присъствието на този
на когото се молиш} мъжествено постоянствайте {силно, твърдо,
търпеливо издържане, което е резултат от постоянно посвещение и
готовност}, бдейки (бодърствайки) в нея в и чрез благодарение {да имаш
добра благодат, от която извира признателно отношение и благодарение},
3 молейки се (както в стих 2) заедно с това и за нас, така, че Бога да
отвори врата (вход, възможност) за словото, да говоря (да кажа, да
известя) тайната на Помазаника, за която и съм вързан (затворен,
окован, под забрана),
4 за да изявя (направя позната, да открия, направя ясна, разкрита,
очевидна) нея, както трябва (подобава, се изисква) да говоря.
5 В мъдрост (виж стих 1:9) да се обхождате (подреждате поведението си)
спрямо външните, времето (сгодните случаи) изкупувайте {като добра и
дефицитна стока на пазара}.
6 Думите (говоренето) ваши винаги (по всяко време) в благодат (в
доброта, милост и добра воля; в радост, любезност, уважение и
благорасположение), със сол подправени, за да познаете (схванете,
разберете от опит) как трябва вие на всеки да отговаряте (да
отвръщате, да откликвате, да започнете да говорите) {това включва
предварително да имаме правилна преценка и отсъждане}
7 По отношение на мен всичко ще извести (разкрие, оповести) на вас
Тихикос (Тихик) възлюбеният брат и верен служител (помощник, дякон) и
съроб (съслуга) в Господ,
8 Когото изпратих към (заради) вас по тази причина, за да научите
(узнаете) относно нас и да насърчи (утеши, окуражи) сърцата ваши,
9 заедно с Онисимос (Онисим) верният и възлюбен брат, който е от (из)
вас. Всичко ще ви известят (оповестят) за тук.
10 Поздравява {нежен, сърдечен и приятелски поздрав, изразяващ респект
и уважение} ви Аристархос (Аристарх) съзатворника мой и Маркос (Марк)
племенника на Барнабас (Варнава), относно когото получихте заповеди
(инструкции), ако дойде при вас приемете го,
11 и Исус, наречения Июстос (Юст), които са от {за произход}
обрязването {т.е от юдеите} , тези само (единствено) [са мои]
съработници {хора вършещи заедно едно и също дело, предприятие или
работа} в (относно) царството (още: царуването, управлението) на Бога,
тези са били {станали и останали} мое утешение (насърчение, ободрение)
{произхода на тази дума ни дава да разбереш, че тя означава да се
обърнеш прямо, директно към някого, като си близо при него и откъм
него по сърце, и да го заговориш със силни, здрави и огнени думи,
които да го насърчат, утешат и ободрят}.
12 поздравява (виж началото на стих 4:10) ви Епафрас, който [е] от {за
произход} вас, роб {един, който е вързан към своя господар, като е
слугуващ, подчинен и зависим от него} Христос Исусов (на Помазаника
Исус), винаги (всякога, по всяко време) борещ се (състезаващ се, още:
виж стих 2:1) за (по отношение на, заради, над) вас в молитвите (виж
стих 4:2), за да стоите (да бъдете утвърдени, да отстоявате) съвършени
(виж стих 1:28) и напълно уверени (сигурно убедени) {тази дума описва
убеждение достигнало до пълната си тежест и сериозност} във всичката
(цялата, пълната, абсолютната) воля (виж стих 1:9) на Бога.
13 Свидетелствам (потвърждавам) защото за него, че много (тежко,
усърдно, стриктно, сериозно, здраво) се труди (бори, сражава) {тази
дума описва тежък, мъчителен труд, изтощителна борба, напрегнато
сражение, свързани с трудности, бедствия, болка, скръб, страдания и
мъка} за (по отношение на, заради, над) вас и тези в Лаодикеа
(Лаодикия), и тези в Йераполис (Йерапол).
14 Поздравява (виж стих 4:10) ви Лукас (Лука) лекарят възлюбеният (с
агапе) и Димас.
15 Поздравете (виж стих 4:10) тези в Лаодикеа (Лаодикия) братя и
Нюмфан (Нимфан) и домашната им църква (или: домашното им събрание)
16 и когато прочетете публично {думата буквално означава да узнаеш
отново} между вас посланието (писмото, разпореждането, известието,
заповедта), направете така (погрижете се), че и в Лаодикейската църква
да се прочете публично, и това от Лаодикеа и вие да прочетете.
17 И кажете на Архипос (Архип), 'внимавай (пази се, обърни внимание,
съсредоточи се) служението (службата, мисията, заръчаното) полученото
(отсъденото, възприетото, придобитото, уловеното) в Господ, да
изпълниш (свършиш, извършиш, осъществиш, доведеш до пълнота и
завършек).'
18 Поздравът (виж стих 4:10) с моята ръка - Паулос (Павел). Помнете
(припомняйте си) моите окови (или: моето затваряне, моя затвор).
Благодатта [да бъде] с вас.