ПРАВИЛА ЗА ТЪРСЕНЕ ПО ПРЕПРАТКА:
Ако искате да намерите конкретен пасаж от Библията по книга, глава и стих, въведете препратката в някоя от следните форми:

 Книга Глава : За да видите цялата глава от дадена книга. Например "Матей 5" ще покаже 5 глава от Евангелието на Матей.

 Книга Глава1-Глава2 : За да видите няколко глави от дадена книга. Например "Матей 5-7" ще покаже от 5 до 7 глава включително от Евангелието на Матей.

 Книга Глава:Стих : За да видите конкретен стих от дадена книга и глава. Например "Матей 5:5" ще покаже 5 стих от 5 глава от Евангелието на Матей.

 Книга Глава:Стих1-Стих2 : За да видите пасаж от дадена книга и глава, започващ от Стих1 и завършващ до Стих2. Например "Матей 5:510" ще покаже стихове от 5 до 10 от 5 глава от Евангелието на Матей.

За да въведете името на книгата използвайте съкращенията показани в долните таблиците:

Стар Завет
 
книгасъкращение
БитиеБит Бт Gen Gn
ИзходИзх Из Exo Exodus Exod Ex
ЛевитЛев Лв Lev Leviticus Lv Le
ЧислаЧис Чс Num Numbers Nm Nu
ВторозакониеВт Втор Deu Deuteronomy Deut Dt De
Исус НавиевИсН ИН Jos Joshua Josh
СъдииСъд Сд Jdg Judges Judg Jg
РутРут Рт Rut Ruth Rth Ru
1 Царе1Ц 1Цар 1Сам Ц1 1Sa Sa1 1Sam
2 Царе2Ц 2Цар 2Сам Ц2 2Sa Sa2 2Sam
3 Царе3Ц 3Цар Ц3 1Ki 1Kg Ki1 1Kgs 3Ki
4 Царе4Ц 4Цар Ц4 2Ki 2Kg Ki2 2Kgs 4Ki
1 Летописи1Лт 1Лет Лет1 Лт1 1Ch Ch1 1Chr
2 Летописи2Лт 2Лет Лет2 Лт2 2Ch Ch2 2Chr
ЕздраЕзд Езд Ezr Ezra
НеемияНем Неем Neh Nehemiah Ne
ЕстирЕс Ест Est Esther Esth Es
ЙовЙов Йв Job Job Jb
ПсалмиПс Пса Псалм Psa Psalms Pss
ПритчиПр Прит Pro Proverbs Prov
ЕклисиастЕкл Екл Ecc Qohelet Ecclesiastes
Песен на песнитеПП Пес Sol Ct Song SS
ИсаяИс Иса Isa Isaiah
ЕремияЕр Ерм Ере Jer Jeremiah Jrm Jer
Плачът на ЕремияПлЕ Плач ПлЕр ПЕ Lam Lamentations Lm La
ЕзекиилЕз Езек Езк Eze Ezekiel Ezk Ezek
ДаниилДан Дн Dan Daniel Dn Da
ОсияОс Оси Hos Hosea
ЙоилЙл Ил Joe Joel Jl
АмосАм Амс Amo Amos Am
АвдийАвд Авд Oba Obadiah Obad Obd Ob
ЙонаЙон Ион Jon Jonah
МихейМих Mic Micah Mc Мx
НаумНам Наум Nah Nahum
АвакумАвк Ава Авак Hab Habakkuk Hb
СофонийСоф Сф Zep Zephaniah Zp Zeph
АгейАг Аге Hag Haggai Hg
ЗахарияЗах Зх Zec Zechariah Zc Zech
МалахияМал Мл Mal Malachi Ml
Нов Завет
 
книгасъкращение
МатейМт Мат Mat Matthew Mt
МаркМк Мр Mar Mark Mk Mr
ЛукаЛк Лук Luk Luke Lk Lu
ЙоанЙн Иоан Joh John Jn
Деяния на апостолитеДА ДА Деян Act Acts Ac
ЯковЯк Як Jam James Jas
1 Петър1Пт 1Пет Пт1 1П П1 1Pe Pe1 1Pet
2 Петър2Пт 2Пет Пт2 2П П2 2Pe Pe2 2Pet
1 Йоан1Йн Йн1 Йо1 1Jo 1Jn Jo1 1John
2 Йоан2Йн Йн2 Йо2 2Jo 2Jn Jo2 2John
3 Йоан3Йн Йн3 Йо3 3Jo 3Jn Jo3 3John
ЮдаЮда Юд Jud Jude
РимляниРим Рм Rom Romans Rm Rom
1 Коринтяни1Кр 1Кор Кор1 Кр1 1Cor Co1 1Co
2 Коринтяни2Кр 2Кор Кор2 Кр2 2Cor Co2 2Co
ГалатяниГал Гл Gal Galatians Ga
ЕфесяниЕф Ефс Eph Ephesians
ФилипяниФил Флп Phi Philippians Phil Phlp Php
КолосяниКол Кл Клс Col Colossians
1 Солунци1Сл 1Сол 1С Сл1 Сол1 1Th Th1 1Thess
2 Солунци2Сл 2Сол 2С Сл2 Сол2 2Th Th2 2Thess
1 Тимотей1Тм 1Тим Тм1 Тим1 1Ti Ti1 1Tim
2 Тимотей2Тм 2Тим Тм2 Тим2 2Ti Ti2 2Tim
ТитТит Тт Tit Titus
ФилимонФлм Флм Фмн Phm Philemon Phlm
ЕвреиЕвр Ев Heb Hebrews
ОткровениеОтк От Rev Revelation Re
Този конкорданс е подарък за всички български християни, които обичат да изучават Библията и имат достъп до Интернет.