< съдържание >

Библейска хронология

Период V

От възставането на десетте племена до началото на вавилонският плен - 370 години.
(новите царе са с главни букви, а ако са и основателите на династии - с наклонени главни букви)

Юдово царствоПреди Р.Х.Израелево царство
РОВОАМ - цар, 17 години, 3Цар.14:21; 2Лет.12:13. Ровоам се приготвя да нападне десетте племена, но е възпрян от Самаия, 3Цар.12:21-24; 2Лет.11:1-4975ЕРОВОАМ - цар, 22 години. Той се установява в Сихем, 3Цар.12:25.
Ровоам укрепва царството си. Свещениците и Левитите се събират при него. Ровоамовото семейство, 2Лет.11:5-23.974Еровоам поставя златни телета в Дан и Ветил и е изобличен от Божий човек, 3Цар.12:26-33; 13:1-10.
Излъган от един стар пророк във Ветил, Божият човек престъпва словото Божие и е разкъсан от лъв, 3Цар.13:11-32.  
Ровоам и Юдовото идолопоклонство, 3Цар.14:22-24; 2Лет.12:1.973Обожествяването на тези телета е взето от Египет, където Еровоам е живял.
Сисак, Египетскит цар, ограбва Ерусалим, 3Цар.14:25-28; 2Лет.12:2-12. Характерът и смъртта на Ровоам, 3Цар.14:21, 29-31; 2Лет.12:13, 14-16.971Еровоам два пъти е изобличен от пророците, но пак не се отклонява от идолопоклонството си. Тази Еровоамова постъпка изглежда да бе политическа мъдрост. Тя бе вид поклонение, подобно на онова в Ерусалим и превлече племената, но после стана гибелна за царството.
АВИЯ - цар, 3 години, 3Цар.15:1, 2, 6; 2Лет.13:1, 2. Авия поразява Еровоам в бой, 2Лет.13:3-21.958 
 957Ахия изобличава Еровоам, 3Цар.13:33, 34; 14:1-18.
Характерът и смъртта на Авия. АСА - цар, 41 години, 3Цар.15:3-10; 2Лет. 13:22; 14:1.956 
 954Смъртта на Еровоам. Надав - цар, 2 години, 3Цар.14:19,20; 15:25, 26.
 953НАДАВ е убит от Вааса в Гиветон. Вааса - цар, 24 години, 3Цар.15:27-34.
Аса премахва идолопоклонството и укрепва царството си, 3Цар.15:11-15; 2Лет.14:2-8; 15:16-18.951 
Победата на Аса над Етиопяните, 2Лет.14:9-25.944 
Подбуден от Азарий, Аса прави тържествен завет с Бога, 2Лет.15:1-5, 19.942 
Аса подкупва Венадад, сирийския цар, за да нападне Вааса, 3Цар.15:16-22. Аса е изобличен от Ананий за уповаването му на Венадад и затова го хвърля в тъмница.941ВААСА е нападнат от Сирийския цар по времето на изграждането на Рама, 2Лет.16:1-6.
Идолопоклоничекият заговор със Сирия и затварянето на пророка са гибелни за Аса.930Вааса е застрашен от Ииуя. Смъртта му. Ила - цар, 2 години, 3Цар.16:1-8
 929Ила е убит от ЗИМРИЙ. Зимрий - цар, 7 дни. Изтребва Ваасови дом. Амрий е избран за цар. Зимрий се самоубива, 3Цар.16:9-20. АМРИЙ - цар, 12 години. Изграждането на град Самария, 3Цар.16:21-26.
 918Амрий умира. АХАВ - цар, 22 години. Ерихон е възстановен от Хила, който пожънва плодът на клетвата на Исус Навин, 3Цар.16:27-34 (3Цар.16:25; сравни Мих.6:26; 3Цар.16:34; И.Н. 6:26).
