< съдържание Буква Х ^ >

Ханаанци (хананейци)

Потомци на Ханаан. Отначало те живеели в Ханаанската земя, където се размножили и станали един силен народ. Чрез търговия и война, те придобили големи богатства, и изпратили поселения по всичките острови и примория на Средиземно море. Когато идолослуженията и гнусотиите им станали нетърпими, Бог предал отечеството им в ръцете на израилтяните, които го завоюваха при Исус Навин. В Библията се споменават следните Ханаански племена:

1. Евейците, населявали северната част на Ханаан, при полите на планината Ермон. Виж И.Н. 11:3, където се разказва, че те с всичките си войнства, били поразени от Исус Навин. Израилтяните, обаче, не изгонили всичките от земите им - Съд. 3:3; 2Цар. 24:7; 3Цар. 9:20. Евейци е имало и в Средна Палестина - Бит. 34:2; И.Н. 19:1,7 и 11:19.

2. Хананейците, в тесният смисъл на думата, населявали полетата на запад от Йордан, и една част от полетата покрай Средиземно море - Чис. 13:29; И.Н. 11:3.

3. Гергесейците, живели между земята на хананейците и земята на евусейците; това се вижда от редът, в който те се споменават в И.Н. 24:11.

4. Евусейците, населявали околността на Ерусалим и самият град, на който старото име било Евус - И.Н. 15:8,63 и 18:28. Вениаминците, на които се даде тази земя, не изгонили евусейците - Съд. 1:21. Давид бе първият, който превзе крепостта на Евус - 2Цар. 5:6,7.

5. Амореите, (или аморейците), населявали във времето на Авраам, една област на юг от Ерусалим, на западната страна на Мъртво море - Бит. 14:7. По-късно, те се размножили и се разпръснали по планината в югоизточната част на Ханаан, и затова тя се нарича "Аморейска планина" - Вт. 19:20. Преди времето на Мойсей, аморейците бяха основали и в източната част на Йордан две царства, Васанското на север, и царството, което отначало имало за граница на юг, бродът Явок. Но при царят си Сион, аморейците преминали Явок, и превзели от амонците и моавците цялата земя между Явок и потокът Арнон; така последният поток станал южна граница на аморейците - Чис. 21:13,14,26 и 32:33,39; Вт. 4:46,47 и 31:4. Тази земя, израилтяните завладели по-късно, след една победа над Сион. Виж Аморейци.

6. Хетейците, (или потомци на Хет), живяли по планината между аморейците. Във времето на Авраам, те владели Хеврон, и този Еврейски праотец купил от тях за гробница пещерата Махпелах - Бит 23гл. и 25:9,10. Когато израилтяните влезли в Ханаанската земя, хетейците се вижда, че са отишли да живеят по-на север. Околността на Ветил се нарича "земята на хетейците" - Съд. 1:26.

7. Ферезейците, населявали различни чести на Ханаанската земя. Името им значи "полски жители". Според Бит. 13:7, ферезейците заедно с ханаанците населявали земята между Ветил и Гай.

Освен тези седем племена, имало и други от същото коляно, които населявали земята на север от Ханаан. Те са били арукеяните, арвадците, цемарейците, и ематците. Имало и други инородни племена в пределите на Ханаанската земя. Такива са били енакимите, рафаимите (или исполините), и амаличаните.

< съдържание Буква Х ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.