ПОСЛАНИЕ КЪМ ГАЛАТЯНИТЕ

    Посланието към Галатяните е наречено “Магна Харта” - та на християнската вяра. Основната тема на това послание е “Християнската свобода” - думата “свобода” е използвана поне в четири различни случая /2:4; 5:1; и два пъти в 5:13/. Основната мисъл се намира в глава пета, стих първи - “Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте изново под робско иго.”
    Робското иго, за което Павел говори, е обредът на обрязването - важен религиозен обичай на евреите. Още от времето на Авраам този обичай е бил считан за белег на заветните взаимоотношения между Бога и Израел и съблюдаването му се е изисквало от всички евреи от мъжки пол /Битие 17:2,13; Изход 12:48/. Основният въпрос, който Павел засяга в своето послание към галатяните, е дали от християните-езичници се изисква спазването на еврейския закон, включително обреда на обрязването. Някои юдаисти /християни-евреи/ настояват, че езичниците не са спасени, ако не изпълняват Моисеевия закон. Тези лъжливи учители започват да посещават и да разстройват църквите на езичниците и са решени да поставят върху християнската вяра еврейската запазена марка.
    Апостол Павел изцяло се противопоставя на тази позиция, като настоява, че “човек не се оправдава чрез дела изисквани от закон, а само чрез вяра в Исуса Христа” /2:16/.
    По всяка вероятност Павел се обръща към църквите, които е основал по време на Първото си мисионерско пътуване - в Антиохия, Икония, Листра и Дервия. Те са разположени в южната част на римската провинция Галатия /Деяния 13, 14/. Когато апостолът се завръща в Антиохия /49 г. Сл. Хр./, той научава, че някакви юдаисти разстройват тези църкви. Малко преди Съвета в Ерусалим /50 г. Сл. Хр./ Павел пише своето послание към галатяните, като се опитва да наложи великата доктрина, че спасението идва по благодат, чрез вяра
    Посланието към галатяните може да бъде представено чрез следния план:
    1. Павловата защита на неговото апостолство /глави 1 и 2/
    2. Павловото разглеждане на въпроса Закон - благодат /3:1 - 5:12/
    3. Павловата проповед за живота в Духа /5:13 - 6:10/
    В последната част от своето Послание към галатяните апостолът представя образен контраст между делата на плътта и плода на Духа. Изброявайки седемнадесет лоши дела, той описва ходенето в плътта като начин на живот, който е егоцентричен, търсещ удоволствия и напълно пренебрегващ волята на Бога. От друга страна, ходенето в Духа е представено като носещо удовлетворение и пълнота. Също така то е победоносно и изобилващо; чрез постоянно подчинение на водителството на Духа, плодът на Духа ще бъде произведен в християнския живот. Гроздът с девет разклонения, описан от Павел включва любов, радост, мир, дълготърпение /търпение/, благост /любезност/, милосърдие, вяра, кротост /смирение/, себеобуздание /себеконтрол/. Първите три плода /любов, радост, мир/ свидетелстват за взаимоотношенията на вярващия с Христос. Вторите три /дълготърпение, благост, милосърдие/ трябва да бъдат проявени при взаимоотношенията с другите. Третата група /вяра, кротост, себеобуздание/ са качества, необходими за водене на победоносен християнски живот. Каква чудесна християнска благодат!
    Ключови стихове в Павловото послание към галатяните са: 2:16,20; 3:11; 4:4-7; 5:1, 22-25; 6:14.