Смъртта на Аса. ЙОСАФАТ - цар, 25 години. Благочестието и благополучието му, 3Цар.15:23, 24; 22:41-47; 2Лет.16:11-14; 17; 20:31-33; сравни ст.6 и 20:33. Голямата му грешка бе, че се беше съюзил с Ахава, за чиято дъщеря Готолия, той ожени сина си Йоран. След това, походът му срещу Рамот, който за малко щеше да причини смъртта му.914 
 910Или предсказва глад. Съживява синът на вдовицата. Изпитанието му с вааловите пророци. Елисей - пророк, 3Цар.17-19.
 902 и 901Венадад обсажда Самария. Сирийците два пъти са поразени. Ахав е застрашен, 3Цар.20
 900Ахав обсебва Навутеевото лозе. Илия го заплашва, 3Цар.21.
Йосафат посещава Ахав и заедно с него се сражава със Сирийците, 2Лет.18. Йосафат е изобличен от Ииуй за обединяването си с Ахав. Той посещава царството и увещава съдиите и другите във вярност, 2Лет.19; Пс.82. Поразяването на Моавците и др. Йорам регент, 2Лет.20:1-30; Пс.115; 46. Йосафат се обединява с Охозия. Изобличен и с разбити кораби, той не иска да се обедини за друго начинание, 3Цар.22:48, 49; 2Лет.20:35, 37.897Ахав започва война със Сирия и е убит, както е предсказано от Михей. ОХОЗИЯ - цар, 3Цар.22:1-35, 36-40, 51-53. (Стих 39. Виж Амос 3:15.) Псалом 82 се смята, че се отнася за това време, поради съдържанието му.
След това той се обединява с Йорам срещу Моавците и се спасява по чудо, 4Цар.3 2Лет.20:13, сравни Йоил 2:16)896Охозия е заплашен от Илия за това, че като се разболял изпратил да попитат Ваал-зевула, умира. ЙОРАМ, брат му - цар, 12 години. 4Цар.1; 3:1-3. Илия възлиза на небето. Елисей е разпознат като негов приемник, чудесата му, 4Цар.2.
 894Йорам се обединява с Йосафат и Едомския цар и разбива Моавците, 4Цар.3:4-27. Елисей умножава елея на вдовицата, обещава син на сунамката, 4Цар.4:1-17.
Йорам царува 4 години, заедно с Йосафат, 4Цар.8:16893Нееман е изцелен, 4Цар.5.
 892Елисей прави желязото да изплува, открива намерението на Сирийския цар и поразява войските му със слепота, 4Цар.6:1-23.
 891Венадад обсажда Самария. Следва голям глад. Настава изобилие с внезапното побягване на Сирийците, 4Цар.6:24-33; 7.
 890Елисей съживява синът на вдовицата. Други чудеса, 4Цар.4:18-44; 8:1, 2. (4Цар.4:42-44. Това е 12-тото Елисеево чудо, Или направи само 6).
Смъртта на Йосафат. ЙОРАМ, остава сам - цар, 4 години: нечестивото му и размирно царуване. Писмото, което Илия написва преди възнесението си е донесено на царят, 3Цар.22:45, 50; 4Цар.8:17-22; 2Лет.20:34; 21:1-18.889 
Смъртта на Йорам. ОХОЗИЯ - цар, 1 година. Нечестивото му царуване, 4Цар.8:23-27; 2Лет.21:19-20; 22:1-4.885Връщането на сунамката. Азаил убива Венадад и става, както Елисей предсказа, сирийски цар, 4Цар.8:3-15.
Охозия се обединява с Йорам против Азаил и след това го посещава в Израел, 4Цар.8:28, 29. Охозия е убит от Ииуя, 2Лет.22:7-9. ГОТОЛИЯ обсебва царския престол за 6 години. Йоаз, Охозиевия син се спасява, 4Цар.11:1-3; 2Лет.22:10-12884Йорам е ранен в бой със Сирийците. Отстъпва в Израел, 2Лет.22:5, 6. Ииуя е помазан за цар, 4Цар.9:1-13. Йорам е убит от Ииуя, 4Цар.9:14-28. ИИУЙ - цар, 28 години. Убива Езавел, Ахавовите синове, Охозиевите братя и Вааловите поклонници, 4Цар.9:30-37; 10:1-31.
ЙОАС - цар, 40 години. Готолия е убита, 4Цар.11:4-16; 12:1; 2Лет.23:1-24:3.878 
 860Азаил притеснява Израел, 4Цар.10:32, 33.
Йоас поправя храма, 4Цар.12:4-16; 2Лет.24:4-14.856Смъртта на Ииуя. ЙОАХАЗ - цар, 17 години, 4Цар.10:34-36; 13:1, 2.
Смъртта на Йодай, 2Лет.24:15, 16850Историята на Йона, Йона 1-4.
 849 842Бог предава Израел в ръката на Азаил и Венадад и го избавя, 4Цар.13:1-7.
 841Йоаз, Йоахазовият син започва да царува заедно с баща си, 4Цар.13:10.
Йоаз и людете му отиват в идолопоклонство, Захария, синът на Йодай ги изобличава, но е убит от тях в двора на храма. Сирийците нападат Юдею, 2Лет.24:17-24; 4Цар.12:17, 18.840Смъртта на Йоахаз. ЙОАС, синът му - цар, 16 години. Той отива при Елисей, който му обещава 3 победи. Азаил умира, 4Цар.13:8, 9, 11, 14-19, 22-24.
Йоаз е убит от робите си. АМАСИЯ - цар, 29 години, 4Цар.12:19-21; 14:1-6; 2Лет.24:25-27; 25:1-4.839 
 838Елисей умира. Едно мъртво тяло в Елисеевият гроб оживява, 4Цар.13:20, 21.
 836Йоаз три пъти побеждава Сирийците, 4Цар.13:25.
Амасия наема войска от Израелтните, за да му помогне против едомците, но по заповедта на един пророк той се връща, 2Лет.25:5-10.827 
Амасия побеждава Амонците и се покланя на боговете им, 2Лет.25:11; 4Цар.14:7; 2Лет.25:12; 14-16.827Уволнените от Амасия Израелтяни войници пленяват при връщането си градовете на Юда, 2Лет.25:13.
Амасия предизвиква война с Израелския цар и е пленен от него, 4Цар.14:8-14.826Йоаз побеждава Юдейския цар и обира Божият дом, 2Лет.25:17-24.
 825Смъртта на Йоас. ЙЕРОВОАМ II - цар, 41 години. Царува нечестиво, 4Цар.13:12, 13; 14:15, 16, 23, 24.
 822Йеровоам възстановява пределите на Израел според словото на пророк Йона, 4Цар.14:25-27.
Амасия е убит. ОЗИЯ или АЗАРИЯ - цар, 52 години. Царува добре през дните на Захария, 4Цар.14:17-22; 15:1-4; 2Лет.25:25; 26:15.810 
 801Първо обръщение на Осия към десетте племена, Осия 1-3.
 793Амос произнася съдба против околните народи и против Израел и Юда, Амос 1-9. (С Йоил 1:3 сравни 4Цар.16:9; С 1:6 сравни 4Цар.18:8; С 1:8 сравни 2Лет.26:6; С 1:11 сравни Чис.20:14; С 5:27 сравни 4Цар.10:32; 17:6)
При наращението на Озиевата войска Йоил предсказва падането на Юда, Йоил 1:3.787 
 783Смъртта на Йеровоам, 4Цар.14:28, 29. Единадесет годишно междуцарствие. Състоянието на Израел през междуцарствието. Осия произнася съдба, Осия 4.
 772ЗАХАРИЯ - цар, 6 месеца. Салум го убива, 4Цар.15:8-12.
 771САЛУМ - цар, 1 месец. Манаим го убива, 4Цар.15:13-15. МАНАИМ - цар, 10 години, 4Цар.15:16-18.
 769Фул, асирийският цар, се отегля чрез подкупване от похода си срещу Израел, 4Цар.15:19, 20.
Озия се разболява от проказа поради беззаконното му влизане в свещеническа служба. Йотан регент, 4Цар.15:5; 2Лет.26:16-23.765 
 761Смъртта на Манаим. ФАКИЯ - цар, 2 години. 4Цар.15:21-24.
 759Факия е убит от Факей. ФАКЕЙ - цар, 20 години, 4Цар.15:25-28.
Исая е назначен във видение за пророческата му служба. Той пророкува за царството Христово и съдбата, която ще сполети людете за тежките им грехове, Ис.1:1; 6:2-5.  
Смъртта на Озия. ЙОТАМ цар 16г.; благоденствието му, 4Цар.15:6,7,32-35; 2Лет.26:22,23, 27:1-6.758Ис.1:1 Ис.7 - 10:4. Сравни 7:10 с 4Цар.16:5. Ис.1:2-31. Виж 7, 8 сравни с 2Лет.28:6-9. Ис.6:1, виж Йоан 12:41. Ис.6:16, виж 4Цар.25:12. Ис.2:19, виж Отк.6:15. 2Лет.27:2, виж 26:19. Ис.7:8, виж 4Цар.17:24. Ис.7:16, виж 4Цар.15:29.
Михей изобличава нечестието на Юдеите, Мих.1:2. Юда започва да бъде оскърбяван от Сирия и Израел.753Мих.1:5, виж 3Цар.16:32. Мих.1:13, виж Ер.34:7.
Смъртта на Йоаким, 4Цар.15:36-38; 2Лет.27:7-9. АХАЗ - цар, 16 години, 4Цар.16:1-4; 2Лет.28:1-4. Нашествието на Факей и Расин. Исая пророкува за това и осъжда намерението на Ахаз за съюзничество с Асирия, 4Цар.16:5; Ис.7-9; 10:1-4.742 
Исая предсказва съсипването на Дамаск и на десетте племена, Ис.17.742Ис.17, виж 4Цар.16:9; 18:11.
Сирийците и Израелтяните опустошават Юда. Връщат пленниците по съвета на пророк Одида, 2Лет.28:5-15.740 
Нападнат от неприятели, Ахаз наема Теглат-феласар асирийския цар, за да му помогне срещу тях. Авдия и Исая, 4Цар.16:6-9; 2Лет.28:16, 21; Авд.17-20; Ис.1:2-31; 28.740Теглат-феласар пленява Галаад, Галийските и Нефталимови долини и завежда жителите им като пленници в Асирия, 4Цар.15:29. Ис.5:21, виж 2Цар.5:20.
Светотатството и идолослужението на Ахаз, 2Лет.28:22-25; 4Цар.16:10-18; Осия 5, 6 .740Факей е убит от Осия, 4Цар.15:30, 31.
  Деветгодишно безначалие.
 730ОСИЯ - цар, 9 години. Асирийският цар Салманасар навлиза в държавата му и го принуждава да му плаща данък, 4Цар.17:1-3.
Смъртта на Ахаз, 4Цар.16:19, 20; 2Лет.28:26, 27; Ис.14:28-32. ЕЗЕКИЯ - цар, 29 години, 4Цар.18:1, 2; 2Лет.29:1. Промените на Езекия, 4Цар.18:3-6; 2Лет.29:2-36; 30; 31. Моав е заплашен, Ис.15:16. Михей подкрепя Езекиевите промени, Мих.3-7. Виж Ер.26:18; Мих.3:9.726Ис.14:28-32, против Филистимците, виж 2Лет.26:6. Ахав, който ги покори умря, но те трябваше още да търпят Езекия, 4Цар.18:8. Ис.15. Предсказва се погубването на Моавците. Те са увещани да почнат пак плащането на данъците си, 16:1.
 723Осия е нападнат и затворен в тъмницата от Салманасар за неплащане на данъците си. Пророк Осия предсказва пленяването на десетте племена и ги подбужда към покаяние, 4Цар.17:4; Осия 7-14.
Езекиевото благоденствие, 4Цар.18:7-8.723 
 723Салманасар обсажда Самария, 4Цар.17:5; 18:9.
 721Отвеждането на десетте племена, пленници в Асирия от Саргон, 4Цар.17:6-23; 18:10-12.
Пророчество за връщането на десетте племена от плен. Наказанието на Египет и обръщането към Господа на Египет и Асирия, Ис.18; 19.721 

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.